Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB

29 januari 2016

I januari 2016 har 3 428 573 nya aktier av serie B emitterats i MSC Group AB ("MSC"). Aktierna av serie B utgavs i en emission (beslutad av styrelsen den 2 november 2015) i samband med förvärvet av Frontwalker AB.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i MSC per den 29 januari 2016 till 22 005 979,50 kronor fördelat på 14 670 653 aktier, varav 400 000 aktier är av serie A och 14 270 653 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 29 januari 2016 till 1 827 065,30. Bolaget äger inga egna aktier.

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.Save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB

MSC tillhandahåller konsulttjänster in Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och IT projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas affärsverksamhet levererar MSC IT-lösningar av största möjliga affärsnytta för våra kunder. MSC har lång erfarenhet och sin primära marknad inom Bank och Finans, Transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap litsan på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 klockan 08.00 CET.

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar