Delårsrapport för perioden januari 2015 – september 2015

9 MÅNADER 2015 (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 74 % och uppgick till 9,42 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 73 % och uppgick till 3,70 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 40 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,94 MSEK (-8,32 MSEK).
 • Nettoresultat: -7,04 MSEK (-9,64 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,78 kr (-1,21 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,02 MSEK (7,29 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,33 MSEK (7,30 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

TREDJE KVARTALET 2015 (JULI - SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 228 % och uppgick till 2,72 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 126 % och uppgick till 0,88 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 32 % (46 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,93 MSEK (-2,97 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,69 MSEK (-3,21 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,36).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget lanserar en ny banbrytande produkt, en s.k. flagga som sticker ut i gången och kan blinka på båda sidor, en produkt som marknaden länge efterfrågat.
 • Inbrytning i USA inom segmentet ”snacks”. En större välbekant aktör blir första kund av ”flaggor” och beställer 3 000 skyltar för installation på Walmart, till ett totalt ordervärde på drygt 1,2 MSEK.
 • Ytterligare två program för den amerikanska marknaden säkerställs till ett ordervärde på drygt 850 TSEK. Leverans av dessa kommer att ske under fjärde kvartalet.
 • En knappt tre minuter lång introduktionsfilm till vår teknologi tas fram och lanseras.
 • Utvecklingen av stöd för NFC (möjlighet till trådlös styrning/uppdatering via Near Field Communication) fortskrider enligt plan. Demonstration av trådlöst byte av animationssekvens/pris via telefon med stöd för NFC tas fram.
 • Ny version av elektronik och mjukvara lanseras. Bland viktiga nya egenskaper kan nämnas avsevärt ökad batterilivslängd och möjlighet att med en inbyggd klocka och kalender schemalägga händelser.
 • Bolaget lyfter slutliga 2 MSEK av de tidigare annonserade lånen om sammanlagt 5 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 2015 om att genomföra en företrädesemission om högst 1 355 922 aktier. Fulltecknad emission tillför bolaget ca 5 MSEK före emissionskostnader. Erik Danielsson, Anders Lundmark och andra större ägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande ca 3 MSEK, vilket utgör ca 60 %. Teckningskursen har satts till 3,68 kronor vilket styrelsen bedömt vara en lämplig nivå givet de senaste månadernas kursutveckling och en extremt liten handel i aktien. En ytterligare faktor som vägts in är styrelsens positiva bedömning om bolagets förutsättningar inför framtiden.
 • Bolaget tilldelas silvermedalj, i hård konkurrens, i den prestigefyllda tävlingen ”Design of the Times” vid ”Shopper Marketing Conference & Expo” i Minneapolis, USA. Bolagets bidrag till tävlingen var det skyltprogram som tagits fram för leverantören Clorox i samband med lansering av nya smaker av storsäljande dressingar. Programmet installerades på Walmart och hela 66 % försäljningsökning uppmättes.
 • Orderstocken per den 5 november 2015 tillsammans med hittillsvarande fakturering uppgår till 11,3 MSEK. Nettoomsättningen för helåret 2014 uppgick till 7,4 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Marknadsmässigt har kvartalet fortsatt präglats av en ökande fokusering på den amerikanska marknaden. Vårt ”flagg”-program har väckt stort intresse och innebär ett viktigt steg i vår produktutveckling. Detsamma gäller den spännande utvecklingen av ny elektronik och mjukvara. Nu kan vi erbjuda trådlös kommunikation med våra skyltar via NFC vilket öppnar helt nya möjligheter och användningsområden. Att batterilivslängden nu kraftigt har förbättrats är ett annat efterlängtat genombrott liksom den inbyggda klockan och kalendern som t ex innebär att man kan ha en ”nedräkning” inför en viktig lansering.

Vid ”Shopper Marketing Conference & Expo” i Minneapolis var vi närvarande i form av vårt bidrag i en av kategorierna i den prestigefyllda tävlingen ”Design of the Times”. Vårt bidrag till tävlingen var det skyltprogram vi tog fram för leverantören Clorox som i samband med lansering av nya smaker av den storsäljande produktportföljen av dressingar under varumärket ”Hidden Valley Ranch”. Vår skylt installerades på 1 200 Walmart-butiker och försäljningsökning på drygt 60 % uppmättes.

Styrelsen har beslutat genomföra en företrädesemission om 5 MSEK. Baserat på en tilltro till att den ökande orderingången inte är tillfällig är det styrelsens uppfattning att det är rimligt att anta att detta kapitaltillskott skall räcka för att bolaget skall kunna bli kassaflödespositivt.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari - september 2015)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 9,42 MSEK (5,42 MSEK), vilket är en förbättrad omsättning med 4,00 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning steg under de nio första månaderna 2015 med 1,56 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 3,70 MSEK (2,14 MSEK).

Bruttomarginalen exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 40 % (39 %)

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4,94 MSEK (-8,32 MSEK).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -6,90 MSEK (-9,82 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -7,04 MSEK, vilket är en förbättring med 2,60 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,35 MSEK (2,85 MSEK) och har påverkat niomånadersperiodens resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet 2015 (juli - september)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2,72 MSEK (0,83 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,88 MSEK (0,39 MSEK).

Bruttomarginalen exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 32 % (46 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,93 MSEK (-2,97 MSEK).

Tredje kvartalets nettoresultat blev -1,69 MSEK (-3,21 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,54 MSEK (1,68 MSEK) och har påverkat kvartalets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2015 uppgick likvida medel till 0,33 MSEK (7,30 MSEK). Bolaget genomför nu en företrädesemission som beräknas tillföra bolaget ca 5 MSEK.

Kundfordringar uppgår till 2,47 MSEK.

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 4,83 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2015 till 2,35 MSEK (2,85 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen.

Vid niomånadersperiodens utgång uppgick bolagets egna kapital till 8,63 MSEK (18,66 MSEK) och soliditeten var 50 % (83 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,95 SEK (2,06 SEK).

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget den 5 maj 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2015 var 9 039 480 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 632 763,60 SEK.

Antalet heltidsanställda uppgick den 30 september 2015 till 9 personer.

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar