Stämmokommuniké - Moretime Professional Services AB (publ)

Extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Bolagsstämman i Moretime Professional Services AB (publ) (nedan kallat ”Bolaget”) fattade bland annat följande beslut vid extrastämman den 19 november 2015.

Beslut om nyemission av aktier genom kvittning

Stämman fattade beslut om en riktad nyemission av högst 859 831 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 58 468,508 kronor. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Beslut om nyemission av aktier genom apport

Stämman fattade beslut om en nyemission av högst 1 390 221 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 94 535,028 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom.

Beslut om nyemission till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om en nyemission till ledande befattningshavare av högst 300 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 20 400 kronor. Betalning ska ske kontant samt genom kvittning av fordran.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, kunna fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 578 000 kronor genom emission av högst 8 500 000 teckningsoptioner. Sådan emission av teckningsoptioner ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 14 kap. 5 § första stycket punkten 6.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Moretime Professional Services AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Prenumerera

Dokument & länkar