EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Capital Oil AB (publ), org. nr 556526-3968, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 13 april 2012 klockan 09.00. Stämman hålls på adress:

Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i)                                       dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdag den 5 april. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdag den 5 april genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

ii)                                     dels anmäla deltagandet till Bolaget senast tisdag den 10 april 2012. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@capitaloil.se alternativt via brev till Svenska Capital Oil AB (publ), Engelbrektsgatan 32, SE-411 37 Göteborg. Anmälan ska omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

 Dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
  7. Stämman avslutas.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Svenska Capital Oil AB uppgår till 145.068.222 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga aktier i det egna bolaget.

Förslag till beslut:

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår stämman att bolagsordningens § 1 får följande ändrade lydelse. Ändringen är föranledd av att bolaget ska byta firma.

§ 1 Firma

”Bolagets firma är Misen Energy AB (publ).”

Övriga handlingar

Fullmaktsformulär finns tillgängliga dels på Bolagets hemsida www.capitaloil.se, dels hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37, Göteborg två veckor innan stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Stockholm i mars 2012

Svenska Capital Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD                                                         

telefon 031 – 759 50 71                                              

mobil 0708 – 40 82 71                                                  

e-post leif@capitaloil.se                                          

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Capital Oil grundades 2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.

Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag Kapatygaz, erhöll Svenska Capital Oil AB 2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital Oil betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement (”Partneravtal”) mellan Capital Oils helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydobyvannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till statliga Naftogaz Ukraine. Värdet av dessa tillgångar har värderats av PriceWaterhouseCoopers i Ukraina och bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen.

Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram.

Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.

 För vidare information se www.capitaloil.se.

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera