Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

  • SDen konsoliderade omsättningen för koncernen för perioden januari - september uppgick till 37 195 tkr (f.år 22 413 tkr) vilket motsvarade en tillväxt på 66 %.
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 595 tkr (f.år -12 991 tkr). Resultatet har belastats med kostnader relaterade till nya affärsområden och koncept (Financial Services och Frogleap) på 1 140 tkr.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6 596 tkr(f.år -16 182 tkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8 495 tkr (f.år -16 898 tkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 kr (f.år -1,62 kr).

VD-kommentar

Det tredje kvartalet är generellt ett dåligt kvartal för konsultintensiva bolag. Åtminstone om periodens resultat är måttstocken. Moretime är i år inget undantag och det beror på att vi fortfarande producerar en stor del av våra intäkter genom duktiga människor. Människor som under sommaren arbetar mindre än övriga delar av året.

Intäkten per månad under tredje kvartalet låg i snitt knappt 30 % under snittintäkten under första halvåret och då klarar vi inte av att gå break even vilket är det vi strävar efter. Vi kan dock konstatera att även detta kvartal uppvisar en bra tillväxt vilket visar den underliggande styrkan i Moretimes affär.

Sett över hela perioden jan-sep är jag och styrelsen tillfreds med resultatförbättringen som åstadkommits trots stark expansion och uppbyggnad av resurser för genomförandet av den digitala strategin. Att inte kompromissa för mycket i arbetet med att uppnå den långsiktiga visionen för att nå kortsiktiga resultat är viktigt. Ett bra exempel på det är våra satsningar på financial services och en egen inkubator (Frogleap) som är viktiga framtidssatsningar men som belastat resultatet med ca 1 140 tkr. Samma sak kan sägas om Lawline vars värde mäts i den potential som finns i antal användare mer än resultatet som än så länge är negativt.

Om den finansiella utvecklingen under tredje kvartalet inte i sig ger upphov till några stående ovationer så har vi desto mer att glädjas över vad gäller utvecklingen av vårt digitala Moretime. Under förra veckan genomförde vi en presentation av vår digitala strategi i anslutning till en extra bolagsstämma i Moretime med anledning av framförallt återköpet av aktierna i MDS Digital Solutions AB (publ).

Kombinationen av att alltfler börjar inse vad som är på väg att hända inom professionella tjänster, vår tillväxt och och att vi ständigt utvecklar vår erbjudandeportfölj, gör att vi ser ett ökat intresse för Moretime. Det visar sig även när vi pratar med professionella investerare inom den digitala sektorn.

Det viktigaste för Moretime just nu är att vi fortsätter arbeta fokuserat på att implementera den digitala strategin. 2016 har alla förutsättningar att bli det år då Moretime slutligen kommer ut som framtidens leverantör av professionella tjänster med flera innovativa lösningar som visar på den enorma förändringskraften som digitaliseringen representerar.

Som det ser ut nu kommer vi att nå en omsättning på ca 50 mkr för hela 2015 vilket motsvarade en tillväxt på ca 70 %. Franchisetagare till Moretime omsätter därutöver ca 40 mkr vilket gör att vi närmar oss 100 mkr i årsomsättning. Vi kommer inte att lämna någon prognos för 2016 men som tidigare kommunicerats kommer tillväxten inte vara lika prioriterad. Anledningen till det är implementeringen av den digitala tillväxtstrategin som innebär fler kunder, ökad skalbarhet men även en lägre omsättning per kund.

Affärsmål 2017 - 2020 för affärsområdet Business Support

I ett nyhetsbrev som publicerades den 23 november 2015 kommunicerades bl a följande affärsmål för affärsområdet Business Support.

2017 2020
Antal registrerade premiumanvändare 5 000 18 000
Total försäljning tkr 50 000 290 000
Kreditvolym tkr 130 000 600 000
Rörelsemarginal EBITDA                    15 % 20 %

Se även presentationen av strategi och affärsmål i Moretime Groups Youtube-kanal: (https://youtu.be/CKS9bDPuYao).

Ovanstående affärsmål inkluderar inte affärsområdet Legal & HR. Inom detta område kommer den affärsmodell som under 2015 visat sig fungera väl att fortsätta utvecklas. Denna affärsmodell bygger på att seniora konsulter knyts till Moretime som genom kontinuerlig marknadsföring och paketering av attraktiva och innovativa erbjudanden erbjuds marknaden, framförallt medelstora och stora bolag.

Moretime har inte definierat några intäkts- eller lönsamhetsmål för Financial Services. I det informationsmemorandum som Moretime Financial Services AB offentliggjorde i maj har ett icke tidssatt mål om ett ränte- och provisionsöverskott om 1,5 mkr per månad definierats. Ovanstående mål för kreditvolymer som kan genereras via den digitala plattformen ligger väl i linje med de volymer som krävs för att nå detta intäktsmål.

Stockholm, november 2015

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Rapporten finns även att hämta på:
www.moretimegroup.se/investor-relations/finansiell-information/

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10

E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget
Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Dokument & länkar