SVENSKA CAPITAL OIL AB (publ)Org. Nr. 556526-3968                 Halvårsrapport januari-juni 2011

 

Som har rapporterats tidigare övergår Svenska Capital Oil AB från och med 2011 till att
lämna ekonomisk rapportering halv- och helårsvis.
Väsentliga händelser under första halvåret
- Rörelseresultatet uppgick till -2 638 KSEK ( -4 144). Det förbättrade resultatet hänger samman med
   försäljningen av det ukrainska dotterbolaget vid årsskiftet 2010/2011.
- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
- Resultatet per aktie under årets första sex månader uppgick till - 0,01 SEK (- 0,02).
- Ny styrelse vald på årsstämman i juni.
- Överenskommelse träffad om totalt förvärv av Misen Enterprises AB.
- Årsstämman i juni godkände förvärvet av Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag KarpatyGas varigenom
   Svenska Capital Oil AB tillförs ett apportvärde på 1 miljard SEK i form av gas- och oljetillgångar i Ukraina.
- Årsstämman bemyndigade vidare styrelsen att emittera maximalt 5 miljarder nya aktier intill nästa årsstämma.
Väsentliga händelser efter första halvåret
- Förvärvet av Misen Enterprises AB och apportemissionen är under genomförande och beräknas vara helt genomförd 
   under september 2011.
Nästa rapport, bokslutskommunikén för 2011, publiceras den 24 februari 2012.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Larsson, VD                                                          Lennart Claesson, CFO

telefon 031 – 759 50 71                                                telefon 031 – 759 50 72   

mobil 0708 – 40 82 71                                                   mobil 0705 – 70 70 32

e-post leif@capitaloil.se                                             e-post lennart@capitaloil.se

Svenska Capital Oil är ett svenskt prospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält där det behövs kapital för att få igång produktion. Bolaget  utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade gasen och oljan ska sedan säljas lokalt eller på  världsmarknaden.

Capital Oil har genom försäljningen av sitt ukrainska dotterbolag avvecklat det hittillsvarande  samarbetet med de ukrainska statliga och kommunala bolagen BNG och ZUG och verksamheten är nu inriktad på att etablera produktionssamarbete med ett annat ukrainskt olje- och gaskonsortium. Detta gör att fokus flyttas från prospekteringsfasen till den mindre osäkra produktionsfasen.

Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

 För vidare information se  http://www.capitaloil.se.

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar