Orättvis ungdomssubvention för unga kvinnor – olika villkor i olika landstingStockholm 2010-07-09

Orättvis ungdomssubvention för unga kvinnor – olika villkor i olika landsting

Många landsting saknar ungdomssubvention för åldrarna 20-24 år, trots att flest antal aborter per 1000 kvinnor utförs i denna åldersgrupp . Vilka åldrar som täcks av subventionen och vilka preventivmedel och metoder som omfattas varierar stort. Olika aktörer diskuterade hur man kan lösa denna fråga vid seminariet den 8 juli under Almedalsveckan : Rättvisa och individuella val – om preventivmedel för unga kvinnor.

Det finns en risk att ett preventivmedel som skulle vara bäst för en viss kvinna, inte används om det inte omfattas av ungdomssubventionen. Följden kan bli att kvinnan istället väljer ett sämre alternativ med risk för sämre följsamhet och därmed en ökad risk för ofrivillig graviditet. Kostnaden får inte hindra unga kvinnor från att skydda sig på ett optimalt sätt, sade inledningsvis Karin Bernadotte, vd MSD.

I Norge har man undersökt om användningen av preventivmedel och antalet aborter förändras när man subventionerar hormonella preventivmedel (alla preparat och metoder erbjöds) . I två kommuner valde man att ge kvinnor i åldern 20-24 helt gratis preventivmedel under ett år. Som jämförelse valdes två andra kommuner med liknande demografi. Under försöksperioden såg man att kvinnorna som fick sina hormonella preventivmedel utan kostnad använde dem mer kontinuerligt än innan. Antalet aborter minskade signifikant i försökskommunerna medan de var oförändrade i kontrollkommunerna. – Jag möter kvinnor varje vecka på mottagningen som tvingas välja bort preventivmedel på grund av ekonomiska skäl och tvingas byta till något annat alternativ, säger Rode Kottorp, barnmorska Studentgyn, Uppsala. Kvinnorna är ofta också ensamma om kostnaden för preventivmedel och många unga kvinnor idag har begränsad ekonomi, säger Rode Kottorp.

– Ungdomssubventionsfrågan bör inte ses som en isolerad fråga utan som en del i ett antal samlade insatser för att förhindra oönskade graviditeter och det lokala arbetet på landstingsnivå i samverkan med kommunerna är oerhört viktigt säger Göran Stiernstedt, direktör för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Sveriges Kommuner och Landsting har definierat ett antal områden där vi tittar på harmonisering mellan landstingen och ungdomssubventionsfrågan ingår i detta, en process är på gång och någon gång under hösten möjligen kommer vi med ett förslag, säger Göran Stiernstedt.

I juni 2007 beslutade regeringen att inom Socialdepartementet tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas. Dr Anders Milton var ordförande i gruppen och presenterade sin rapport den 15 juni 2009. Arbetsgruppen föreslog som del i rapporten, att alla hormonella preventivmedel subventioneras för kvinnor upp till 25 år med en egenavgift på maximalt 200 kronor per år .

– Tyvärr har inte mycket hänt sedan arbetsgruppen presenterade sitt förslag. Vi anser att det är angeläget att ungdomssubventionen förbättras även för kvinnor upp till 25 år för att vi tycker att det är rimligt att kvinnorna får möjligheter att prova sig fram för att hitta det preventivmedel som passar dem bäst, utan att de begränsas av sin ekonomi, säger Mats Jonsson, affärsområdeschef kvinnohälsa, MSD.

Panelen var överens om att det finns en vilja i Sverige att minska antalet ofrivilliga graviditeter och att förbättra ungdomssubventionen som en åtgärd bland flera andra insatser.

– Målsättningen är att varje kvinna ska kunna välja ett välfungerande preventivmedel som hon mår bra av, oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Rode Kottorp avslutningsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne-Lie Öberg Informationschef/Public Affairs Manager, MSD Tfn: +46 (0)8-522 21 558 Mobil: +46 (0)704-66 35 94 E-post: anne-lie.oberg@merck.com

Ulf Janzon Chef information&affärsutveckling/External Affairs Director, MSD Tfn: 08-626 47 61 Mobil: 070-355 08 52 E-post: ulf_janzon@merck.com

MSD MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Sveriges officiella statistik, Aborter 2009, Socialstyrelsen Endres prevensjonsvaner og abortrate hos kvinner 20-24 år ved tilbud om gratis homronell prevensjon. SINTEF teknologi og samfunn, Forebyggende helsearbeid. Februari 2010 Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet – idépromemoria från Socialdepartementets arbetsgrupp för förebyggande av oönskade graviditeter, S 2008/3709/HS 2Pressmeddelande

Om oss

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 5 miljarder dollar i forskning och utveckling. Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm. MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Dokument & länkar