Kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2012 kl 17.30 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
-    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 17 april 2012,
-    dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Derma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergderma.se senast tisdagen den 17 april 2012, kl 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad tisdagen den 17 april 2012.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergderma.se. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 079 020 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
         1.    Öppnande av stämman
         2.    Val av ordförande och protokollförare vid stämman
         3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
         4.    Val av en eller två justeringsmän
         5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
         6.    Godkännande av dagordning
         7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
         8.    Anförande av verkställande direktören, Peter Wolpert
         9.    Beslut om:
                  a)    Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
                  b)    Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
                  c)    Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
         10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
         11.    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
         12.    Val av styrelse och styrelseordförande
         13.    Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete
         14.    Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
         15.    Förslag till beslut om (i) Personaloptionsprogram 2012:1 avseende anställda i Bolaget, (ii) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB för fullgörande av de åtaganden som
                 följer av personaloptionsprogrammet samt (iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget m.m.

         16.    Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
         17.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Per-Olof Edin, representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Conny Bogentoft, representerande SIX SIS AG, Oscar Ahlgren, representerande Mohammed Al Amoudi, och Mats Pettersson, ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Mats Pettersson.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9.b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 150 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vice ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Gustaf Lindewald, Peter Rothschild och Peter Wolpert samt nyval av Geert Cauwenbergh för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen omval av Mats Pettersson som ordförande i styrelsen. Bertil Karlmark har avböjt omval.

Geert Cauwenbergh är född 1954. Han har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin inom för Moberg Derma relevanta terapiområden. Han har särskild erfarenhet av produktutveckling och marknadsföring av dermatologiprodukter i Europa och USA. För närvarande är Gert Cauwenbergh ordförande för ECI Biotech Inc. (USA), managing partner för Phases123 LLC (USA), och styrelseledamot i Ablynx (Belgien) och Euroscreen (Belgien). Han har tidigare varit verksam bl a som ordförande och VD för Barrier Therapeutics (USA) och i ledande befattningar inom Johnson & Johnson koncernen i USA. Geert Cauwenbergh äger inga aktier i Moberg Derma.

Det noteras att årsstämman 2011 omvalde Ernst & Young AB som revisionsbolag med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, med mandattid till och med årsstämman som hålls 2015.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbete (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2012, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2013. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2013:

a)    Förslag till stämmoordförande
b)    Förslag till styrelse
c)    Förslag till styrelseordförande
d)    Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e)    Förslag till arvode för Bolagets revisorer
f)    Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2014.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Moberg Derma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen får inte överstiga 50 procent av årsgrundlönen för respektive befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mått samt resultat för Bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Uppsägningstiden ska vara tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från Bolagets sida mellan tre och nio månader. Avgångsvederlag utgår ej. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett från de personaloptioner som har tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Förslag till beslut om (i) Personaloptionsprogram 2012:1 avseende anställda i Bolaget, (ii) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB för fullgörande av de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet samt (iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget m.m. (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget, (ii) beslutar om riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Moberg Derma Incentives AB, org. nr 556750-1589, (”Incentives”) för fullgörande av de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet samt (iii) godkänner överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget.

(i) Personaloptionsprogram 2012:1
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av Personaloptionsprogram 2012:1 på i huvudsak följande villkor:

Styrelsen respektive verkställande direktören ska äga rätt att, inom ramen för personaloptionsprogrammet, besluta om tilldelning av högst 43 750 personaloptioner till nyckelpersoner i Bolaget, varav högst 7 000 personaloptioner per anställd i senior befattning och högst 750 personaloptioner per annan anställd. De personer som omfattas av personaloptionsprogrammet har anställts under de senaste två åren. Styrelsen och verkställande direktören ska besluta om vilka personer som ska ingå i ovan nämnda grupper baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Den maximala tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån respektive persons tid som anställd i Bolaget. Personaloptionsprogrammet kommer inte att omfatta ledande befattningshavare i Bolaget, med undantag för Lena Pereswetoff-Morath, Vice President Pharmaceutical Innovation & Development, som föreslås tilldelas 15 000 personaloptioner. Deltagarna i personaloptionsprogrammet ska tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt. Tilldelningen av personaloptioner ska ske i direkt anslutning till årsstämman 2012.

Varje personaloption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2012, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. Personaloptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier från och med den 31 december 2013 till och med den 31 december 2016. Personaloptionerna är knutna till anställningen i Bolaget. Upphör anställningen hos Bolaget förfaller de personaloptioner som den anställde vid tidpunkten för anställningens upphörande ej har tjänat in. Personaloptioner som den anställde har tjänat in innan anställningens upphörande ska utnyttjas för teckning senast sex månader därefter. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Mot bakgrund av ovan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna personaloptionsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

(ii) Riktad emission av teckningsoptioner till Incentives
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2012:1 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 57 496 teckningsoptioner, varav högst 13 746 teckningsoptioner avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet, på i huvudsak följande villkor:

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Incentives. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 april 2012 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2012, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2016. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2012:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 749,60 kronor från 907 902 kronor till 913 651,60 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2012:1. Styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kommer medföra ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen hos de anställda. Det är fördelaktigt för Bolaget att på detta sätt kunna erbjuda de anställda en möjlighet att ta del i Bolagets utveckling. Styrelsens bedömning är därför att förslaget, med hänsyn till villkoren, framstår som rimligt.

(iii) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till anställda i Bolaget, m.m.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Incentives får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till nyckelpersoner i Bolaget, som har erhållit personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2012:1, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2012:1.

Kostnader för Personaloptionsprogram 2012:1
Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2012:1 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Dessa senare kostnader är säkrade genom de teckningsoptioner som ges ut i syfte att täcka dessa kostnader.

Beredningen av förslaget till Personaloptionsprogram 2012:1
Förslaget till Personaloptionsprogram 2012:1 har beretts av Bolagets ersättningsutskott och föredragits för styrelsen.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget
För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2011, not 19, samt Bolagets webbplats www.mobergderma.se. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Majoritetskrav
Årsstämmans beslut enligt punkterna (i) – (iii) ovan ska fattas tillsammans som ett beslut. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2012. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av produkter, projektportföljer, verksamheter, företag eller del av företag.
För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Moberg Derma AB (publ), att. Anna Ljung, Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, eller per e-post till anna.ljung@mobergderma.se.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.moberderma.se från och med fredagen den 30 mars 2012. Handlingar med fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats enligt ovan senast måndagen den 2 april 2012. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 


______________________________________
Stockholm i mars 2012                    
Moberg Derma AB (publ)
Styrelsen

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012, kl 16:00.

Taggar:

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar