DELÅRSRAPPORT Q3 PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed delårsrapport för perioden januari – september 2007

• Fortsatt god organisk tillväxt och väsentligt förbättrat rörelseresultat.
• Nettoomsättningen uppgick till 129,7 Mkr (115,4 Mkr), en ökning med 12 %. Räknat per anställd ökade omsättningen med 25 % till 834 Tkr (665 Tkr).
• Resultatet efter skatt uppgick till 4,9 Mkr (-1,6 Mkr) och resultat per aktie till 0,05 kr (-0,01 kr).
• Rörelseresultatet förbättrades med 6,6 Mkr jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5,8 Mkr (-0,8 Mkr).
• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förbättrades med 1,2 Mkr och uppgick till 0,7 Mkr (-0,5 Mkr).
• Nettoomsättningen ökar för femte kvartalet i rad och uppgick för innevarande kvartal till 36,6 Mkr (32,2 Mkr) vilket är en ökning med 14 %. Räknat per anställd ökade omsättningen med 15 % till 229 Tkr (200 tkr).

Kommentarer från Peter Wranéus, verkställande direktör

”Den positiva trenden för Modul 1 fortsätter. För fjärde kvartalet i rad kan vi redovisa vinst och en god tillväxt. Jag är mycket nöjd med att vår intensiva marknadsbearbetning fortsätter att driva vårt resultat, organiska tillväxt samt position hos våra strategiska målkunder. Den ambitiösa utbildningssatsning som vi genomförde i augusti för alla våra anställda är det främsta glädjeämnet. Gensvaret och den positiva feedback vi har fått är långt över förväntan och jag är övertygad om att vi med den har vässat vår förmåga att leverera projekt som skapar än mer värde för våra kunder.

Hittills i år har vi rekryterat 36 personer vilket är bra. Vårt rekryteringsbehov är fortsatt stort och vi kommer att intensifiera våra rekryteringskampanjer och pröva lite nya grepp och kanaler för att säkerställa en fortsatt god rekryteringstakt.

Vi fortsätter att vinna nya spännande uppdrag på våra stora kunder men vi har även lyckats knyta till oss ett flertal nya spännande kunder.

Jag är optimistisk inför Q4 och ser fram emot att leverera ett väsentligt bättre rörelseresultat för 2007 jämfört med 2006”.

Om Modul 1
Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter
ca 180 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är även nära partner med BEA Systems och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börs lista Nordic small cap Information technology. För mer information, besök www.modul1.se.

Kommentarer till utvecklingen under det tredje kvartalet
Försäljningsintäkterna ökar för femte kvartalet i rad och uppgick för innevarande kvartal till 36,6 Mkr (32,2 Mkr) vilket är en ökning med 14 % jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningsintäkterna per anställd ökade med 15 % och uppgick till 229 Tkr (200 Tkr). Rörelseresultatet fortsätter att förbättras och uppgick till
0,7 Mkr vilket är en förbättring med 1,2 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år (-0,5 Mkr). Även rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,3 % (neg %).

I augusti genomförde vi vår planerade satsning på kompetensutveckling i form av en internutbildning som vi hade förlagt till Barcelona. Målet med konferensen var att ytterligare svetsa samman Modul 1 samt att vässa vår förmåga att leverera projekt som skapar värde för våra kunder. Deltagandet var mycket högt, mer än 75 % av de anställda deltog. Den mycket positiva återkopplingen från de anställda visar att investeringen (ca 2,5 Mkr) är motiverad och kommer ge avkastning i form av lägre personalomsättning och ökad projektlönsamhet.

Fortsatt fokus på rekrytering och personalvård
Rekryteringsmarknaden är överhettad i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Modul 1 prövar därför kontinuerligt nya strategier och vägar för att tillgodose rekryteringsbehovet som i dagsläget uppgår till ca 20-30 konsulter. Rekryteringsbehovet är störst inom områdena systemutveckling Microsoft, Java, testledning och projektledning. Rekryteringen av nya konsulter går fortsatt bra, även om takten under det tredje kvartalet varit något avstannande. Hittills under året har 36 personer börjat på bolaget.

Utveckling per region
Den positiva resultatutvecklingen och tillväxten fortsätter för samtliga regioner. Region Stockholm ökade försäljningsintäkterna till 25,3 Mkr (23,7 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,7 Mkr (0,3 Mkr). Region Nord ökade försäljningsintäkterna markant med 33 % till 7,7 Mkr (5,8 Mkr). Rörelseresultatet för Region Nord försämrades marginellt till -0,3 Mkr (0,0 Mkr). Försäljningsintäkterna för Region Sydväst uppgick till 3,3 Mkr (3,0 Mkr) och rörelseresultatet förbättrades med 0,7 Mkr till -0,2 Mkr (-0,9 Mkr). Omsättningen och resultatet per region, övrigt och koncernen i jämförelse med föregående års siffror framgår av nedanstående grafer (Mkr).

Nya uppdrag och kunder
Modul 1 fortsätter att lyckas väl med försäljningen till befintliga och nya kunder. Exempel på nya kunder under tredje kvartalet är Electrolux och Ericsson. På befintliga kunder har nya avtal slutits med Handelsbanken, SEB, FMV, Preem och Renova.

Modul 1s erbjudanden
Modul 1 har under en lång tid bistått stora och medelstora företag, myndigheter och organisationer med spetskompetens inom IT. Modul 1 tillgodoser kunders långsiktiga behov av IT-lösningar som skapar värde. Oavsett om det handlar om helhetsåtaganden eller specialistkompetens ställs det höga krav på Modul1 s förmåga att leverera. Modul 1 erbjuder konsulttjänster inom tre olika områden: IT-specialisttjänster, IT-styrningstjänster och Kunskapslösningar. För detaljerad information om Modul1s erbjudanden hänvisas till bolagets Årsberättelse 2006 som finns publicerad på bolagets hemsida, www.modul1.se.

IT-specialisttjänster
IT-specialister som förstärker kundens egna projekt svarar idag för ca 60 % av Modul 1s intäkter och utgör basen för bolagets erbjudanden. Exempel på områden där Modul 1 är verksam är verksamhetsutveckling, projektledning samt systemutveckling och förvaltning. Modul 1 har en dokumenterad och stark leveransförmåga inom traditionell såväl som modern arkitektur. Exempel på teknikområden som Modul 1s konsulter behärskar är Java/J2EE, Microsoft .NET, Notes/Domino och stordatormiljö. Som specialist arbetar Modul 1 som oberoende kvalitetssäkrare åt både beställare och leverantörer av IT-lösningar. Inom kvalitetssäkring arbetar Modul 1 med att validera kunders systemlösningar för att säkerställa att de uppfyller affärsmässiga krav och hjälper kunderna med att effektivisera kvalitetssäkringsarbetet.

IT-styrningstjänster
De flesta IT-ledare har samma utmaning; att hitta utrymme i sin budget för nya tillväxtprojekt. Genom att aktivt styra hur IT-budgeten fördelas och används så skapar man detta utrymme. Denna styrning av IT-verksamheten utgör grunden för Modul 1s IT-styrningserbjudande och riktar sig till IT-ledningen på de större företagen. Modul 1s satsning på IT-styrning består av tre erbjudanden:
 Portföljstyrning – hur man fördelar IT-budgeten
 Projektstyrning – hur man levererar utlovade effekt- och projektmål
 Kvalitetsstyrning – hur man kostnadseffektivt verifierar leverans enligt verksamhetens krav.

Kunskapslösningar
Många företag och organisationer har flyttat fokus från hur de kan använda IT till att automatisera enkla arbetsingrepp till hur de kan göra anställda som jobbar med ostrukturerad kunskap ännu mer produktiva och innovativa. Modul 1 är fokuserat på kunskapsintensiva branscher som bank & finans, offentlig sektor och tjänsteföretag. Bolaget har därmed optimala förutsättningar att hjälpa dessa kunder med kunskapshantering längs hela värdekedjan och att bli en långsiktig affärspartner. När det gäller kunskapslösningar fokuserar Modul1 på tre områden:

 Beslutsstöd
 Ärende- och dokumenthantering
 Portaler och processintegration

Inom alla tre områden har Modul 1 erfarenheten, kunskapskapitalet och metodiken som krävs för att trygga ett effektivt projektgenomförande och hemtagning av uppsatta effektmål.

Omsättning och resultat för perioden januari till september
Omsättningen för perioden ökade med 12 % och den uppgick till 129,7 Mkr (115,4 Mkr). Omsättningen per anställd ökade med 25 % till 834 Tkr (665 Tkr). Rörelseresultatet förbättrades med 6,4 Mkr till 5,8 Mkr (-0,8 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 5,1 Mkr (-1,6 Mkr), en förbättring med 6,7 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4,9 Mkr
(-1,6 Mkr) och resultatet per aktie efter skatt till 0,05 kr (- 0,02 kr).

Omsättning och resultat för det tredje kvartalet
Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 14 % och uppgick till 36,6 Mkr (32,2 Mkr). Omsättningen räknat per anställd ökade med 15 % till 229 Tkr (200 Tkr). Ökningen i omsättning per anställd är främst hänförlig till en ökning av debiteringsgraden men även till en viss prisökning pga. ändrad kundmix. Rörelseresultatet ökade med 1,2 Mkr till 0,7 Mkr (-0,5 Mkr). I kvartalet investerade Modul 1 ca 2,5 Mkr i kompetensutveckling i form av en internutbildning. Resultatet före skatt uppgick till 0,5 Mkr (-0,8 Mkr) och resultatet efter skatt uppgick till 0,7 Mkr
(-0,8 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning
Kassalikviditeten uppgick till 153 % (125 %) och soliditeten till 52 % (28 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 9,3 Mkr och uppgick till 0,5 Mkr (-8,8 Mkr), förbättringen är främst hänförlig till förbättrat resultat. Kassaflödet för det tredje kvartalet förbättrades med 0,4 Mkr och uppgick till -6,0 Mkr (-6,4 Mkr). Modul 1s likvida tillgångar uppgick till 9,2 Mkr (5,7 Mkr) vid periodens slut. Därutöver fanns beviljade krediter på
15 Mkr varav 10 Mkr var utnyttjat (föregående år 10 Mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 55,7 Mkr (22,1 Mkr), ställda säkerheter till 10 Mkr (11,8 Mkr) och ansvarsförbindelser till 1,4 Mkr (1,2 Mkr). Modul 1 har två utestående konverteringslån om sammanlagt 14,6 Mkr. Det ena lånet är på 10,4 Mkr och har en konverteringskurs på 1,48 kronor samt löper med ränta om 3,5 %, Det andra lånet är på 4,2 Mkr och har en konverteringskurs på 1,25 kronor samt löper utan ränta. Båda lånen förfaller till betalning den 30 maj 2008. Vid fullt utnyttjande av konverteringsrätterna emitteras 10 425 513 aktier vilket innebär en utspädning med 9,8 %.

Skatter
Enligt redovisningsstandarden IAS 12 Inkomstskatter skall en uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga. I enlighet med denna rekommendation redovisade Modul 1 en uppskjuten skattefordran om 24,1 Mkr (0 Mkr) efter det att 0,2 Mkr av den vid årets ingång redovisade skattefordran redovisats som skattekostnad i perioden. Skattekostnaden har ingen påverkan på bolagets likviditet. Bolagets samlade underskottsavdrag uppgick till ca 86 Mkr och har inte någon förfallotidpunkt.

Personal
Antal anställda vid periodens slut uppgick till 156 (160) personer. Andelen kvinnor uppgick till 20 % (20 %). Modul 1 sysselsatte ca 180 (180) personer inklusive underkonsulter och har anställt 36 (41) personer som börjat under perioden. Modul 1 bedriver aktivt rekrytering av konsulter med målet att öka antalet anställda. Personalkostnaderna uppgick under perioden till 86,0 Mkr (85,8 Mkr).

Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 Mkr (1,1 Mkr).

Marknadsutveckling
Efterfrågan på IT-konsulttjänster är alltjämt mycket god och den goda efterfrågan bedöms hålla i sig under resterande del av 2007. För Modul 1s del märks den goda efterfrågan särskilt inom bank & finans men även inom offentlig sektor, då med fokus inom hälso- och sjukvårdsområdet Merparten av de tjänster och lösningar som Modul 1s kunder efterfrågar handlar om att öka deras tillväxt och flexibilitet i sin verksamhet, något som bekräftas av flera branschanalytiker såsom Exido och radar Group. För Modul 1 är det en god utveckling eftersom bolaget har en erkänd förmåga av att ta fram kund- och branschspecifika lösningar åt både bank & finans och offentlig sektor och leverera med kvalité. Bristen på erfarna konsulter inom efterfrågade specialistroller är fortsatt tydlig och har lett till viss prisökning och den generella prisbilden fortsätter att stärkas.

Framtidsutsikter
Marknadsutsikterna för Modul 1s tjänster är fortsatt positiva och bolaget bedömer att det marknadsläget består under 2007. Modul 1 är väl positionerat i marknaden och räknar med att kunna öka effektiviteten, fortsätta att attrahera nya medarbetare, skapa tillväxt och därigenom öka lönsamheten. Med beaktande av detta och bolagets orderbok bedömer Modul 1 att bolagets rörelseresultat för 2007 väsentligt kommer att överstiga 2006 års rörelseresultat.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 129,6 Mkr (115,4 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till
0,5 Mkr (-5,6 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 Mkr (-5,6 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 Mkr (5,3 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 Mkr (1,1 Mkr).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av Årsredovisningslagen och RR 32, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisnings-principer, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen.

Rapportering för segment
Modul 1 bedriver konsultverksamhet på tre orter i Sverige och verksamheten bedrivs i två juridiska personer. Koncernen har tidigare redovisat all verksamhet som en rörelsegren och en geografisk marknad. Enligt IAS 14 innehåller rörelsegrenar produkter eller tjänster som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från andra rörelsegrenars. Modul 1 har baserat på ändrade marknadsförutsättningar och omorganisation bedömt att från den
1 januari 2007 är respektive ort primära segmenten inom vilka koncernen bedriver sin verksamhet. Goodwill som uppkommit innan omorganisering, allmänna administrativa kostnader, kostnader för huvudkontor som inte debiterats ut till respektive rörelsegren, finansiering, skatt och andra kostnader som uppstår på koncernnivå och relaterar till koncernen som helhet faller under rubriken övrigt. Modul 1 bedömer att inga sekundära segment finns och av detta skäl redovisas inga sekundära segment. Jämförelsetal för 2006 har fördelats på likartat sätt.

Risker och osäkerheter i verksamheten
Modul 1s operativa och finansiella risker överensstämmer med den beskrivning som gavs i årsredovisningen för 2006 under avsnitt ”Riskhantering, känslighetsanalys och icke-finansiella resultatindikatorer” på sidan 8.

Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 offentliggörs den 31 januari 2008.

Stockholm den 23 oktober 2007


Peter Wranéus
Verkställande direktör


Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.

Frågor kan riktas till: Verkställande direktör Peter Wranéus, tfn 08-568 410 00 eller 070-830 18 35, peter.wraneus@modul1.se eller CFO Johan Wedin, tfn 08-568 410 00 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Prenumerera

Dokument & länkar