Beslut vid Mr Greens årsstämma 2018

Vid Mr Green & Co AB:s årsstämma som hölls i Stockholm den 7 maj 2018 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning genom automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade om en överföring till aktieägarna om 1,30 kr per aktie motsvarande 53,1 Mkr för verksamhetsåret 2017. Överföringen sker genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Kent Sander, Tommy Trollborg, Andrea Gisle Joosen, Henrik Bergquist och Eva Lindqvist. Till styrelsens ordförande omvaldes Kent Sander.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 750 000 kronor och till övriga ledamöter 325 000 kronor per ledamot. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande: revisionsutskottets ordförande erhåller 150 000 kronor och annan ledamot i utskottet 100 000 kronor vardera, ersättningsutskottet ordförande erhåller 50 000 kronor och annan ledamot i utskottet 30 000 kronor vardera.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har meddelat att Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. Valberedningen ska konstitueras baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti månad.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande följande:

Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 50% av fast lön. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från ovan nämnda riktlinjer.

Optionsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om ett optionsprogram för ledande befattningshavare om högst 408 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning av kapital och röster om cirka 0,99 procent. Lösenperioden är 8 maj 2021–8 juni 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst 4 000 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.mrg.se.

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 

Taggar:

Om oss

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, 11.lv, Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov och BingoSlottet. Koncernen omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 370 anställda. MRG har spellicenser i Danmark, Irland, Italien, Lettland, Malta, Storbritannien och Sverige. MRG är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com.

Prenumerera