Mr Green har genomfört en placering av nya aktier om 195 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Stockholm 14 juni 2017

PRESSMEDDELANDE

Mr Green har genomfört en placering av nya aktier om 195 miljoner kronor 

Mr Green & Co AB (”Mr Green” eller “Bolaget”) offentliggör härmed genomförandet av en placering av 5 miljoner nya aktier (de ”Nya Aktierna”), vilket tillför Bolaget 195 miljoner kronor före emissionskostnader.

Placeringen, som aviserades tidigare idag den 14 juni 2017, har möjliggjort för Mr Green att emittera de Nya Aktierna till ett större antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder AB och Tredje AP-fonden, till ett pris om 39,00 kronor per Ny Aktie genom ett accelererat book-building-förfarande (den ”Riktade Nyemissionen”).

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv. Mr Greens starka varumärke, breda europanärvaro och fokus på Green Gaming gör Bolaget väl positionerat för att ta en aktiv roll i en konsolidering av onlinespelindustrin.

För att genomföra den Riktade Nyemissionen har styrelsen i Mr Green, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2017, beslutat om en riktad nyemission av de Nya Aktierna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och till att genomföra den Riktade Nyemissionen är att öka ägarspridningen bland svenska såväl som internationella institutionella investerare.

Genomförandet av den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Mr Green ökar med 5 000 000 aktier från 35 849 413 aktier till 40 849 413 aktier och aktiekapitalet ökar med 5 000 000 kronor från 35 849 413 kronor till 40 849 413 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 12,2 procent efter genomförd emission.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de Nya Aktierna på Nasdaq Stockholm har inlämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering och avses att offentliggöras på Mr Greens hemsida www.mrg.se inom kort. Handel i de Nya Aktierna beräknas kunna påbörjas omkring den 16 juni 2017.

I samband med den Riktade Nyemissionen har en handfull större aktieägare sammanlagt avyttrat 1 miljon aktier i Bolaget. Dessa aktieägare, direkt eller genom bolag, bestående av Henrik Bergquist, Hans Fajerson, Fredrik Sidfalk, Martin Trollborg, Mikael Pawlo och Tommy Trollborg, har ingått ett avtal med Carnegie Investment Bank och SEB om att inte sälja ytterligare aktier i Bolaget under de kommande 90 dagarna. Vidare har Bolaget gjort vissa åtaganden som i huvudsak innebär att Bolaget, med vissa undantag, inte utan Carnegie Investment Banks och SEB:s godkännande får emittera eller avyttra några värdepapper i Bolaget under en period om 180 dagar.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator, SEB är Bookrunner och Cederquist är legal rådgivare till Bolaget i den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Mr Green i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Mr Green har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES.

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Mr Green & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 22.15 CET.

Taggar:

Om oss

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista. Läs gärna mer på www.mrg.se.

Prenumerera