Delårsrapport för perioden januari - juni 2004

Delårsrapport för perioden januari - juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 110,5 Mkr (117,6 Mkr) - Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,8 Mkr (-14,5 Mkr) - Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 Mkr (-19,3 Mkr) och resultat per aktie till -0,08 kr (-0,50 kr) - Riktad nyemission genomförd i början av juli som tillför 8,6 Mkr före kostnader Omsättning och resultat för perioden januari till juni Omsättningen för koncernen minskade, jämfört med samma period föregående år, till 110,5 Mkr (117,6 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till -3,8 Mkr (-14,5 Mkr) vilket är en förbättring med 10,7 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet efter full skatt uppgick till -6,5 Mkr (-19,3 Mkr) och resultatet per aktie efter full skatt blev -0,08 kr (-0,50 kr). Det operationella resultatet EBITDA förbättrades med 11,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till -0,3 Mkr (-11,8 Mkr). Utvecklingskostnader avseende Modul 1s system för ärende- dokument- och arkivhantering, e-doc har i perioden balanserats med 0,4 Mkr i enlighet med kraven i Redovisningsrådets rekommendation nr 15 (RR 15). Därtill har den planenliga avskrivningen av dessa utvecklingskostnader påbörjats, vilken uppgick till -0,3 Mkr. Omsättning och resultat andra kvartalet Omsättningen för koncernen för det andra kvartalet ökade jämfört med samma period föregående år till 55,5 Mkr (52,9 Mkr). Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till -1,0 Mkr (-14,6 Mkr), en förbättring med 13,6 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det operationella resultatet EBITDA förbättrades med 14,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 0,8 Mkr (-13,3 Mkr). Resultatet efter full skatt uppgick till -1,5 Mkr (-16,3 Mkr) och resultatet per aktie efter full skatt blev -0,02 kr (-0,30 kr). Den planenliga avskrivningen av investeringen i e-doc uppgick till -0,3 Mkr. Nya lokaler Modul 1 har tecknat avtal på nya kontorslokaler vilket innebär att verksamheten i Stockholm i november flyttar till nya mindre och mer effektiva lokaler. Modul 1 har i början av juli träffat avtal med nuvarande hyresvärd om förtida frånträde av lokalen i Solna. Uppgörelsen innebär att Modul 1 i det fjärde kvartalet kommer att betala ett engångsbelopp för del av återstående hyror som förtida lösenkostnad av hyresavtalet. Aktiviteter att hyra ut lokalen på Sveavägen pågår och bolaget bedömer att ett avslut bör kunna nås senast i det fjärde kvartalet. Efter genomförda avvecklingar minskar koncernens lokalkostnader från januari 2005 med ca 3 Mkr räknat på årsbasis. Totalt kommer avvecklingen av lokalerna i Solna och på Sveavägen att belasta koncernens resultat med ca 4 Mkr i det tredje kvartalet vilket skall jämföras med den teoretiska hyran för de återstående kontraktstiderna som uppgick till knappt 9 Mkr. Likvida medel och finansiering Modul 1 redovisade förbättrade nyckeltal avseende kassalikviditet, soliditet och kassaflöde jämfört med motsvarande period föregående år. Kassalikviditeten uppgick till 123 % (95 %) och soliditeten till 45 % (27 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till 1,6 Mkr (-9,2 Mkr) vilket är en förbättring med 10,8 Mkr jämfört med föregående år. Kassaflödet per den 30 juni uppgick till -4,8 Mkr (-22,3 Mkr), en förbättring med 17,5 Mkr jämfört med föregående år. Av årets negativa kassaflöde avser drygt 3 Mkr utbetalning av löner till personal som lämnat bolaget. Förbättringen i kassaflödet från den löpande verksamheten är hänförligt till förändring i rörelsekapital samt lägre utbetalningar av löner till personal som lämnat bolaget. Modul 1s likvida tillgångar uppgick till 2,5 Mkr (3,9 Mkr) vid periodens slut och koncernens egna kapital uppgick till 36,8 Mkr (23,3 Mkr). Bolaget har 2,8 miljoner utestående teckningsoptioner men inga utestående konverteringslån. Styrelsen har i början av juli utnyttjat bemyndigandet från bolagsstämman den 22 april, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av aktier. Emissionen har riktats till och tecknats av Erik Penser Fondkommission AB för kunders räkning och tillförde bolaget 8,6 Mkr före kapitalanskaffnings- och emissionskostnader genom att bolaget emitterar 10,5 miljoner aktier till kursen 0,82 kr. Personal Antal anställda vid periodens slut uppgick till 235 (276) personer, en minskning med 15 % jämfört med samma period föregående år. Modul 1 sysselsatte 251 (297) personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 8 (10) personer. Personalomsättningen minskade till 12 % (20 %) i perioden. Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 Mkr (0,8 Mkr). Verksamheten Bolaget ser en ökad aktivitet med en positiv trend mot ökad efterfrågan från kunderna. Förfrågningar ökar främst inom offentlig sektor och bank, finans och försäkring. Det innebär att antalet affärsmöjligheter ökar och Modul 1 bedriver ett större antal säljaktiviteter kring affärsdrivande IT-lösningar. Efterfrågan på specialisttjänster märks främst inom områdena systemutveckling, projektledning och kvalitetssäkring. Konkurrensen är fortsatt hård och kundernas krav på kortsiktiga kostnadsbesparingar och ökad nytta kräver en ständig vidareutveckling av Modul 1s portfölj av lösningar och ökat fokus på kompetensutveckling. För att möta kundernas krav har Modul 1 fokuserat på ett antal affärslösningar som efterfrågas av marknaden och inom vilka Modul 1 har gedigen kompetens och leveranserfarenhet. Exempel på dessa är: - Beslutsstödsystem för verksamhetsstyrning och effektiv dataanalys - Ärende- dokument- och kunskapshantering för effektivt informationsutbyte, ökad produktivitet och elektronisk spårbarhet, lösningen bygger bland annat på Modul 1s system e-doc - Portaler för effektivt processtöd, kostnadseffektiv systemintegration och ökad tillgänglighet Modul 1 räknar med att i det tredje kvartalet kunna öka rekryteringen av ny personal med specialistkompetens inom olika områden där bolaget ser en stigande efterfrågan från kunderna. Framtidsutsikter Modul1 bedömer att den positiva trenden på marknaden fortsätter och förstärks successivt. Bolaget levererar dels projekt som helhetsåtaganden, dels som medverkan som specialister i olika projekt. Projektbredden är stor. I några fall diskuteras mer omfattande projekt med kunder där det dock finns osäkerheter kring när sådana projekt startas, vilket har betydelse för beläggningen och resultatutvecklingen i bolaget under 2004. Bolaget lämnade i delårsrapporten för första kvartalet en prognos på 8-10 Mkr före goodwill vilket motsvarar ett resultat på EBITDA nivå om 10-12 Mkr. Den engångskostnad om ca 4 Mkr som bytet av lokal innebär gör att prognosen för 2004 därmed uppgår till 6-8 Mkr på EBITDA nivå. Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 5,6 Mkr (1,2 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till -2,4 Mkr (1,8 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,3 Mkr (1,4 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (0,0 Mkr). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Kommande rapporttillfälle Resultatet för årets nio första månader offentliggörs den 21 oktober 2004. Stockholm den 16 juli 2004 Christer Bergquist Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Christer Bergquist, tel 08-568 410 00 eller 070-311 01 00, christer.bergquist@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. Modul 1 Data AB - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 250 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20190/wkr0001.pdf Rapporten i sin helhet

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar