Miris genomför riktad nyemission och tillförs 6 Mkr

Styrelsen i Miris Holding AB har den 10 november 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2017, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 159.100.000 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,038 kr, motsvarande en rabatt om cirka 10% på en volymviktat genomsnittsaktiekurs de senaste tjugo dagarna och en rabatt om cirka 12% mot stängningskursen den 9 november 2017.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då Miris behöver fokusera på kundprojekt i och utanför Sverige och därför behöver säkerställa kapitalet på kort tid, något som förväntas gynna alla aktieägare.

Genom emissionen erhåller Miris ca 6,050 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 40 000 kr.

Emissionen har riktats till nedanstående investerare:

Namn Antal tecknade aktier Emissonslikvid
Fårö Capital AB 45 000 000 1 710 000
Dividend Sweden AB 35 000 000 1 330 000
Gerhard Dal 25 000 000 950 000
City Capital Partners AB 13 000 000 494 000
Pronator Invest AB 8 000 000 304 000
Capensor Capital AB 8 000 000 304 000
BGL Management AB 6 500 000 247 000
Mikael Rosencrantz 6 000 000 228 000
Montana Sweden AB 5 000 000 190 000
Jörns Bullmarknad AB 5 000 000 190 000
Hegel AB 2 600 000 98 800

Emissionen innebär att antalet aktier i Miris ökar med 159.100.000 från 1.592.324.974 till 1.751.424.974 och att aktiekapitalet ökar med 424.266,67 kronor från 4.246.199,95 kronor till 4.670.466,62 kronor.

”Jag är mycket glad för det kapital som nu tillförs bolaget. I kombination med den försäljningsökning vi nu ser för tredje kvartalet i rad, vilket i sin tur är grundat i den nya försäljningsprocessen, ger det nya kapitaltillskottet Miris möjligheten att fullfölja sina planer om en ökad marknadsnärvaro” säger Camilla Sandberg, VD Miris Holding AB.

Uppsala den 10 november 2017

För ytterligare information kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, VD

Miris Holding AB

Telefon: 018-14 69 07

E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjlige start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på̊ Aktietorget.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017, klockan 8:45.  

Om oss

Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna.

Prenumerera

Dokument & länkar