Kallelse till extra bolagsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ), org. nr. 556883-1449 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 januari 2016, kl. 17.30 i advokatfirman Fylgias lokaler på Nybrogatan 11 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 22 januari 2016, och dels senast den 22 januari 2016 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Mr Green & Co AB, Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm eller via e-post: info@mrgco.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.mrgco.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 22 januari 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Bestämmande av antalet styrelseledamöter

8) Val av ny styrelseledamot

9) Fastställande av styrelsearvode

10) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

Punkt 2 – val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman föreslår styrelsen advokat Dimitrij Titov.

Punkt 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår nyval av Kent Sander. Kent Sander är f.n. bl.a. styrelseordförande i Tobii vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

En mer detaljerad beskrivning av den föreslagna nya ledamoten återfinns på Bolagets hemsida www.mrgco.se. Kent Sander är tänkt att överta positionen som styrelsens ordförande i samband med årsstämman 2016.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att 50 000 kr skall utgå till Kent Sander intill slutet av nästa årsstämma, innebärande en för mandattiden uppskattad proportionell del av 200 000 kronor.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 35 849 413. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Stockholm i januari 2016

Mr Green & Co AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se.