Misenkoncernens resultat 2018 påverkas negativt av avkonsolidering av JA

Som meddelats i tidigare pressmeddelanden har parterna i JA, Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och PJSC Ukrgasvydobuvannya, överenskommit om att JAA No.3 skall upplösas. En konsekvens av detta beslut är att JA enligt IFRS inte längre konsolideras i Misenkoncernens koncernredovisning för 2017. Att JA inte konsolideras I koncernredovisningen innebär att samtliga Misenkoncernens tillgångar och skulder avseende JA redovisas till noll. Misenkoncernens rörelseresultat kommer som en följd av avkonsolideringen av JA att belastas med en engångseffekt som beräknats till mSEK -984 och uppgå till ca mSEK -1 072. Koncernens eget kapital kommer att uppgå till ca mSEK -20.

Då det delägda dotterbolaget Misen Enterprises bokförda värde i moderbolaget inte bedöms påverkas av avkonsolideringen kommer Misen Energy ABs (publ) eget kapital att uppgå till ca mSEK 294.

Förändringarna i den redoviningsmässiga behandlingen av bokförda värden som beskrivs ovan avspeglar inte värdet på de krav på ersättning som Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz framställt som en följd av upplösandet av JAA No.3. Förändringarna av redovisningen av JA innebär inte hellar att Misen Enterprises och LLC Karpatygaz på något sätt avstår från de krav som framställts i den pågående skiljedomsförhandling som hålls i enlighet med JAA No.3 eller något annat av Misens krav  Misen Enterprises AB och LLC Karpatyz fortsätter att kraftfullt försvara sina aktieägares intressen och söker kompensation för sina andelar i JA No.3 vid dess upplösning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 52,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 52,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 13.30 CET.

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera