Kallelse till ordinarie årsstämma i 2E Group AB (publ)

Aktieägarna i 2E Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 2/5 2012 kl 18.30 på Lisebergsteatern, Göteborg.

Kvällen inleds med ett föredrag av tf VD/koncernchef Hélène Gustavii. Buss kommer att avgå från Grand Hotell i Falkenberg kl 16.45 och enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till stämman.

Anmälan görs till bolaget senast onsdagen den 25/4 2012 enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 25/4 2012. Aktieägare enligt ovan kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med skriftlig daterad fullmakt. Notera att en fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till 2E Group AB (publ), Box 278, 311 23 FALKENBERG, per e-post info@2entertain.com, per telefax 0346-714719 eller per telefon 0771-17 00 00. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 25/4 2012 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmans ordförande
  Styrelsens förslag: Håkan Sträng
 3. Val av protokollförare
  Styrelsens förslag: Hélène Gustavii
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av justeringsman
 7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbalans- och koncernresultaträkning samt koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut i frågor om:
  a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisor
 12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 13. Utseende av nomineringskommitté – se bifogat förslag
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Handlingar till stämman
2E Group AB:s (publ) årsredovisning för 2011 publiceras under vecka 13 2012 och skickas ut till samtliga aktieägare. Årsredovisningen i dess helhet läggs dessutom ut på 2E Group AB:s (publ) hemsida på internet på www.2egroup.se.

Årsredovisningen kan också enkelt beställas från 2E Group AB:s (publ) kontor.


Val av styrelse
Nomineringskommittén bestående av Janne Andersson (2Entertain), Hasse Wallman ,Jimmy Bengtsson (Skandia Liv), Bo Wallblom (Lesley Invest AB) och Emil Ahlberg (PSG Capital), vilka representerar 34% av aktierna och rösterna i 2E Group, har anmält att de föreslår följande styrelseledamöter:

Håkan Sträng (omval)
Mats Wedin (omval)
Helena Skåntorp (omval)
Bo Wallblom (nyval)
Lars Grönberg (nyval)
Kristina Axén Olin (nyval)

Mer information om Bo Wallblom, Lars Grönberg och Kristina Axén Olin återfinns på www.2egroup.se

Revisor
Styrelsen föreslår årsstämman att välja Staffan Landén till ny påskrivande revisor för 2E Group.


Arvoden
Nomineringskommittén föreslår ett styrelsearvode på 725 000 kronor där ordförandes ersättning föreslås uppgå till 225 000 kr och ledamöternas ersättning till 100 000 kr per ledamot.

Nomineringskommittén föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Utseende av nomineringskommitté
Den sittande valberedningen föreslår bifall rörande bifogat förslag med rubriken ”Förslag till princip för utseende av valberedning”.

Falkenberg i mars 2012
2E Group (publ)
Styrelsen

2E Group, Nordens ledande upplevelsekoncern, initierar, producerar och marknadsför kvalitativa upplevelser och möten för en bred publik. I koncernen ingår 2Entertain, Hansen Event & Conference samt Wallmans Nöjen. Med 13 hel- eller delägda arenor och innehållet som utgångspunkt skapar 2E Group upplevelser för mer än 1,5  miljoner gäster varje år.

2E Group AB (publ) med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Malmö, Växjö och Falkenberg är listat på First North med Remium som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar