Delårsrapport för perioden januari 2017 – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017 (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5,29 MSEK (6,47 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,73 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 2,36 MSEK (3,37 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 42 % (53 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,54 MSEK (0,91 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,31 MSEK (0,13 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,13 kr (0,01 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,91 MSEK (-1,16 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,38 MSEK (0,69 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

  Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Se diagram - omsättning och nettoresultat per kvartal (MSEK), rullande 12 M - i bifogat dokument.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget ställer ut på Euroshop i Düsseldorf. Denna mässa inträffar var tredje år och är världens största detaljhandelsmässa med besökare från hela världen. Intresset för våra produkter var mycket stort.
 • Daniel Palma tillträder som CFO. Daniel kommer närmast från Ekonomicenter i Uppsala och har arbetat som inhyrd CFO i bolaget på deltidsbasis sedan hösten 2015.
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,1 MSEK (3,6 MSEK egentillverkade produkter och 0,5 MSEK installationer och övrigt).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Det viktiga samarbetet med en av världens ledande dryckesleverantörer fördjupas och utvecklas positivt. Kunden uppger sig vara nöjd och nya konceptområden diskuteras.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Året inleddes med vårt näst bästa första kvartal hittills. Sett mot bakgrund av det rekordstarka sista kvartalet 2016 har vi all orsak att vara nöjda. Det kinesiska nyåret, då fabriken stängs under ett par veckor, inträffar alltid under årets första månader. I år inföll nyåret tidigt vilket gjorde att stora volymer forcerades fram för leverans innan förra årets slut. Detta gör det särskilt viktigt att se de två kvartalen i ett sammanhang. Den sammantagna omsättningen de två senaste kvartalen (Q4-16 + Q1-17) uppgick till hela 21,2 MSEK att jämföra med 8,5 MSEK för motsvarande period åren innan.

I början av mars ställde vi ut på Euroshop, världens största detaljhandelsmässa. Intresset var mycket stort samtidigt som vi kan konstatera att våra produkter fortfarande är okända för en stor del av vår målgrupp. Uppenbarligen är vi fortfarande i en mycket tidig fas av att skörda vår produkts faktiska potential.

Innevarande år kommer att präglas av fortsatt fokusering på den lovande amerikanska marknaden. Vi kommer också att ge hög prioritet åt att säkerställa väsentligt ökad produktionskapacitet.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet (januari-mars 2017)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,29 MSEK (6,47 MSEK), vilket är en minskning med 1,19 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade under kvartalet med 1,01 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 2,36 MSEK (3,37 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 42 % (53 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 32 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,54 MSEK (0,91 MSEK).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,25 MSEK (0,20 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -1,31 MSEK, vilket är en minskning med 1,45 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,58 MSEK (0,68 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 1,38 MSEK (0,69 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 3,86 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 mars 2017 till 0,58 MSEK (0,68 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,76 MSEK (8,56 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 9,56 MSEK (10,90 MSEK) och soliditeten var 46 % (61 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,92 SEK (1,05 SEK).

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2017 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar