Delårsrapport Januari-September 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI -SEPTEMBER 2001 ·Omsättningen för tredje kvartalet ökade 25 % till 27,6 Mkr (22,1 Mkr) ·Marginalen för sålda varor ökade under tredje kvartalet till 23,6 % (8,8 %) ·Omsättning för perioden januari till september ökade till 81,5 Mkr (78,9 Mkr) ·Väsentligt minskad förlusttakt i den operativa rörelsen · Verksamheten Kvartalets omsättning ökade med 25 % till 27,6 Mkr och bruttomarginalen för sålda varor ökade under kvartalet till 23,6 % från 8,8 % motsvarande period föregående år. Resultatet för kvartalet uppgick till en förlust på 4,4 Mkr. För jämförbara enheter och rensat från jämförelsestörande poster uppgick resultatet föregående år för samma period till en förlust på 12,7 Mkr. Omsättningen för årets första nio månader ökade till 81,5 Mkr (78,9 Mkr) och bruttomarginalen för sålda varor ökade under perioden till 21,1 % mot 12,9 % motsvarande period föregående år. Resultatet uppgick rensat för jämförelsestörande poster till en förlust på 22,1 Mkr. Motsvarande resultat för jämförbara enheter föregående år uppgick till en förlust på 28,9 Mkr. Styrelsen beslöt i samband med andra kvartalets redovisning att justera det i balansräkningen upptagna värdet på den förvärvade verksamheten Tandberg Display. Därför gjordes en engångsnedskrivning på del av den Goodwill som uppstod vid förvärvet med 10 Mkr. Nedskrivningen gjordes på grundval av marknadens omvärdering av branschen som helhet och belastade koncernens resultat under andra kvartalet. Projektförsäljningen enligt MultiQs nya strategi har ökat kraftigt och medfört betydligt bättre marginalstruktur. MultiQ har under 2001 sett en tillväxt inom bolagets kärnverksamhet kundanpassade platta bildskärmar. Samtidigt har en stor del av den mindre lönsamma distributionsförsäljningen försvunnit vilket gör att den totala faktureringsökningen är begränsad. MultiQs sortiment av platta bildskärmar är alla byggda i en unik solid konstruktion vilket gör dem väl lämpade i kassalösningar, industriella lösningar och i offentliga miljöer. Möjligheterna till kundanpassning i form av att kunden kan få bildskärmen i ett eget utförande, vilket bidrar till att stärka företagets profil, är ett unikt koncept. MultiQs försäljning utgörs allt mer av specialdesignade produkter och allt mindre av standardskärmar. Strategin innebär att det blivit möjligt att höja marginalen på sålda varor till 21 % mot 13 % i snitt under föregående år. Sedan ett år tillbaks har arbetet att anpassa affärsmodellen och organisationen fortgått och är nu på plats för att kunna ta full potential av de affärsmöjligheter som föreligger. [REMOVED GRAPHICS] Marknads- och försäljningsutveckling Den nya strategi som MultiQ arbetat efter sedan hösten 2000 har inneburit genombrottsorder från Lotto Hessen i Tyskland, Bingolotto i Sverige och Vodafone i Storbritannien. Detta tillsammans med bättre marginalstruktur bekräftar strategivalet. Försäljningen inom det valda segmentet förväntas fortsätta att utvecklas positivt under fjärde kvartalet. [REMOVED GRAPHICS] Marknaden för platta skärmar är i en långsiktig tillväxtfas trots kortsiktiga svängningar. Hittills har tillgången på paneler och priset på produkterna varit hämmande. En kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten har skett som bidrar till såväl ökad tillgång som lägre priser vilket öppnar marknaden till helt nya applikationer och kundgrupper. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 3,2 Mkr (15,1 Mkr). Per den 30 september ligger ca 20 Mkr av rörelsekapitalet bundet i kundfordringar och varulager avseende större kundprojekt som kommer att slutlevereras under fjärde kvartalet. Soliditeten uppgick till 61,6% (73,8%). All produktutveckling kostnadsföres löpande. Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,2 Mkr (1,4 Mkr). Moderbolaget Moderbolaget, som inte har haft någon försäljning under perioden, fick ett rörelseresultat på -13,0 Mkr (-4,0 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,1 Mkr (28,1 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per 30 september 2001 uppgick till 0,5 Mkr. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation. Bolaget följer Redovisningsrådets redovisnings- och värderingsprinciper. En tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR:9 ger bolaget möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag på 96 Mkr. Denna skattefordran har inte tagits upp i bokslutet. Notering MultiQ-aktien är noterad på OM-Stockholms Fondbörs O-lista sedan den 7 december 1999. Kommande ekonomisk information från MultiQ Bokslutskommuniké: 7 februari 2002 Jonathan Nilsson, VD Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Jonathan Nilsson, VD Tel. 040-14 35 38, 0709-74 35 38 e-mail: jonathan.nilsson@multiQ.se För kontinuerlig information om nyheter i bolaget se: www.multiQ.se Revisorernas granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Åke Stenmo Thomas Anvelid Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01240/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01240/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar