Sammandrag av Motorola Inc:s niomånaders rapport 1998

Sammandrag av Motorola Inc:s niomånaders rapport 1998 Asien samt en svag utveckling för halvledare och personsökare fortsätter att negativt påverka årets resultat. Försäljningen minskade under tredje kvartalet 1998 med 3 procent till 7,2 miljarder USD (7,4) jämfört med samma period föregående år. Vinsten, rensat för engångseffekter, för tredje kvartalet blev 40 miljoner USD (308) eller 0,07 USD per aktie efter skatt (0,51) jämfört med samma period föregående år. De ogynnsamma förhållandena i Asien samt en svag utveckling för halvledare och personsökare världen över fortsätter att negativt påverka årets resultat. Försäljning och nya order av digitala mobila telefoner visar en mycket stor tillväxt för året. För årets nio första månader 1998 minskade försäljningen med 2 procent till 21,1 miljarder USD (21,5) jämfört med samma period föregående år. Vinsten, rensat för engångseffekter, för de nio första månaderna blev 188 miljoner USD (986), eller 0,31 USD efter skatt (1,62) per aktie. Det ogynnsamma läget i Asien samt en svag utveckling för halvledare och personsökare världen över, fortsatte att negativt påverka resultatet för tredje kvartalet. De negativa effekterna motverkades delvis av positiva effekter från tillverkningseffektivisering, kostnadsnedskärningar samt omstruktureringsprogram. Motorola bokförde engångseffekter på 117 miljoner USD före skatt eller 0,14 USD per aktie efter skatt under tredje kvartalet 1998. Dessa kostnader inkluderar en avskrivning i samband med anskaffningen av Starfish Software, Inc som delvis neutraliserades av vinster från försäljning av produkter och tillgångar. Resultatet för tredje kvartalet, inklusive engångseffekter, resulterade i en förlust om 42 miljoner USD eller 0,07 USD per aktie efter skatt, att jämföras med ett resultat på 266 miljoner eller 0,44 USD per aktie efter skatt för tredje kvartalet året innan. Tredje kvartalet för 1997 inkluderade engångskostnader på 65 miljoner USD före skatt eller 0,07 USD per aktie efter skatt, i huvudsak från avvecklingen av MacOS® - bärbara datorer. För årets första nio månader 1998 var förlusten, inklusive engångseffekter 1,2 miljarder USD, eller 1,99 USD per aktie efter skatt, att jämföras med en vinst på 859 miljoner USD, eller 1,41 USD per aktie efter skatt, för samma period föregående år. Förlusten för året inkluderar engångskostnader på 2,0 miljarder USD före skatt eller 2,3 USD per aktie efter skatt, i huvudsak som ett resultat av omkostnader i samband med tillverkningseffekter, kostnadsnedskärningar samt en stegvis omstrukturering med avsikt att förbättra resultatet. Resultatet för samma period året innan inkluderade engångskostnader på 196 miljoner USD före skatt eller 0,21 USD per aktie efter skatt, i huvudsak från avvecklingen av minneschip - (DRAM) inom affärsområdet halvledare. Robert L Growney, vice koncernchef, COO -Effektivisering inom tillverkning, kostnadsbesparingar samt omstruktureringsprogram genererade uppskattningsvis besparingar på 140 miljoner USD under det tredje kvartalet. Programmet är på rätt spår för att nå målet om en årlig besparingstakt motsvarande minst 750 miljoner USD till mitten av 1999, säger Robert L. Growney. Under juli omstrukturerades Motorolas kommunikationsrelaterade affärsområden till ett "Communications Enterprise", en struktur skapad för att möjliggöra integrerade lösningar och för att förbättra lyhördheten gentemot behov hos särpräglade kundsegment. Dessa kundsegment inkluderar konsumenter, nätverksoperatörer inom telekommunikation och kommersiella, statliga och industriella användare av telekommunikationsutrustning. För att kunna jämföra årets resultat med tidigare år fortsätter företaget att använda tidigare segment. Tillbakablick och Utsikter -Trots att vi är långt ifrån nöjda med våra nuvarande resultat och har mer att uppnå börjar vi se tidiga tecken på framsteg, säger Christopher B. Galvin, koncernchef, CEO. Positiva tecken på utveckling inkluderar fördelar från tillverknings-effektivisering, kostnadsbesparingar samt omstruktureringsprogram och vårt breddade sortiment av mobiltelefoner. Effektiviseringar som uppnåtts av vårt nya Communications Enterprise, då det fokuserar på integrerade lösningar, samt från de potentiella förtjänster som en omfokusering av halvledartillverkningen kan ge, fortsätter han. -Tyvärr har den Asiatiska krisen och avstannandet av tillväxten i den globala ekonomin påverkat Motorola redan tidigt i år medan dessa faktorer syns tydligare nu och påverkar andra globala företag. Vårt dagliga fokus är att förbättra eller optimera varje produkt, nätverks- eller kostnadsfråga som är inom vår kontroll. Vi ämnar att betjäna våra kunder och konsumenter så fort som möjligt och bättre än våra konkurrenter. Detta har ännu inte implementerats inom varje instans men kommer att ske under denna förnyelseprocess, säger Christopher B. Galvin. Försäljning fördelat per affärsområde Den kompletta rapporten på engelska kan beställas på telefon 08- 402 89 00. Omsättning per affärsområde (miljoner USD) Tredje kvartalet 1998 Sep 26, 1998 Sep 27, 1997 Förändring (%) Cellular Products 3 027 2 778 9 Semiconductor Products 1 773 2 074 (14) Land Mobile Products 1 323 1 280 3 Messaging, Information 552 885 (38) and Media products Other Products 1 118 1 120 - Adjustments & eliminations (641) (784) (18) Summa affärsområden 7 152 7 353 (3) Första nio månaderna 1998 Sep 26, 1998 Sep 27, 1997 Förändring (%) Cellular Products 8 619 8 315 4 Semiconductor Products 5 414 5 914 (8) Land Mobile Products 3 936 3 417 15 Messaging, Information 2 015 2 944 (32) and Media products Other Products 3 095 3 162 (2) Adjustments & eliminations (2 018) (2 236) (10) Summa affärsområden 21 061 21 516 (2) För ytterligare information, kontakta; Motorola AB Jan Calén, VD Dalvägen 2, 171 36 Solna Tel: 08 - 734 88 00 Hill & Knowlton Lena Bivner Box 2200, 103 15 Stockholm Tel: 08 - 402 89 00 Den kompletta rapporten på engelska kan hämtas på Motorolas hemsida på Internet: http:/www.mot.com/General/Financial/index eller på http://www.bit.se Önskar du i fortsättningen få kvartalsrapporten via e-mail, skriv ner din adress och skicka den till lena.bivner@hillandknowlton.se

Dokument & länkar