MSD i samarbete med Bristol-Myers Squibb kring utveckling av ny kombinationsbehandling mot kronisk hepatit C

Samarbetet gäller en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt för en peroral kombinationsbehandling med två läkemedelskandidater mot kronisk hepatit C, genotyp 1. Bristol-Myers Squibbs daclatasvir, en NS5A-replikationskomplexhämmare, och MSDs MK-5172, en NS3/4A-proteashämmare, ingår i studien.

- Inom hepatit C är det viktigt att ingå den här typen av avtal om kombinationer av nya läkemedelskandidater för att utvärdera potentialen hos nya perorala behandlingar tidigt i utvecklingscykeln. Vi är glada över att kunna samarbeta med Bristol-Myers Squibb för att kunna undersöka den här nya möjligheten till kombinationsbehandling, säger Eliav Barr, M.D., vice vd för Infectious Diseases, Project Leadership and Management vid Merck Research Laboratories.

Den kliniska fas II-studien ska inledas efter att en säkerhetsstudie i fas I av den potentiella kombinationsbehandlingen slutförts. MSD står för genomförandet av den kliniska fas II-studien.

MK-5172
MK-5172 är en peroral NS3/4A-proteashämmare mot hepatit C som för närvarande utvärderas i kombination med andra godkända läkemedel och läkemedelskandidater i kliniska fas II-studier. Till dessa hör en helt peroral kombination med läkemedelskandidaten MK-8742, MSDs NS5A-proteashämmare mot hepatit C.

MSDs globala satsning på utveckling av läkemedel mot hepatit
MSD har sedan lång tid tillbaka verkat inom hepatit och fortsätter att upptäcka, utveckla och tillhandahålla vaccin och läkemedel för att förebygga och behandla viral hepatit. 1991 utvecklade våra forskare det första godkända läkemedlet för behandling av kronisk hepatit C, och 1998 kom den första kombinationsbehandlingen. Utöver pågående studier av våra godkända läkemedel och läkemedelskandidater för behandling av kronisk hepatit C, har MSD omfattande forskning för att utveckla ytterligare perorala behandlingar för virushepatit.

Daclatasvir
Omfattande studier pågår på NS5A-replikonkomplexhämmaren daclatasvir som en viktig komponent i möjliga behandlingsregimer baserade på direktverkande virushämmare mot hepatit C. Daclatasvir har hittills har studerats hos över 4 100 patienter och befinner sig i utvecklingsfas III.

    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Lindahl
Informationschef/public affairs manager, MSD
Telefon: 070-355 08 98
E-post: cecilia.lindahl@merck.com

Gunbritt Lagerbäck
Medicinsk rådgivare, MSD
Telefon: 076-133 00 02
E-post: gunbritt.lagerbaeck@merck.com

MSD
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 240 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se Följ oss: www.twitter.com/MSDSverige

Om oss

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Dokument & länkar