Bokslutskommuniké för 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 409 (1998: 2 338) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet var 631 Mkr jämfört med 620 Mkr för tredje kvartalet. * Årets resultat efter skatt blev 1 814 (2 504) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 20,40 (28,20) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,6 (14,4) procent. * Nettoomsättningen uppgick till 20 508 (22 676) Mkr. * Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 11 (10) kronor per aktie. Styrelsen avser också att föreslå bolagsstämman att till aktieägarna dela ut aktier motsvarande 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper AB i samband med en planerad börsintroduktion av detta bolag under våren. Ordinarie bolagsstämma flyttas till den 12 april från som tidigare aviserats den 23 mars. * Styrelsen har föreslagit att bolagets firma skall ändras till Holmen Aktiebolag. En extra bolagsstämma den 10 februari tar ställning till förslaget, varefter koncernnamnet avses bli Holmen. * Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveranser under fjärde kvartalet var höga och kapaciteten utnyttjades fullt. Priserna i lokala valutor var efter en viss nedjustering i början av 1999 stabila. * Efterfrågan på kartong ökade. Iggesund Paperboards leveranser minskade under fjärde kvartalet till följd av produktionsstörningar efter ombyggnad i bruket i Workington, vilka påverkade resultatet negativt med drygt 100 Mkr. Prishöjningar har aviserats med genomförande från årsskiftet. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 20 508 (22 676) Mkr. Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 3 974 (tredje kvartalet: 5 403) Mkr. Minskningen mellan kvartalen förklaras av att finpappersverksamheten från och med fjärde kvartalet ingår i intressebolaget Modo Paper. Helårets nettoomsättning för MoDos nuvarande verksamheter uppgick till 14 565 (1998: 15 000) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 615 (2 475) Mkr och rörelsemarginalen var 12,0 (10,9) procent. Resultatet påverkades positivt av högre leveransvolymer och lägre rörliga kostnader medan de fasta kostnaderna ökade något. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 654 Mkr jämfört med 692 Mkr för tredje kvartalet. Leveranserna var något högre och försäljningspriserna i stort sett oförändrade. Resultatet i Holmen Paper var lägre jämfört med tredje kvartalet främst på grund av säsongmässigt högre elkostnader. I Iggesund Paperboard påverkades resultatet negativt med drygt 100 Mkr under fjärde kvartalet av produktionsstörningar efter en genomgripande ombyggnad av en kartongmaskin i Workington, England. Produktionsstabiliteten har sedan årsskiftet avsevärt förbättrats och normala produktionsförhållanden bedöms uppnås under första kvartalet. Affärsområdets resultat har vidare påverkats av vissa kostnader av engångskaraktär. Avkastningen på sysselsatt kapital blev för helåret 11,7 (10,3) procent. Avkastningen på eget kapital var 10,6 (14,4) procent. Finansnettot uppgick till @206 (@137) Mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 2 409 (2 338) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet var 631 (tredje kvartalet: 620) Mkr. Årets resultat efter skatt blev 1 814 (2 504) Mkr. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 20,40 (28,20) kronor. Finansiering Kassaflödet före utdelning uppgick till 5 105 (1 591) Mkr, varav effekter av överlåtna verksamheter utgjorde 3 258 Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld var vid utgången av december 2 054 (31 december 1998: 3 143) Mkr. Skuldsättningsgraden var vid utgången av december 0,13 (31 december 1998: 0,17). Soliditeten uppgick till 54,4 (31 december 1998: 60,4) procent. Marknad Tidnings- och journalpapper kännetecknades av stark efterfrågan under 1999 och kapacitetsutnyttjandet var högt. Leveranstillväxten för tidningspapper till Västeuropa blev drygt två procent, för SC-papper cirka fem procent och för bestrukna kvaliteter cirka en procent. Priserna i lokala valutor var stabila efter viss nedjustering under början av året. Under fjärde kvartalet var Holmen Papers leveransvolymer höga, orderläget fortsatt starkt och priserna stabila. Kartongproducenterna i Västeuropa ökade sina leveranser med fem procent under 1999. Leveranserna av nyfiberkartong till Västeuropa ökade med en procent och av helblekt kartong med sex procent, medan leveranserna av falskartong var oförändrade. Orderingången var fortsatt stark under fjärde kvartalet. Kapaciteten vid Iggesunds Bruk utnyttjades fullt. Till följd av produktionsstörningar efter ombyggnaden i Workington minskade Iggesund Paperboards leveranser under sista kvartalet. Den starka efterfrågan medförde att prishöjningar aviserades med genomförande från årsskiftet. För Workington försvåras konkurrensläget av den starka pundkursen. Trävarumarknaden präglades av överutbud och pressade priser, trots god efterfrågan. Marknaden för granprodukter förbättrades under andra halvåret och vissa prishöjningar kunde genomföras, medan furumarknaden försvagades. Iggesund Timbers leveranser ökade med fem procent under året och leveranserna under fjärde kvartalet var höga. Virkesförbrukningen i koncernen (exkl överlåtna verksamheter) var något högre jämfört med 1998. Utbudet från det privata skogsbruket var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Totalt sett minskade MoDo de egna avverkningarna och ökade importen. Massavedspriserna sänktes i slutet av 1998 och industrins kostnad per kubikmeter massaved var under 1999 cirka fem procent lägre än föregående år. Produktion och leveranser MoDos produktion (exkl överlåtna verksamheters tillverkning) av papper, kartong och massa för externa leveranser uppgick till 1 839 000 (1 842 000) ton. Fjärde kvartalets produktion var 452 000 (tredje kvartalet: 477 000) ton. Leveranserna (exkl överlåtna verksamheters leveranser) av papper, kartong och massa steg med två procent till 1 848 000 (1 814 000 ) ton. Leveranserna under fjärde kvartalet uppgick till 489 000 (tredje kvartalet: 471 000) ton. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar var 1 988 (2 557, varav 915 återköp av krafttillgångar) Mkr. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1 387 (1 409) Mkr. Strukturförändringar Per den 1 oktober 1999 lade MoDo och SCA samman sina verksamheter inom finpappers- och grossistområdena i det nya bolaget Modo Paper AB, i vilket MoDo äger 50 procent. MoDo redovisar fr o m fjärde kvartalet sitt innehav i Modo Paper som intresseföretagsandel. Rörelseresultatet för den verksamhet som överförts från MoDo till Modo Paper uppgick under årets första, andra och tredje kvartal till 30, 135 respektive 54 Mkr. Resultatandelen efter räntekostnader om 43 Mkr i Modo Paper utgjorde för fjärde kvartalet 136 Mkr. Sammanläggningen av verksamheterna löper väl och marknadsutvecklingen är god. Modo Paper kommer att publicera information om bolaget i början av februari. Massaverksamheten i Domsjö avyttrades per den 31 december. Resultat- effekten var begränsad. I och med avyttringen upphör MoDo att vara nettosäljare av massa. Börsintroduktion av Modo Paper MoDo och SCA har beslutat att initiera arbetet med en börsintroduktion och ägarspridning av Modo Paper AB, som ägs till 50 procent av vardera MoDo och SCA. Ägarspridningen avses ske genom att SCA säljer aktier i ett offentligt erbjudande och genom att MoDo delar ut aktier till sina aktieägare. MoDo avser att föreslå sin ordinarie bolagsstämma att dela ut aktier motsvarande 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper. Det är SCAs avsikt att i det offentliga erbjudandet sälja motsvarande andel. Förutsatt att marknadsmässiga förutsättningar för börsintroduktionen föreligger görs bedömningen att Modo Paper kommer att kunna noteras på OM Stockholmsbörsen under april 2000. Ny VD och koncernchef Per Ericson tillträder som verkställande direktör och koncernchef den 15 februari. Ericson, tidigare VD i AB Sandvik Steel, efterträder Bengt Pettersson, som går i pension. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar