Samhällsentreprenörskap vässas i nytt projekt

Mittuniversitetet leder tillsammans med Högskolan i Nord-Tröndelag ett stort projekt för att utveckla samhällsentreprenörskap i Jämtland och Västernorrlands län samt Tröndelag. Projektet ska ge fler sociala innovationer och utveckla metoder för rådgivning till samhällsentreprenörer och sociala innovatörer.

Projektet RESENS har nyligen beviljats medel inom Interreg Sverige-Norge programmet ”Nordens gröna bälte” och beräknas omsätta drygt 17 miljoner kronor under perioden 2016-2018. Ett stort antal kommuner och minst 35 företag i både Norge och Sverige kommer att ingå i projektet tillsammans med ett antal branschaktörer.

- Samhällsentreprenörskap och social innovation kommer att studeras ur ett regionalt utvecklings- och förnyelseperspektiv: Hur kan ett utvecklat samhällsentreprenörskap användas för att möta välfärdssamhällets utmaningar? Hur kan stödsystem utformas och hur kan effekterna mätas, säger projektledaren Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Grunden för samhällsentreprenörskap och en social innovatör är att verksamheten har ett socialt syfte som utgångspunkt. Verksamheten drivs på marknadsmässiga grunder dvs. de behöver generera intäkter för att bli hållbara, men har alltid samhällsnytta i fokus.

- Många regioner och kommuner har hamnat i en negativ utvecklingsspiral där traditionella välfärdsmodeller utmanas bland annat av vikande skatteunderlag. Att skapa utrymme och stödstrukturer för att stärka människors och lokala företags utveckling och engagemang i lokalsamhället kommer att vara en framgångsfaktor, säger Yvonne von Friedrichs.

De specifika målen för RESENS-projektet är att:

  • Identifiera och kartlägga omfattningen av samhällsentreprenörskap och social innovation i regionerna.
  • Utforma rådgivning och testa modeller för samhällsentreprenörskap och social innovation i en gränsregion.
  • Uppmärksamma hinder och möjligheter samt föreslå åtgärder för att tillvarata den potential som samhällsentreprenörskap och social innovation har för förnyelse- och utvecklingsprocesser i den mittnorsk-svenska gränsregionen.

- Målsättningar för projektet är också att bidra till fler sociala innovationer och stimulera fler företag att söka rådgivning samt öka kunskapen bland politiker och beslutsfattare om möjligheterna med samhällsentreprenörskap, säger Yvonne von Friedrichs.

Kontakt:
Yvonne von Friedrichs, professor, 010-142 81 10 e-post: yvonne.vonfriedrichs@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera