Svenska Capital Oil köper gasfält i västra Ukraina

• Styrelsen föreslår en garanterad företrädesemission om 42 MSEK
• Köper producerande gasfält
• Förbereder borrning av produktionsbrunnar i befintliga fält

Pressmeddelande 2008-09-26


Styrelsen för Svenska Capital Oil AB (publ) ("Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om en företrädesemission om cirka 42 MSEK. Emissionslikviden skall i huvudsak användas för att finansiera köpet av ett gasfält, förbereda möjligheterna för ytterligare förvärv samt vidareutveckla befintlig verksamhet. Emissionen har genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden garanterats av huvudägarna.

Köp av gasfält
Capital Oil förhandlar om köp av ett gasproducerande bolag i västra Ukraina – Europa Nafta Gaz Ukraini. Förvärvet sker genom ett partnerskap med det ukrainska bolaget Zahidukrgeologia. Partnerskapet baseras på samma typ av Joint Activity-avtal som Capital Oil har för Bolagets existerande verksamhet. Letters of Intent har undertecknats av samtliga parter och kontraktsförhandlingarna är inne i slutskedet.

Gasfältet har 80 miljoner kubikmeter bevisade reserver och 400 miljoner kubikmeter sannolika reserver. Fältet finns i samma område som Capital Oils befintliga oljefält, vilket gör att Bolaget kan utnyttja befintlig organisation för kostnadseffektiv drift. Personal, all nödvändig utrustning och infrastruktur finns på plats. Capital Oil kommer att svara för drift och initial finansiering för att öka befintlig produktion i fältet. Bolaget räknar med positivt resultat redan under 2009.

I och med förvärvet av gasfältet diversifierar Capital Oil sin verksamhet. Bolaget bedömer gasmarknaden i Ukraina som intressant då den inhemska efterfrågan är stor. Den idag reglerade och subventionerade marknaden står dessutom enligt de flesta bedömare inför en avreglering. Därmed förväntas världsmarknadspriser att införas även i Ukraina, vilket innebär högre priser på gas och ökad lönsamhet för inhemsk gasproduktion.

Borrning av produktionsbrunnar
Utvecklingen i det pågående projektet går mot slutet av året in i ny fas då Capital Oil inleder borrning av 3 – 5 produktionsbrunnar. Därmed ökar takten i projektet avsevärt.

Capital Oil har hittills kartlagt oljefälten samt borrat tre prospekteringsbrunnar. Tester och analyser av brunnarna pågår och resultaten visar på tydlig oljepotential och reserver i linje med vad som tidigare kommunicerats. Capital Oil kommer nu att fastslå brunnarnas producerbarhet. Reservstorleken av utvinningsbar olja fastställs i samarbete med ukrainska myndigheter.

Ytterligare affärsmöjligheter
Parallellt med det planerade förvärvet av Europa Nafta Gaz Ukraini för Capital Oil diskussioner om ytterligare köp och partnerskap i Ukraina. Ukraina är i stort behov av investeringar och marknaden för denna typ av affärer är för närvarande väldigt gynnsam.Emissionsvillkor i sammandrag
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Varje tvåtal (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
• Vid full teckning ökar antalet utestående aktier ifrån 140 782 421 till 211 173 632.
• Teckningskursen per aktie uppgår till 0,60 SEK.
• Hela emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium.
• Bolaget tillförs cirka 42 MSEK före emissionskostnader.

Beräknad tidplan
• Extra bolagsstämma: 10 oktober 2008.
• Avstämningsdag: 17 oktober 2008.
• Prospekt för nyemissionen beräknas offentliggöras den 20 oktober 2008.
• Teckningstid: 29 oktober 2008 – 12 november 2008.
• Handel med teckningsrätter: 29 oktober 2008 – 7 november 2008.

Glitnir AB är finansiell rådgivare för transaktionen.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.


Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera

Dokument & länkar