ÅRSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ) unät MISEN ENERGY AB (publ)

 

Aktieägarna i Svenska Capital Oil AB (publ) unät Misen Energy AB (publ), org nr 556526-3968, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2012 klockan 09.00 på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor, Vasagatan 7, 8 tr, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i)                                       dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är fredagen den 25 maj 2012. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 25 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

ii)                                     dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 28 maj 2012. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@capitaloil.se alternativt via brev till Svenska Capital Oil AB (publ) unät Misen Energy AB (publ), Engelbrektsgatan 32, SE-411 37 Göteborg. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

 Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse.
 11. Val av revisorer.
 12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
 13. Stämman avslutas.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Svenska Capital Oil AB (publ) unät Misen Energy AB (publ) uppgår per avstämningsdagen den 25 maj 2012 till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga aktier i det egna bolaget.

Förslag till beslut:

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som företräder över 50% av rösterna föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare som företräder över 50 % av rösterna föreslår att ersättning utges till styrelsen med ett fast belopp om 220 000 EUR att fördelas med 60 000 EUR till styrelsens ordförande samt med 40 000 EUR till övriga styrelseledamöter. Utöver detta utgår även ett fast belopp om USD 310 000 till Tore Sandvold i egenskap av arbetande styrelseordförande.

Punkt 10: Val av styrelse

Förslag till ledamöter kommer att presenteras senast på årsstämman.

Punkt 11: Val av revisorer

Förslag till revisor kommer att presenteras senast på årsstämman.

Punkt 12: Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Föreslås att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av antalet röster och aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Övriga handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37, Göteborg och på Bolagets hemsida, www.capitaloil.se, två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Stockholm i april 2012

Svenska Capital Oil AB (publ) unät Misen Energy AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD                                                         

telefon 031 – 759 50 71                                              

mobil 0708 – 40 82 71                                                  

e-post leif@capitaloil.se                                          

Svenska Capital Oil unät Misen Energy är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.

Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag KarpatyGaz, erhöll bolaget 2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra bolaget betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan bolagets helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydobyvannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till statliga Naftogaz Ukraine. Värdet av dessa tillgångar har värderats av PriceWaterhouseCoopers i Ukraina och bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.

Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Bolagets ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Svenska Capital Oil unät Misen Energy har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

För vidare information se www.capitaloil.se.

Taggar:

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar