Delårsrapport januari - september 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Sammanfattning *Resultatet efter finansiella poster ökade med 24 procent till 1 897 (motsvarande period 1997: 1 529) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet blev 506 Mkr jämfört med 662 Mkr för andra kvartalet. *Periodens resultat efter skatt blev 1 312 (1 044) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 14,80 (11,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,5 (8,8) procent. *Nettoomsättningen uppgick till 16 924 (16 188) Mkr. *Under tredje kvartalet var marknadsläget för trähaltigt tryckpapper starkt och prisnivån stabil. Efterfrågan sjönk på finpapper och kartong på grund av säsongmässig nedgång och försvagad konjunktur. Finpapperspriserna var satta under press och gick ned något i lokala valutor. De västeuropeiska kartongpriserna var stabila. Kapacitetsutnyttjandet var högt för trähaltigt tryckpapper medan det på grund av marknads läget sjönk för kartong, finpapper och massa. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen ökade med fem procent till 16 924 (1997: 16 188) Mkr till följd av högre priser. Tredje kvartalets omsättning minskade med fyra procent jämfört med andra kvartalet beroende på bland annat säsongmässigt lägre volymer. Rörelseresultatet uppgick till 2 003 (1 693) Mkr. Resultatet påverkades positivt av högre priser. Rörliga kostnader var i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. De fasta kostnaderna ökade, bland annat på grund av ökade kostnader för underhåll. Kapacitetsutnyttjandet var högt för trähaltigt tryckpapper men lägre för övriga produkter på grund av såväl marknadsrelaterade produktionsbegränsningar som underhållsstopp. Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 515 Mkr jämfört med 716 Mkr för andra kvartalet. En reservering för osäkra kundfordringar samt negativa valutaeffekter i MoDo Papers ryska verksamhet belastade resultatet med 49 Mkr. Finansnettot blev @106 (-164) Mkr. I detta belopp ingår ränteersättning till följd av äldre skatteprocesser som avgjorts till MoDos fördel med 49 Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 897 (1 529) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 506 (662) Mkr. Periodens resultat efter skatt var 1 312 (1 044) Mkr. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 14,80 (11,70) kronor. Rörelsemarginalen blev 11,8 (10,4) procent. Avkastningen på sysselsatt kapital var 11,3 (9,8) procent och på eget kapital 10,5 (8,8) procent. Finansiering Kassaflödet uppgick till 1 365 (217) Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld var vid utgången av september 2 590 (31 december 1997: 3 869) Mkr, varav 1 579 Mkr utgjordes av pensionsskuld. Skuldsättningsgraden var den 30 september 0,15 (31 december 1997: 0,24). Soliditeten uppgick till 57,4 (31 december 1997: 55,2) procent. Vid utgången av september var koncernens beräknade nettovalutaflöde i genomsnitt kurssäkrat cirka fem månader. Marknad Efterfrågan på trähaltigt tryckpapper var mycket god i Västeuropa till följd av en stark annonskonjunktur. Lagernivåerna bedöms vara normala. Leveranserna av tidningspapper ökade med drygt fem procent. Efterfrågan på de högre kvaliteterna av förbättrat tidningspapper, där Holmen Paper har en stark position, hade en fortsatt mycket god utveckling med en tillväxt på 25 procent. Leveranserna till Västeuropa av SC-papper uppvisade en stark ökning, plus tio procent. För segmentet bestruket papper steg leveranserna med en procent. Tillgänglig produktionskapacitet utnyttjades fullt ut inom Holmen Paper och de totala leveranserna ökade med fyra procent. Det tredje kvartalet uppvisade fortsatt god efterfrågan. Priserna i lokala valutor var stabila. Efter ett starkt första kvartal försvagades efterfrågan på den västeuropeiska kartongmarknaden och har därefter inte kommit upp i tidigare nivåer. De västeuropeiska brukens totala leveranser av nyfiberbaserad kartong steg dock med fem procent under perioden, medan Iggesund Paperboards leveranser var i stort sett oförändrade. Utöver normal säsongmässig nedgång under tredje kvartalet fanns även en negativ påverkan från den allmänt försvagade konjunkturen i framförallt Asien. Produktionsbegränsningar genomfördes under såväl andra som tredje kvartalet. Den västeuropeiska prisbilden var fortsatt stabil i lokala valutor. Leveranserna av obestruket finpapper till Västeuropa bedöms ha uppgått till samma nivå som under motsvarande period 1997. Efterfrågan på kontorspapper var starkare och beräknas ha ökat med fyra procent. MoDo Papers totala leveranser av obestruket finpapper minskade med tre procent; dock ökade kontorspapper med tio procent. Under tredje kvartalet sjönk efterfrågan jämfört med andra kvartalet på grund av säsongmässig variation och allmän försvagning i världsekonomin. MoDo Papers produktion begränsades på grund av minskad orderingång. Denna förbättrades emellertid mot slutet av perioden. Priserna var satta under press och sjönk något i lokala valutor jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på kemisk massa från Norscan-området minskade under perioden med sex procent, främst orsakat av lägre leveranser till Asien. MoDo Papers externa leveranser av massa ökade till följd av lägre finpappersproduktion i egna enheter. Marknadspriserna föll väsentligt under tredje kvartalet på grund av försvagad efterfrågan och stigande producentlager under sommaren. Tillväxten inom MoDo Merchants grossistmarknader beräknas ha uppgått till fyra procent men avmattades under slutet av perioden. Försvagningen var tydligast i Storbritannien och Norge. MoDo Merchants totala leveranser steg med drygt fyra procent. Efter ett svagt andra kvartal med minskade marknadsandelar återtog MoDo Merchants dessa under tredje kvartalet. Priserna som under början av året kunde höjas med cirka fem procent pressades tillbaka under försommaren för att under tredje kvartalet i stort sett vara stabila. Utbudet av trävaror var högt. En produktionsförskjutning från gran till furu medförde förbättring av marknadsläget för gran men försämring för furu. För Iggesund Timbers kundanpassade produkter i furu var priserna fortsatt stabila. Priset på granvaror steg något från bottennivåerna under första halvåret. Virkesförbrukningen var hög under första kvartalet men minskade under andra och tredje kvartalet. Den totala förbrukningen blev drygt två procent högre än motsvarande period föregående år. Avverkning på egen skog under tredje kvartalet var ungefär oförändrad jämfört med andra kvartalet. Massavedslagren var vid periodens slut högre än önskvärt. Industrins virkeskostnad var knappt två procent högre för massaved medan timmerkostnaden var närmare åtta procent högre. Jämfört med föregående kvartal var kostnaden i stort sett oförändrad. Produktion och leveranser MoDos produktion av papper, kartong och massa för externa leveranser uppgick till 2 274 000 (1997: 2 259 000) ton. Tredje kvartalets produktion var 724 000 ton, en minskning med 33 000 ton jämfört med andra kvartalet. Leveranserna av papper, kartong och massa uppgick till 2 251 000 (2 247 000) ton. Tredje kvartalets leveranser var 721 000 ton, en minskning med 44 000 ton jämfört med andra kvartalet. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar var 990 (1 381) Mkr. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1 109 (1 053) Mkr. Personal Medelantalet årsanställda i koncernen var 9 638 (helåret 1997: 9 849). Stockholm den 28 oktober 1998 Bengt Pettersson VD och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av MoDos revisorer. Bokslutsrapport för 1998 publiceras den 3 februari 1999. RESULTATRÄKNING, Mkr Januari - september 1997 1998 1997 Helår Nettoomsättning 16 924 16 188 21 878 Rörelsens kostnader -13 817 -13 450 -18 244 Andelar i 5 8 5 intresseföretags resultat Avskrivningar enligt -1 109 -1 053 -1 409 plan Rörelseresultat 2 003 1 693 2 230 Finansnetto -106 -164 -204 Resultat efter 1 897 1 529 2 026 finansiella poster Skatt -585 -485 -592 Periodens resultat 1 312 1 044 1 434 Rörelsemarginal % 11,8 10,4 10,2 Avkastning på % 11,3 9,8 9,6 sysselsatt kapital Avkastning på eget % 10,5 8,8 9,0 kapital Vinst per kr 14,80 11,70 16,10 aktie efter skatt NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT, Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Januari - Januari - september september 1998 1997 1998 1997 MoDo Paper 5 458 5 291 341 285 Holmen Paper 5 368 5 050 1 083 911 Iggesund Paperboard 3 044 3 070 486 456 MoDo Merchants 2 744 2 581 44 37 Iggesund Timber 541 624 -34 41 MoDo Skog 3 545 3 221 391 411 Internleveranser -3 776 -3 649 - - Koncernjusteringar och - - -108 -210 övrigt Externa - - -200 -238 valutasäkringar 16 924 16 188 2 003 1 693 BALANSRÄKNING, Mkr 1998 1997 30 sept 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 19 903 19 846 Omsättningstillgångar 8 192 8 220 Likvida medel 1 547 1 636 29 642 29 702 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 014 16 375 Minoritetsintressen 5 5 Latent skatteskuld 3 787 3 419 Finansiella skulder 4 137 5 505 Rörelseskulder 4 699 4 398 29 642 29 702 Skuldsättningsgrad ggr 0,15 0,24 Soliditet % 57,4 55,2 KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 1998 1997 Jan- Helår sept Rörelsen 3 124 3 649 Förändring i rörelsekapital m m 15 -320 Investeringar -990 -1 856 Finansnetto -106 -204 Realiserade valutaeffekter lån -74 139 Betald skatt 196 -200 Kassaflöde före utdelning 2 165 1 208 Utdelning till aktieägarna -800 -800 Kassaflöde 1 365 408 Orealiserade valutaeffekter* -86 -181 Förändring av finansiell nettoskuld 1 279 227 Likvida medel 1 547 1 636 Finansiella skulder -4 137 -5 505 Finansiell nettoskuld -2 590 -3 869 * Avser omräkning av utländska koncernföretag samt orealiserade kursdifferenser på lån. KVARTALSUPPGIFTER, Mkr 1998 1997 1997 III II I Helår IV III II I Netto- omsättning MoDo Paper 1 689 1 809 1 960 7 032 1 741 1 711 1 799 1 781 Holmen Paper 1 833 1 782 1 753 6 952 1 902 1 666 1 677 1 707 Iggesund 992 990 1 062 4 083 1 013 1 040 1 048 982 Paperboard MoDo 859 895 990 3 471 890 810 872 899 Merchants Iggesund 171 175 195 822 198 192 233 199 Timber MoDo Skog 1 046 1 183 1 316 4 423 1 202 936 1 141 1 144 6 590 6 834 7 276 26 783 6 946 6 355 6 770 6 712 Intern- -1 177 -1 206 -1 393 -4 905 -1 256 -1 168 -1 226 -1 255 leveranser 5 413 5 628 5 883 21 878 5 690 5 187 5 544 5 457 Resultat MoDo Paper 1 130 210 313 28 81 148 56 Holmen 473 323 287 1 202 291 323 250 338 Paper Iggesund 139 141 206 639 183 165 163 128 Paperboard MoDo 3 12 29 56 19 5 13 19 Merchants Iggesund -12 -17 -5 37 -4 12 18 11 Timber MoDo Skog 126 164 101 578 167 144 145 122 Koncern- -36 -51 -21 -248 -38 -118 -49 -43 justeringar och övrigt Externa -179 14 -35 -347 -109 56 -101 -193 valuta- säkringar Rörelse- 515 716 772 2 230 537 668 587 438 resultat Finans- -9 -54 -43 -204 -40 -56 -61 -47 netto Resultat 506 662 729 2 026 497 612 526 391 efter finansiella poster Skatt -154 -205 -226 -592 -107 -193 -174 -118 Periodens 352 457 503 1 434 390 419 352 273 resultat FÖRDELNING AV AKTIER Serie A Serie B Summa Antal 22 623 234 66 235 044 88 858 278 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981207BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981207BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar