Kommuniké från extra bolagsstämma i Mogul.com

Kommuniké från extra bolagsstämma i Mogul.com Vid extra bolagsstämma i Mogul.com Group AB den 30 oktober 2001 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av ett förlagslån förenat med ett optionsprogram riktat till koncernledning och ledande befattningshavare i Mogul-gruppen. Bolagsstämman beslutade om upptagande av ett förlagslån om nominellt 1 000 kronor genom utgivande av ett skuldebrev förenat med totalt 1 000 000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie å nominellt en krona i Mogul.com Group AB. Optionsrätterna är hänförliga till två olika serier med teckningstid för serie 2001/2002 (550 000 optionsrätter) i november 2002, och för serie 2001/2003 (450 000 optionsrätter) i november 2003. Teckningskursen fastställdes till 8 kronor för serie 2001/2002 respektive 11 kronor för serie 2001/2003. Utspädningen av aktiekapital och röstetal motsvarar 8,9 procent vid fullt utnyttjande. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och äger tecknas av Optosof Sweden AB. Bolagsstämman godkände vidare att optionsrätterna av Optosof Sweden AB avskiljs från skuldebreven och vidareöverlåts till personer i koncernledning och till ledande befattningshavare i Mogul-gruppen till marknadsmässiga villkor. Tilldelning skall ske mot bakgrund av befattning och anställningstid, varvid skall beaktas att ingen enskild person får tilldelas fler än 100 000 optionsrätter. Anställda ingående i koncernledningen får tilldelas högst 20%, och övriga ledande befattningshavare högst 80%, av totala antalet optionsrätter. Styrelsen för Mogul.com Group AB beslutar tilldelningens storlek till var och en av de ledande befattningshavarna både vad avser koncernledningen och övriga befattningshavare. Det fullständiga beslutet hålls tillgängligt på Mogul.coms huvudkontor samt på www.mogul.com från och med den 31 oktober 2001. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Wallin, vd Mogul.com Group AB, telefon: 08-450 34 72, mobil: 0709- 99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Mogul.com Group AB (publ.) hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro-Beckers, Den norske Bank, Dun & Bradstreet, Ericsson, Gjensidige NOR, Sense Communications, Skandia, Alecta (SPP), Eniro och Xerox. Koncernen, med dotterbolagen Mogul Sweden AB, Mogul Norway AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB och Mogul Finland Oy har idag kontor i Sverige, Norge, England och Finland. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Se vidare www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00210/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar