Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) beslutade den 4 november 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2015, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Fulltecknad emission tillför bolaget ca 5 MSEK före emissionskostnader. Motion Display har erhållit teckningsförbindelser om ca 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen.

Huvudsakliga villkor:

Erbjudandet omfattar 1 355 922 aktier.
Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 4 989 792,96 SEK före emissionskostnader. Antalet aktier innan nyemissionen är 9 039 480 stycken.

Teckningstid är den 17 november – 1 december 2015.

Teckningskurs är 3,68 SEK per aktie.

Kontant likvid ska erläggas senast den 10 december 2015.

Avstämningsdag är fredagen den 13 november 2015.

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2015.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 13 november 2015 är registrerade som aktieägare i Motion Display erhåller för varje befintlig aktie tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 november – 27 november 2015.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2015.

Motion Display har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen.

Värdering (pre-money) är cirka 33,3 MSEK.

Motion Displays aktie är noterad på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande samt memorandum kommer att offentliggöras på bolagets (www.motiondisplay.com), Remiums (www.remium.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds, samt finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala.

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com.

Om oss

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Prenumerera

Dokument & länkar