Kommuniké från årsstämma 2016

MQ Holding AB höll årsstämma den 28 januari 2016 i Göteborg. Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014/2015. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till vinstdisposition om en utdelning på 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 1 februari 2016 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 4 februari 2016. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av sju ledamöter. Till styrelse-ledamöter utsågs Claes-Göran Sylvén, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi, Michael Olsson, Bengt Jaller och Anna Engebretsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen omvaldes Bengt Jaller.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 1 600 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Ersättning för utskottsarbete beslutades utgå med 15 000 kronor per mötesdag. Besluten innebär att det totala styrelsearvodet är detsamma som beslutades vid föregående årsstämma.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om inrättande av ny valberedning inför årsstämman 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jennie Ahlgren, IR-chef, telefon 0761-25 71 20
Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 0736-84 41 60

MQ är en av Sveriges ledande varumärkeskedjor. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad i attraktiva butiker. Butikskedjan omfattar i dagsläget 121 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. MQ-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se.

Om oss

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de två affärsområdena MQ och Joy. MQ är idag Sveriges största varumärkeskedja. Genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De två affärsområdena omfattar butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer information se www.mq.se

Prenumerera

Dokument & länkar