Bokslutskommuniké

Motion Display Scandinavia AB – org nr 556682-8231

Helårsrapport för perioden januari 2017 – december 2017

REKORDSTOR ORDERINGÅNG – FYRDUBBLAD PRODUKTIONSKAPACITET

SÄKRAD REKORDOMSÄTTNING I FÖRSTA KVARTALET 2018

ÅRET 2017 (JANUARI – DECEMBER)

 •  Nettoomsättningen för året uppgick till 29,45 MSEK (31,29 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,40 MSEK (2,52 MSEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 12,86 MSEK (15,36 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 41 % (46 %).
 •  Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 35 % (30 %).
 •  Rörelseresultat före avskrivningar: 0,36 MSEK (3,16 MSEK).
 •  Nettoresultat: -2,71 MSEK (0,10 MSEK).
 •  Resultat per aktie: -0,26 kr (0,01 kr).
 •  Nettokassaflöde: -1,99 MSEK (1,40 MSEK).
 •  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,22 MSEK (3,26 MSEK).
 •  Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

FJÄRDE KVARTALET 2017 (OKTOBER – DECEMBER)

 •  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9,17 MSEK (15,89 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,07 MSEK (0,72 MSEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 3,54 MSEK (7,80 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 33 % (47 %).
 •  Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 36 % (32 %).
 •  Resultat före avskrivningar: 0,08 MSEK (4,47 MSEK).
 •  Nettoresultat: -0,69 (3,71 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,07 kr (0,36 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

(se diagram i bifogad pdf)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 •  Bolaget erhåller sin hittills största order. Orderns storlek uppgår till 14 MSEK och kommer från en ledande leverantör i USA inom kategorin drycker. Leverans kommer i huvudsak att ske under första kvartalet 2018.
 •  Tidigare under året har arbetet med att säkerställa utökad produktionskapacitet fortgått och vid december månads inledning har produktionskapaciteten fyrdubblats.
 •  Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet uppgår till 19,8 MSEK
  (8 MSEK).
  •  Orderstocken vid året utgång uppgick till 16,3 MSEK (4,3 MSEK) varav egentillverkade produkter 16,0 (3,4 MSEK) och 0,3 MSEK (0,9 MSEK) installationer och övrigt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Bolaget inleder globalt strategiskt samarbete med USA-baserade Altierre Corporation i syfte att möjliggöra dynamiska kampanjer i butik.
  •  Produktion av den rekordstora orderstocken fortgår enligt plan och vid dagens datum har hela rekordordern på 14 MSEK levererats till kund.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Glädjande nog fortsätter orderingången att öka kraftigt under 2017. Från 23,6 MSEK år 2016 till 38,4 MSEK 2017. En ökning med 63 procent.

Mer än 90 procent av denna försäljning emanerar från fortsatta framgångar i USA. Först i slutet av året har vi förstärkt vår organisation också i Europa och bearbetningen av denna marknad ökar nu kraftigt.

Vi har tagit ett ordentligt kliv från att ha varit ett teknik- och utvecklingsbolag till att också bli ett kommersiellt försäljningsbolag. Därtill har vi under året drivit ett stort projekt i syfte att säkerställa kraftigt utökad produktionskapacitet.

I takt med att vår revolutionerande teknologi blir alltmer känd och accepterad i USA ser vi också en trend mot allt större order. Således fick vi i november en order på hela 14 MSEK. Denna positiva trend har gjort att vi påskyndat uppgraderingen av vår produktionskapacitet och kan i dagarna konstatera att denna på kort tid har kunnat fyrdubblas. Tack vare detta har vi redan nu kunnat leverera nämnda stororder i sin helhet.

Att marginalerna sjönk sista kvartalet beror på flera faktorer. Vi har, som många andra, drabbats av tillfälligt högre priser på vissa elektronikkomponenter under senhösten. Trots beredskap ställdes vi inför markant ökade ledtider och tvingades säkra upp komponenter via dyrare kanaler. En annan faktor som dragit ner snittmarginalen för kvartalet är att den stora ordern tagits till en lägre marginal än tidigare snittmarginaler.

Jag vill också nämna det viktiga avtal vi nyligen slöt med det USA-baserade företaget Altierre, som är en ledande leverantör av elektroniska prismärkningssystem. I och med detta avtal öppnas dörrarna till en ny, mycket stor, marknad. Kombinationen av elektroniska prisetiketter och våra displayer för reklam på hyllkanten har en enorm potential.

Vi går nu in i ett nytt spännande år med starkt självförtroende. Orderstocken är redan vid årsskiftet 16,3 MSEK. Mer än halva förra årets totala försäljning. Detta innebär att vi redan nu kan utlova ett rekordstarkt första kvartal 2018.

(se diagram i bifogad pdf)

OMSÄTTNING OCH RESULTAT


Helår (januari-december 2017)

Nettoomsättningen för året uppgick till 29,45 MSEK (31,29 MSEK), vilket är en minskning med 1,84 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under året 2017 med -2,50 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 12,86 MSEK (15,36 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 41 % (46 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 35 % (30 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,36 MSEK (3,16 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,48 MSEK (0,34 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -2,71 MSEK, vilket är en minskning med 2,81 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,65 MSEK (1,94 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2017)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 9,17 MSEK (15,89 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3,54 MSEK (7,80 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 33 % (47 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 36 % (32 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,08 MSEK (4,47 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -0,69 MSEK (3,71 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,99 MSEK (0,45 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2017 uppgick likvida medel till 1,22 MSEK (3,26 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 8,25 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2017 till 2,65 MSEK (1,94 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,80 MSEK (7,85 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,82 MSEK (10,87 MSEK) och soliditeten var 31 % (44 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,75 SEK (1,05 SEK).

Med den starka försäljningsökningen är bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2018 inte föreligger. Det behov av rörelsekapitalfinansiering den snabba tillväxten medför beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2017 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar