Delårsrapport Mobyson AB (publ) 1 januari - 30 juni 2007

Mobyson AB har inlett en satsning med dotterbolaget Freetel AB i spetsen. Detta är ett led i Mobysons strategi att koncentrera verksamheten till företagsmarknaden inom mobiltelefoni. Genom försäljning av bolagen inom verksamhetsområdena Logistics och Network Services stärks kassan, vilket ger möjlighet till tillväxt inom Business Solutions.

April – juni 2007

· Intäkterna för kvarvarande verksamhet april till juni ökade med 13 % till 27,8 MSEK (24,6). Intäkterna för hela verksamheten, inklusive den avvecklade, minskade med 24 % till 105,3 MSEK (137,8), på grund av försäljningen av Logistics-verksamheten i maj.

· Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet april till juni uppgick till –6,1 MSEK (–3,8). Resultat efter skatt för hela verksamheten uppgick till –39,7 MSEK (–4,6). Av resultatet utgör –37,1 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning april till juni uppgick till –0,04 SEK (–0,07 SEK).

· Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till –4,1 MSEK (–2,8).

· Balansen har stärkts kraftigt, soliditeten uppgår till 63 % och likvida medel uppgick vid periodens slut till 69,7 MSEK, exklusive förväntade intäkter från försäljning av Network Services och Link Messaging AB.

· Koncernen har sålt Logisticsbolaget One2com AS till AxCom AB för 20 MSEK i kontanter. Den beräknade realisationsvinsten har redovisats till 6,4 MSEK.

· Avtal har ingåtts i juli om försäljning av operatörsverksamheten i Mobyson Holding AS samt Talkmore Holding AS till Telenor Mobil AS för 157 MSEK (135 MNOK) mot kontant betalning. Affären är betingad av godkännande från konkurrensmyndigheten i Norge.

Januari – juni 2007

· Intäkterna för kvarvarande verksamhet januari till juni ökade med 20 % till 58,2 MSEK (48,7). Intäkterna från hela verksamheten, inklusive den avvecklade, minskade med 9 % till 238,3 MSEK (261,8) på grund av försäljningen av Logistics-verksamheten i maj.

· Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till –19,4 MSEK (1,4). För hela verksamheten uppgick resultat efter skatt till –80,4 MSEK (–11,1). Av resultatet utgör –52,7 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.
·

· Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före och efter utspädning januari till juni uppgick till –0,14 SEK (0,03 SEK).

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –13,7 MSEK (3,3).

Om oss

Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn. Mobyson erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, växlar och tilhörande tjänster. Företaget har ca 70 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Nacka och Mobyson har verksamhet i Stockholm, Oslo, Uppsala, Göteborg och Malmö. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se

Dokument & länkar