Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

3 april 2017

I mars 2017 har MSC Group AB ("MSC") emitterat  6 000 000 nya aktier av serie B. De nya aktierna emitterades i en emission (beslutad av extra bolagsstämma den 27 februari 2017) i samband med förvärvet av Empir Solutions AB.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i MSC per den 31 mars 2017 till 27 691 947,89 kronor fördelat på 49 262 905 aktier, varav 800 000 aktier är av serie A och 48 462 905 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 31 mars 2017 till 5 646 290,5. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT

projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som MSC Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 11.15 CET.

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar