Delårsrapport för perioden januari-september 2001 för Modul 1 Data AB

Delårsrapport för perioden januari - september 2001 för Modul 1 Data AB (publ) · Omsättningen minskade med 8,4 % till 304,3 Mkr (332,2) Mkr · Resultatet före avskrivningar och finansnetto (EBITDA) uppgick till -18,8 (0,4) Mkr · Nya ramavtal har tecknats med Vattenfall AB, Sveriges Riksbank och Telia Communications AB Omsättning och resultat för perioden Omsättningen för Modul 1 koncernen för perioden minskade med 8,4 % till 304,3 Mkr (332,2 Mkr). Resultatet före avskrivningar och finansnetto (EBITDA) uppgick till -18,8 Mkr (0,4) och resultatet före skatt till -31,8 Mkr (2,8 Mkr). I resultatet ingår nedskrivning av befarade kundförluster och värdepapper om totalt 5,7 Mkr. Resultatet per aktie efter full skatt blev -1,34 kr (0,08 kr). Omsättning och resultat tredje kvartalet Omsättningen för Modul 1 koncernen för kvartalet minskade med 27,8 procent till 76,8 Mkr (106,4 Mkr). Resultatet EBITDA uppgick till -21,5 Mkr (-10,2 Mkr) och resultatet före skatt i kvartalet till -25,4 Mkr (-12,3 Mkr). I resultatet ingår nedskrivning av befarad kundförlust med 1,5 Mkr. Resultatet per aktie efter full skatt blev -0,88 kr (-0,43 kr). Efterfrågan har legat på en väsentligt lägre nivå jämfört med motsvarande period förra året. Detta i kombination med en allt hårdare konkurrens har resulterat i ett lägre kapacitetsutnyttjande. Som en följd därav har Modul 1 beslutat att genomföra ytterligare anpassningar av verksamheten. Den beräknade kostnaden för anpassningarna, 10 Mkr, har reserverats och belastar resultatet i tredje kvartalet. Totalt kommer de genomförda och planerade anpassningarna ge full effekt avseende kostnadsbesparingar från och med januari nästa år och dessa uppgår till ca 40 Mkr på årsbasis. Anställda Antal anställda vid periodens slut uppgick till 408 (454) personer, med beaktande av anpassningen av verksamheten, en minskning med 10 % jämfört med samma period föregående år. Modul 1 sysselsätter 429 personer inklusive underkonsulter. Modul 1 har under perioden rekryterat 63 personer vilket i stort sett är enligt plan. Personalomsättningen uppgår till 25 % (15 %) i perioden. Likvida medel och finansiering Rörelsens kassaflöde tom 30 september uppgick till -0,8 Mkr (-20,7 Mkr) motsvarande - 0,04 kr per aktie (- 1,02 kr). Förbättringen beror främst på en reducering av rörelsekapitalet. Modul 1: s likvida tillgångar uppgick till 43,0 Mkr (50,4 Mkr) vid periodens slut. Soliditeten var vid samma tidpunkt 55 % (65 %). Modul 1 har därutöver en outnyttjad checkräkningskredit om 15 Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 7,2 Mkr (1,4 Mkr). Inga väsentliga avyttringar har gjorts i perioden. Verksamheten Marknad och utveckling Marknadssituationen har under perioden präglats av låg efterfrågan både vad gäller projekt och uppdragsverksamhet. Konkurrensen på marknaden är fortsatt hård och kunder fortsätter att senarelägga sina investeringar. Tredje kvartalet är normalt det svagaste kvartalet för konsultbolag då det påverkas väsentligt av semesteruttag i juli och augusti. Kapacitetsutnyttjandet under det tredje kvartalet ligger i nivå med andra kvartalet med beaktande av semesteruttagen i juli och augusti. Anpassningen av verksamheten går enligt plan och avspeglas i den höga personalomsättningen. Kunder Modul 1 har under tredje kvartalet träffat följande ramavtal · Vattenfall - Modul 1 skall initialt under en 2 årsperiod leverera tjänster inom IT-management, system- och applikationsutveckling, webbutveckling samt test och kvalitetssäkring. · Sveriges Riksbank - Modul 1 skall under 2 år leverera tjänster inom områden som system- och applikationsutveckling, utredning, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. · Telia Communications - Modul 1 skall leverera tjänster inom områden som IT-management, system- och applikationsutveckling samt billing. Omräkning av anskaffningsvärde för aktier i dotterbolag Anskaffningsvärdet för ett under föregående år förvärvat bolag har i perioden omräknats baserat på Redovisningsrådets rekommendation 1:00. Omräkningen medför att årets ingående bundna egna kapital reduceras med 12,4 Mkr och att årets ingående fria egna kapital ökar med 0,7 Mkr. Kvartal 3 föregående år har justerats med 0,3 Mkr avseende minskad avskrivning av immateriella rättigheter och nyckeltalen har därmed förändrats något. Totalt påverkas föregående års avskrivningar av goodwill positivt med 0,7 Mkr. Avskrivning av immateriella tillgångar reduceras med 1,2 Mkr räknat på årsbasis. Framtidsutsikter Modul 1 har intensifierat försäljningsarbetet till såväl befintliga som nya kunder. Lönsamhet prioriteras framför tillväxt. Modul 1 har genomfört anpassningar av verksamheten som bedöms tillräckliga och ger full effekt från januari nästa år avseende kostnadsbesparingar. Den svenska konjunkturen kommer till stor del att styras av utvecklingen i omvärlden i det korta perspektivet, vilket gör att det svårt att förutse utvecklingen av marknaden under de kommande kvartalen. Modul 1 är övertygad om att marknaden för IT-konsulttjänster på sikt åter kommer att växa och bedömer därför att efterfrågan på våra tjänster långsiktigt är mycket god. Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 1,1 Mkr (106,8 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till -22,9 Mkr (-11,4 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 25,0 Mkr (19,5 Mkr). Nettoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6,0 Mkr (65,3 Mkr). Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna för innevarande år överensstämmer med principerna i årsredovisningen för 2000. Av tillkommande nya rekommendationer från Redovisningsrådet för 2001 har RR 1:00 beaktats i förtid, liksom RR 15, 16 och 17. Se även kommentar nedan och i stycket Omräkning av anskaffningsvärde aktier i dotterbolag angående effekter av denna anpassning. Principen för beräkning av antalet anställda vid periodens utgång har ändrats. Med anledning därav har antalet anställda omräknats för de perioder som redovisas i nyckeltal sektionen. Kommande rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden oktober - december 2001 lämnas den 31 januari 2001. Stockholm den 30 oktober 2001 Styrelsen För frågor kontakta: Vice verkställande direktör Lars Lindtorp, tel. 08-568 411 20 eller 070- 311 01 20, lars.lindtorp@modul1.se CFO Johan Wedin, tel. 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00830/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00830/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar