Modul 1 beslutar och genomför en riktad nyemission

Modul 1 beslutar och genomför en riktad nyemission Styrelsen i Modul 1 har beslutat om en riktad nyemission av 10 500 000 aktier till kursen 0,82 kronor. Emissionen tecknas av Erik Penser Fondkommission AB för kunders räkning och tillför bolaget 8,6 Mkr före kapitalanskaffnings- och emissionskostnader. Betalning för tecknade aktier erläggs senast den 9 juli 2004. Emissionskursen har bestämts utifrån de senaste tjugo dagarnas genomsnittliga volymviktade betalkurs med en marknadsmässig emissionsrabatt. När emissionen har registrerats uppgår det totala antalet aktier i Modul 1 till 91 257 326. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från bolagsstämman den 22 april, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 4 000 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier, envar om nominellt 20 öre. "Marknaden för IT-tjänster har ljusnat och Modul 1 vill därför positionera sig för att aktivt agera i marknaden. Modul 1 kommer att använda kapitalet för att expandera i de segment där bolaget ser störst potential och rekrytera ny personal" säger Christer Bergquist, verkställande direktör i Modul 1 Data AB. För ytterligare information, kontakta: Christer Bergquist, verkställande direktör, 070 - 311 01 00 Johan Wedin, ekonomidirektör, 070 - 311 02 44 Modul 1 Data AB - sätter kompetens i system. Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1 sysselsätter ca 270 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall Modul 1 är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.modul1.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT21640/wkr0001.pdf

Om oss

Modul 1 är ett konsultföretag med verksamhet inom IT-området.

Dokument & länkar