Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

Aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ), org. nr. 556883-1449 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018, kl. 16.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndag 30 april 2018, och senast den 30 april 2018 anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till: Mr Green & Co AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 78 eller via Mr Green & Co:s webbplats mrg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats mrg.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 30 april 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Anförande av verkställande direktören

8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9) Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter

11) Fastställande av arvode till styrelse

12) Fastställande av arvode till revisor

13) Val av styrelseledamöter och revisor

14) Beslut om valberedningen

15) Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16) Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande:

       a) beslut om ändring av bolagsordningen

       b) beslut om genomförande av uppdelning av aktier

       c) beslut om ändring av bolagsordningen

       d) beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, samt

       e) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

17) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

19) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

20) Stämmans avslutande

Förslag till beslut med mera

Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10-14 på dagordningen
Valberedningen har utsetts i enlighet med beslut på årsstämman 2017. Nuvarande valberedning utgörs av Dimitrij Titov, Oscar Malmqvist, Yvonne Sörberg samt styrelsens ordförande Kent Sander.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse
Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 2 050 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 750 000 kronor och till övriga ledamöter 325 000 kronor per ledamot. Därutöver tillkommer arvode för utskottsarbete som föreslås utgå med 460 000 kronor att fördelas enligt följande:

Revisionsutskott: 150 000 kronor till ordföranden samt 100 000 kronor till annan ledamot.

Ersättningsutskott: 50 000 kronor till ordföranden samt 30 000 kronor till annan ledamot.

Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Bergquist, Andrea Gisle Joosen, Eva Lindqvist, Kent Sander och Tommy Trollborg. Såsom styrelseordförande föreslås omval av Kent Sander. Danko Maras har avböjt omval.

En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på bolagets webbplats mrg.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman har revisionsbolaget meddelat att Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor. Information om Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB och Niklas Renström återfinns på bolagets webbplats mrg.se.

Punkt 14 - Beslut om valberedningen
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla de till röstetalet tre (3) största aktieägarna i bolaget att utse en representant vardera, att jämte styrelseordföranden utgöra ledamot i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningen kan även besluta, om befinns lämpligt, att utse ytterligare en representant för en grupp större aktieägare som ska adjungeras till valberedningen.

Styrelseordföranden ska sammankalla till valberedningens första sammanträde men ska inte vara ordförande för valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden för den utsedda valberedningen sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska konstitueras baserat på den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den sista bankdagen i augusti månad. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska dess representant ställa sin plats till förfogande varefter den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna, äga rätt att utse ny representant. Marginella förändringar som ägt rum i röstetalet behöver dock inte beaktas, om inte särskilda skäl föreligger.

Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom rimlig tid utse ny representant i valberedningen. Avstår aktieägaren att utse ny representant, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från Bolaget. Valberedningens ledamöter ska dock ha rätt till ersättning för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

  • förslag till stämmoordföranden
  • förslag till styrelse
  • förslag till styrelseordföranden
  • förslag till revisor
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till revisorsarvode
  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 9b, 15-19 på dagordningen

Punkt 9 b – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelsen har i stället föreslagit ett inlösenförfarande enligt punkten 16 nedan.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 50% av fast lön. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från ovan nämnda riktlinjer.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 16 a) – 16 e) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16 a)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen varvid gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ändras till följande nya lydelser.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken.

beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 16 b)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 25 maj 2018. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd aktiesplit att uppgå till 81 698 826.

beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16 c)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen varvid gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ändras till följande nya lydelser.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.

beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 16 d)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 20 424 706,50 kronor genom indragning av 40 849 413 aktier för återbetalning till aktieägarna. För det fall antalet aktier i Bolaget ökar före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 16 b) ovan, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 0,50 kronor för varje sådan ny aktie i Bolaget. Vidare ska antalet aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier i Euroclear Sweden AB:s system. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 1,30 kronor, vilket överstiger aktiens kvotvärde med 0,80 kronor efter genomförd aktiesplit. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 53 104 236,90 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier ska ske under tiden från och med den 30 maj 2018 till och med den 15 juni 2018. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 19 juni 2018. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 25 juni 2018.

beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 16 e)

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa Bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka aktiekapitalet med 20 424 706,50 kronor genom fondemission, genom överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Om antalet aktier i Bolaget ökar före avstämningsdagen för aktiesplit enligt punkt 16 b) ovan, ska förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet ska öka med 0,50 kronor för varje sådan ny aktie i Bolaget.

Punkt 17 – Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

A. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 408 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mr Green & Co Optionsbärare AB, 556961-2228 (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske senast två månader från dagen för stämman. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 8 maj 2021 till och med den 8 juni 2021. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 130 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tio handelsdagar närmast före verkställande av teckningsoptionsprogrammet. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om lämplig tidpunkt för verkställande av teckningsoptionsprogrammet under förutsättning att sådant verkställande sker senast inom två månader från dagen för stämman. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 408 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,99 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram är den maximala aggregerade utspädningen cirka 4,19 procent.

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att vissa ledande befattningshavare inom Bolaget och dess svenska och maltesiska dotterbolag görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som här anges. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de förvärvsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

B. Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess svenska och maltesiska dotterbolag i följande kategorier:

Kategori Max antaloptioner/person Max antal optioner till kategorin Max antal personer
1 (VD i Bolaget resp. VD i Mr Green Ltd) 34 000 68 000 2
2 (Ledande befattningshavare med betydande intäktsansvar eller ansvar för viktiga strategiska områden eller VD i större dotterbolag) 17 000 238 000 14
3 (Övriga nyckelpersoner) 8 500 102 000 12

För det fall att teckningsoptioner kvarstår inom en eller flera kategorier ska dessa optioner kunna erbjudas till övriga medarbetare inom respektive annan kategori, dock med beaktande av det maximala antalet optioner per person och det maximala antalet personer inom respektive kategori. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som här anges. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den ledande befattningshavaren vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med Bolaget. Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner till marknadspris om innehavaren önskar överlåta teckningsoptioner eller om anställningen upphör.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 6 juli 2018 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 8 500 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 8 500 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Styrelsen för Bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde. Det innebär att programmet inte kommer att medföra några personalkostnader enligt IFRS 2.

Bolagets ersättningskommitté har utarbetat incitamentsprogrammet i samråd med externa rådgivare i form av Novare Pay Consulting och Deloitte. Incitamentsprogrammet har granskats av styrelsen vid styrelsesammanträden och förankrats hos Bolagets större aktieägare som stödjer förslaget.

C. Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst 4 000 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

Punkt 19 – Smärre justeringar
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 18 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för giltigt beslut enligt punkten 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkt 17 B ovan.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats mrg.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 40 849 413. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Stockholm i april 2018

Mr Green & Co AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se

Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista. Läs gärna mer på www.mrg.se. 

Taggar:

Om oss

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet i tretton marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov, BingoSlottet och 11.lv. Koncernen omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. MRG har spellicenser i Italien, Lettland, Malta och Storbritannien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. MRG är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com.

Prenumerera