Mora kommun tar fram handlingsplan för jämställda löner

Socialsekreterare, överförmyndarhandläggare och förskollärare. Det är några yrkesgrupper där Mora kommun nu gör en satsning för jämställda löner. Detta som ett resultat av den arbetsvärdering och lönekartläggning som kommunen har gjort under 2015.

Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivare ska upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. Där redovisas även resultatet av den kartläggning och analys som ligger till grund för handlingsplanen – det vill säga om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön.

I Mora kommuns analys av 2015 års lönekartläggning framkommer att kommunen behöver vidta åtgärder för att uppnå jämställda löner mellan kvinnor och män inom några yrkesgrupper. Handlingsplanen innehåller följande satsningar:

  • Utifrån analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män inom likvärdiga arbeten gör kommunen lönesatsningar på socialsekreterare, överförmyndarhandläggare samt förskollärare.
  • Utifrån analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbeten gör kommunen lönesatsningar på kvinnor som är enhetschefer inom socialförvaltningen samt kvinnor som är gymnasielärare i allmänna ämnen.
  • Lönesättande chefer inom vissa sektorer ska erbjudas utbildning i jämställd lönesättning.

Den beslutade handlingsplanen för jämställda löner gäller åren 2015-2017.

Media

Media

Dokument & länkar