Kallelse till årsstämma i MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

-       dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

-       dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 27 april under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.motiondisplay.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 27 april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1.         Stämmans öppnande

2.         Val av ordförande vid stämman
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Val av en eller två justeringspersoner
5.         Godkännande av dagordning
6.         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
8.         Beslut om
a)         fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b)         dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)         ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.         Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
10.      Val av styrelse
11.      Val av revisor
12.      Beslut om emissionsbemyndigande
13.      Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2016 inte lämnas samt att ansamlade vinstmedlen om 10 140 727 kronor överförs i ny räkning.

Förslag till styrelse, styrelsearvode och revisor m.m. (punkt 9-11)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Erik Danielsson, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning samt nyval av Pelle Hjortblad och Christian Strömlid. Anders Lundmark har avböjt omval.

Pelle Hjortblad är född 1955 har mer än 20 års erfarenhet från IT och telekomverksamhet med fokus på försäljning, marknadsföring, internationalisering och organisation/ledarskap. Pelle har
bl a varit Marknadschef på Tele2, VD på Song Networks Svenska AB, Paynova AB samt Projectplace International AB. Pelle har också varit engagerad av Tillväxtverket och ALMI Företagspartner som affärsutvecklingscoach.

Christian Strömlid är född 1972 och är civilekonom från Stockholms Universitet.

Christian är Marknadschef för Telenors företagsverksamhet i Sverige. Dessförinnan har han mångårig erfarenhet av direkt och indirekt försäljning av telekommunikationslösningar och ”Internet of Things”.

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om totalt 270 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Vidare föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. PwC har meddelat att de avser att utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor samt att revisionsberättelsen även kommer skrivas under av den auktoriserade revisorn Lars Kylberg. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är för närvarande 10 395 402 stycken, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 10 395 402.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 12 ovan kommer från och med torsdagen den 13 april 2017 att anslås på bolagets hemsida, www.motiondisplay.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i april 2017

Motion Display Scandinavia AB

Styrelsen

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar