Kallelse till extra bolagsstämma den 19 november 2015

Aktieägarna i Moretime Financial Services AB (publ), org. nr 556901-7717, kallas till bolagsstämma torsdagen den 19 november 2015 kl. 17.00 på bolagets kontor Drottninggatan 95A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 november 2015 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev till adressen Drottninggatan 95 A, 113 60 Stockholm, per telefon +46 761 92 64 95 eller via e-post till oscar.blomdahl@moretime.se. Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 13 november 2015 av förvaltaren begära omregistrering av aktierna i eget namn.


Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.moretimegroup.se och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av förslag till dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om bemyndigande om nyemission av preferensaktier
  7. Övriga frågor
  8. Stämmans avslutande


Styrelsens förslag
till beslut

Punkt 7: BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER

Styrelsen i Moretime Financial Services AB (publ), org. nr 556901-7717 (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 45 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 preferensaktier. Sådan nyemission av preferensaktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya preferensaktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska ges handlingsutrymme i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verk-ställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar till stämman

Handlingar enligt aktiebolagslagen inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.moretimegroup.se senast från och med 5 november 2015 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i november 2015

MORETIME FINANCIAL SERVICES AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Dokument & länkar