FN-uppdrag för krisforskare ska minska katastrofrisker

Forskaren Jörgen Sparf vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR blir den enda svenska experten när FN:s ramverk för katastrofminskning ska införas. Han tar plats i en arbetsgrupp för FN-organet United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

- Antalet människor som drabbas av katastrofer runt om i världen har minskat de senaste åren. Men med en ökad urbanisering och ett förändrat klimat så förändras både hoten och förutsättningarna att klara sig säger Jörgen Sparf. De sociala, ekonomiska och geofysiska förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika regioner, fortsätter Jörgen. Därför behöver länder stöd i att implementera ramverket på olika sätt, att översätta det till praktiska åtgärder.

Arbetsgruppen är en av flera som ska arbeta med att införa det så kallade Sendai-ramverket. Det nya ramverket antogs i Japan i mars 2015 vid den tredje FN-konferensen om katastrofriskreducering och ska gälla 2015–2030.

Sendai-ramverket är ett frivilligt avtal mellan FN:s medlemsstater med den övergripande målsättningen: “The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries”.

Ramverket är starkt inriktat på handling och har sju mål för arbetet med katastrofsituationer; reducera antalet döda och drabbade personer, reducera ekonomiska förluster och skador på kritisk infrastruktur, öka antalet länder och kommuner med strategier för katastrofrisker, öka internationellt samarbete och stöd till utvecklingsländer, utökad tidig varning och information till allmänheten. För att ramverket nu ska kunna införas i FN:s medlemsstater har flera arbetsgrupper med experter från hela världen tillsatts.

- Det vi ska göra konkret är att ta fram strategier, riktlinjer och guider som ska hjälpa stater och nationella myndigheter att införa ramverket. Arbetsgruppens uppdrag sträcker sig under hela 2016, säger Jörgen Sparf.

Jörgen Sparf ingår i arbetsgruppen ”Social Protection” med 18 internationella experter som ska arbeta med bakomliggande frågor som påverkar hur människor, särskilt de mest sårbara med låg anpassningsförmåga, drabbas av katastrofer. Det handlar dels om akuta frågor i katastrofer – tillgång till socialtjänst, tillförsel av mat eller kontanter samt olika former av sociala skyddsnät – dels om mer strategiska frågor som möjlighet till försörjning, väder-indexerad försäkring av grödor samt socialförsäkringar.  

Läs mer om Sendai-ramverket och FN-konferensen här.

Kontakt:
Jörgen Sparf, forskare RCR, 070-142 82 76, e-post: jorgen.sparf@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia