Stämmokommuniké – Moretime Financial Services AB (publ)

Extra bolagsstämma i Moretime Financial Services AB (publ), 556901-7717, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman i Moretime Financial Services AB (publ) (nedan kallat ”Bolaget”) fattade bland annat följande beslut vid extrastämman den 19 november 2015.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av preferensaktier

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 45 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 preferensaktier. Sådan nyemission av preferensaktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 aktiebolagslagen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Moretime Financial Services AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Prenumerera

Dokument & länkar