Bokslutskommuniké 2011

Nytt koncernbegrepp
Vid årsstämman den 30 juni 2011 godkändes styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Misen Enterprises AB.Detta förvärv genomfördes med effekt från den 1 juli 2011. Betalning erlades genom nya aktier i Capital Oil på hela köpeskillingen.Denna transaktion innebar att de tidigare ägarna av Misen Enterprises AB blev ägare till 98,8 % av samtliga aktier i Svenska Capital Oil AB. Härigenom skall reglerna enligt IFRS för omvänt förvärv tillämpas. Detta innebär att koncernredovisningen i denna rapport avser Misen-koncernen liksom att jämförelsetalen för 2010 också avser Misen-koncernen vilken består av Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag LLC Karpatygaz och 50,01 % av det Joint Activity, som Misen och Karpatygaz äger tillsammans med det statliga Ukrgazvydubovannya. I koncernredovisningen ingår även Capital Oil-koncernen, men endast från 1 juli 2011, då det omvända förvärvet ägde rum. Redovisningen som avser moderbolaget omfattar däremot, liksom tidigare, Svenska Capital Oil AB. Väsentliga händelser under andra halvåret 2011

- Misenkoncernens rörelseresultat uppgick under andra halvåret 2011 till 110 832 ( 2 556) och var för hela 2011. 110 447 KSEK jämfört med 2 556 KSEK under hela 2010, som alltså omfattade fyra månder eftersom Misenkoncernen bildades den 25 augusti 2010.

- Nettoomsättningen under andra halvåret 2011 var 190 701 (4 241). Omsättningen under hela 2011 var 191 113 KSEK jämfört med 4 241 KSEK under hela 2010 som omfattade fyra månader.

- Resultatet per aktie under andra halvåret uppgick till SEK 0,01 (0,01).

- Förvärvet av Misen Enterprises AB genomfördes med verkan från den 1 juli 2011.

- Genom att det förvärvade bolagets, Misen Enterprises AB, ägare får ett dominerande inflytandepå Svenska Capital Oil AB är detta förvärv ett s.k. omvänt förvärv enligt IFRS regelverk. Detta innebär att denna koncernredovisning betraktar Misen Enterprises AB som moderbolag i koncernen. Genom förvärvet av Misen har Capital Oil indirekt blivit delägare i ett Joint Activity för utvinning av gas i Ukraina. Gasproduktionen i detta Joint Activity är förklaringen till att Capital Oil nu har en vinstgivande verksamhet.

- Produktionsnivån ligger under andra halvåret 2011 på ca 800 000 m3/dag.

- Likviden för försäljningen av dotterbolaget i Ukraina slutbetalades och genom omförhandling erhöll Capital Oil en tilläggsköpeskilling på 309 kEUR.

- Vid en extra bolagsstämma den 21 december invaldes en helt ny styrelse med en gedigen bakgrund från finans- och energisektorn.

- Denna bolagsstämma beslöt också genomföra en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100.

- Ett strategiskt samarbetsavtal har träffats med ABG Sundal Collier Norge ASA, vilket gör detta bolag till finansiell rådgivare till Capital Oil i samband med strategisk utveckling av bolaget.

Väsentliga händelser efter andra halvåret 2011

- Med verkan från 1 februari genomfördes den av extrastämman beslutade sammanläggningen av aktier. Härigenom reducerades antalet aktier i bolaget från 14 506 221 223 til 145 062 122 och kvotvärdet gick från 2 öre till ca 2 kronor.

Årsredovisningen för 2011 kommer att publiceras den 27 april 2012. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsstämman 2012 kommer att äga rum den 31 maj 2012.

Nästa rapport, halvårsrapporten för 2012, publiceras den 27 augusti 2012.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD Göran Wolff, CFO

tel 031 - 759 50 71 tel. 031 - 759 50 72

mobil 0708 - 40 82 71 mobil 0709-45 48 48

e-post:

leif@capitaloil.se e-post:

goran@capitaloil.se

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Capital Oil grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på Nasdaq OMX  First North.

Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag Kapatygaz, erhöll Svenska Capital Oil AB 2011 rättigheterna till 50,01 %av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital Oil betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement (”Partneravtal”) mellan Capital Oils helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD                                                         

telefon 031 – 759 50 71                                              

mobil 0708 – 40 82 71                                                  

e-post leif@capitaloil.se                                          

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Capital Oil grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.

Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag Kapatygaz, erhöll Svenska Capital Oil AB 2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital Oil betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement (”Partneravtal”) mellan Capital Oils helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydobyvannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till statliga Naftogaz Ukraine. Värdet av dessa tillgångar har värderats av PriceWaterhouseCoopers i Ukraina och bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen.

Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

 För vidare information se www.capitaloil.se.

Taggar:

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar