Delårsrapport från Mogul.com Group AB (publ) 1 januari-30 september 2001

Delårsrapport från Mogul.com Group AB (publ) 1 januari - 30 september 2001 Sverige lönsamt tredje kvartalet i följd Kvartal 3, 2001 ·Koncernens nettoomsättning för kvartal 3 uppgick till 58,3 Mkr (70,7 Mkr). ·Koncernens resultat före goodwillavskrivningar och strukturåtgärder blev -2,6 Mkr (-4,2 Mkr) vilket är en förbättring med 4,3 Mkr jämfört med kvartal 2. ·Verksamhetsområdena uppvisade ett positivt kassaflöde från den löpande verk-samheten med 2,6 Mkr, vilket är en förbättring med 1,4 Mkr jämfört med kvartal 2. ·Kassaflödet för koncernen uppgick till -3,3 Mkr (-38,8). ·Verksamhetsområde Sverige genererade för tredje kvartalet i följd ett positivt resultat, 1,6 Mkr. ·Resultatet har belastats med strukturkostnader av engångskaraktär på 4 Mkr. Det avser kostnader för outnyttjade lokalytor i Norge. ·Koncernen hade vid periodens slut 274 medarbetare vilket är en minskning med 34 tjänster. ·I augusti tecknade Mogul ett långsiktigt samarbetsavtal med Eniro AB gällande utveckling av Eniros stora online-tjänster i Sverige och internationellt. Som ett första uppdrag inom avtalet har Mogul fått en order värd ca 4 Mkr. ·Mogul i Norge har fått i uppdrag att vidareutveckla nästa generations nätbank för SpareBank 1 Gruppen. Ordern är värd över 4 Mkr. · Kvartal 1-3, 2001 ·Koncernens nettoomsättning för kvartal 1-3 uppgick till 196,6 Mkr (195,0 Mkr). ·Koncernens resultat före goodwillavskrivningar och strukturåtgärder blev -15,5 Mkr (-20,1 Mkr). ·Verksamhetsområdena uppvisade ett positivt kassaflöde från den löpande verk-samheten med 2,2 Mkr (-31,9). ·Som ett led i företagets åtgärdsprogram har antalet medarbetare minskat med 107 personer, vilket motsvarar 28 %. VD´s kommentar Vi kan glädjas åt ett kvartal med en förbättring i såväl resultat som kassaflöde i den löpande verksamheten. Detta ska ses mot bakgrunden att det tredje kvartalet vanligtvis är ett känsligt kvartal i all konsultverksamhet med en, ofta negativ kassapåverkan på grund av semesterperioden. Vi har lyckats behålla höjden i orderböckerna vilket är en förutsättning för det fortsatta arbetet mot lönsamhet. Vi har fått förnyade uppdrag från flera viktiga kunder. Ramavtalet med Eniro innebär att Mogul blir en av Eniros partners när det gäller den fortsatta utvecklingen av de stora online-tjänsterna Gulasidorna.se, Emfas.com och DinDel.se i både Sverige och internationellt. Vi har även fått intressanta följduppdrag från bland andra SF Bio, Sparebank1 Gruppen i Norge och från den finska regeringen. Vi kan med stor tillfredställelse konstatera att våra kunder inom bank/finans- och mediasegmenten ger oss förnyade förtroenden och att en väsentlig del av koncernens intäkter därmed kommer från den repetitiva försäljningen. Nu börjar vi se resultaten av de olika besparingsåtgärder vi genomfört under året i avsikt att nå balans mellan intäkter och kostnader. I Norge har vi lyckats uppnå en intern stabilitet, högre orderingång och förbättrat resultat för tredje kvartalet i följd. I samband med permitteringsbeslutet tidigare i år var vår avsikt att hyra ut de frigjorda kontorsytorna i Oslo under den kvarvarande kontraktstiden. Eftersom vi bedömer marknaden för andrahandsuthyrning som osäker har vi valt att redovisa en engångskostnad för detta. Sverige fortsätter att för tredje kvartalet i följd visa lönsamhet medan Finland ännu inte nått break-even efter sin personella expansion i år. Årets verksamhet har varit helt fokuserat på att skapa lönsamhet inom respektive geografiskt område och ännu har vi inte nått målet även om kurvorna pekar åt rätt håll. Det är därför en självklarhet att koncernledningen fortsätter att följa varje områdes resultatutveckling mycket noggrant och kommer även fortsättningsvis vidta de åtgärder som kan komma att krävas i vårt arbete mot att forma Mogul till en lönsam koncern. Framtidsutsikter Mogul har hittills sett en begränsad inverkan från den vikande marknaden, varför ledningen bedömer att det finns goda förutsättningar att fortsätta den positiva resultatutvecklingen under årets sista kvartal. Det kan dock inte uteslutas att en ytterligare försämring av konjunkturen kan komma att påverka den bedömningen. Verksamhet Mogul är ett nordiskt konsultföretag inom området för informationsteknologi och har utvecklat många av de mest publika och mest uppskattade affärslösningarna på internet, bland annat Gula Sidorna, SFs biljettbokning och SkandiaBanken. Mogul är särskilt starkt inom bank/finans- och mediasegmenten. Gemensamt för kunderna är att de hanterar stora informationsmängder och i viss mån är transaktionsintensiva. Kunder Bland de större kunderna återfinns Eniro, SF, Alecta (fd SPP), Skandia, SkandiaBanken, FöreningsSparbanken, Xerox, Dun & Bradstreet, Alcro- Beckers, Gjensidige NOR, NetCom, Toyota, Hydro, Statkontoret, SpareBank 1, finska regeringen och statsrådets kansli i Finland. Under kvartal 3 har nya lösningar och webbtjänster lanserats för bland andra Alcro, Carlsbergs, Graninge Energimarknad, Thalamus Network, Viking Line, Kredittillsynet och Vin & Sprit. Resultat och finansiell ställning Koncernens nettoomsättning för årets första nio månader uppgick till 196,6 Mkr (195,0 Mkr), dvs en ökning med 1 %. Resultatet för samma period före goodwillavskrivningar och strukturåtgärder uppgick till -15,5 Mkr (-20,1 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden till -46,5 Mkr (-117,6 Mkr) varav goodwillavskrivningarna uppgick till -21,3 Mkr (-85,8 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till -4,39 kr (-11,92 kr). Kassalikviditeten blev 194% (256 %) och soliditeten uppgick till 69 % (89 %) vid periodens utgång. Justerat eget kapital per aktie före utspädningseffekt utgjorde 15,34 kr (65,89 kr). Förändringen av likvida medel uppgick till -38,3 Mkr (-94,8 Mkr) varav kassaflödet för beslutade strukturåtgärder var -21,9 Mkr (-12,0 Mkr). Ekonomisk rapportering Bokslutskommuniké 2001 6 februari 2002 Delårsrapport kvartal 1, 2002 18 april Delårsrapport kvartal 2, 2002 12 augusti Delårsrapport kvartal 3, 2002 17 oktober Stockholm 2001-10-17 Mogul.com Group AB (publ) Björn Wallin tf VD För ytterligare information kontakta: Björn Wallin, tf VD Mogul.com Group AB, tel 08-450 31 00, mobil 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Granskningsrapport Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00090/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00090/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar