BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Besparingsprogram genomfört - väsentligt lägre kostnadsmassa

Helår
-  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,7 Mkr (143,9 Mkr)
-  Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -11,0 Mkr (2,5 Mkr)
-  Resultat per aktie för perioden blev -0,39 kr (0,09 kr)
-  Orderstocken uppgick till 4,8 Mkr (40,0 Mkr)
-  Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr

Fjärde kvartalet
-  Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (36,4 Mkr)
-  Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -4,1 Mkr (2,1 Mkr)
-  Resultat per aktie blev -0,14 kr (0,07 kr)
-  Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- MultiQ fick en order om 1,2 Mkr till en ledande apotekskedja

VD-kommentar
2010 blev en resultatmässig besvikelse. Även om året inleddes lovande med en stark orderingång, gjorde en hastigt vikande marknad att året som helhet blev svagt. Vi kan konstatera att marknaden var betydligt trögare än vi förutspått. Under året drabbades vi av förskjutningar i ett antal större projekt och kunderna har varit restriktiva med sina investeringar. Som en följd av detta blev årets orderingång mycket svag, speciellt under andra halvåret. Dessutom annullerades delar av en stororder, vilket reducerade vår orderstock väsentligt.

Med en starkt positiv tro på marknaden, var vi vid ingången av året organiserade för tillväxt. När våra försäljningsprognoser visade sig vara för optimistiska genomfördes ett större besparingsprogram i slutet av 2010. Vi har framförallt reducerat bemanningen och har därmed kunnat minska personalkostnaderna väsentligt. Vi stänger vårt kontor i Tyskland, men behåller vår närvaro på den tyska marknaden genom fortsatt försäljning via vårt redan etablerade agentnätverk.

Med en väsentligt lägre kostnadsmassa är vår målsättning nu att snarast uppnå en hållbar och lönsam tillväxt. Vi märker en ökning i antalet förfrågningar, vilket ger en positiv känsla även om vägen från förfrågan till faktisk order ännu är lång. Positivt är också nya spännande samarbeten, goda omdömen från våra kunder och partners och ett fortsatt stort intresse för vårt erbjudande. Vår grundsyn på en snabbt växande Digital Signage-marknad är fortsatt mycket positiv. Det, i kombination med en revanschsugen organisation, gör att vi har goda förutsättningar att ta en stark position och åter nå lönsamhet.

Anders Laurin, verkställande direktör

Omsättning
Omsättningen för året uppgick till 105,7 Mkr (143,9 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 27% jämfört med samma period förra året. Under fjärde kvartalet nådde bolaget en omsättning på 23,0 Mkr (36,4 Mkr), vilket är en minskning med 37%.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för året uppgick till -10,6 Mkr (2,7 Mkr). Bruttomarginalen har förbättrats och uppgick till 37,2% (36,1%), en följd av förändrad produktmix. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev -3,9 Mkr (2,2 Mkr), och bruttomarginalen uppgick till 40,5% (36,9%). Rörelseresultatet har i fjärde kvartalet belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr i enlighet med tidigare beslutat besparingsprogram.

Orderingång
Orderingången för året uppgick till 99,0 Mkr (121,0 Mkr), vilket är en minskning med 18% jämfört med föregående år. Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 23,0 Mkr, jämfört med 30,9 Mkr för fjärde kvartalet 2009 vilket är en minskning med 26%. Vid utgången av året uppgick orderstocken till 4,8 Mkr (40,0 Mkr) vilket är 88% lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Orderstocken reducerades med 26 Mkr på grund den annullerad stororder den 8 oktober 2010 Av den utgående orderstocken kommer 4,8 Mkr att levereras under de närmaste 12 månaderna.

Väsentliga händelser under året
MultiQs program för säljande och värdeskapande partners har utvecklats positivt under 2010. Allt fler intressenter i MultiQs omgivning ser möjligheterna som finns i ett partnerskap. Flera nya partnersamarbeten har inletts, däribland med brittiska Box Technologies och svenska Visual Art. Box Technologies har ett starkt kontaktnät inom bland annat bank och detaljhandel och Visual Art är ledande inom helhetslösningar för innehållsproduktion. Vid årets slut hade MultiQ knutit till sig över 100 partners, vilket innebär gynnsamma förutsättningar för en mer effektiv marknadsbearbetning.

Detaljhandeln är en betydelsefull marknad för MultiQ. I Sverige har avregleringen av apoteksmarknaden och öppnandet av nya apotek inneburit order från flera olika aktörer inom branschen. Order har också, via samarbetspartners, kommit från Storbritannien, Tyskland och Norge.

  • Apoteksgruppen installerar bildskärmar, mediaspelare och applikationsmjukvara för Digital Signage i merparten av sina 150 apotek. Orden var värd 2 Mkr på och lades via samarbetspartnern Atea. Lösningen levererades under första halvåret.
  • Apoteket Hjärtat lade en order på kundanpassade skärmlösningar till kassasystem. Ordern mottogs genom Visma Retail AB, var värd 4 Mkr och levererades under tredje kvartalet.
  • En tredje apotekskedja lade, också genom Visma Retail AB, en order på kundanpassade skärmlösningar till kassasystem. Ordern var värd 1 Mkr och levererades under andra och tredje kvartalet.
  • Heminredningskedjan Depot i Tyskland utrustar samtliga butiker och shop-in-shops med Digital Signage lösningar. MultiQ mottog en order på 42" skärmar till projektet, via tyska samarbetspartnern Nexgen. Ordern var värd drygt 1 Mkr och leverans skedde under första halvåret.
  • En stor norsk detaljhandelskedja installerar MultiQs pekskärmar i sina butiker. Ordern, som mottogs via Lindbak Retail Systems AS, uppgick till 3,4 Mkr och levererades under första kvartalet.
  • En annan norsk detaljhandelskedja lade, genom Visma Retail AS, två order på 2 Mkr respektive 1 Mkr. Båda order avser tvåskärmslösningar för kassasystem. Leverans skedde under tredje och fjärde kvartalet.

Även andra branscher efterfrågar MultiQs lösningar. På den svenska spelmarknaden fortsätter Svenska Spel att digitalisera spelinformationen hos sina spelombud, vilket innebär att tryckt material ersätts med pekskärmar och MultiQs Digital Signage-system. Under året har MultiQ fått två stora order värda 11 Mkr resp 10 Mkr, varav den senare kom under fjärde kvartalet. Båda order är till största del levererade. Även ett europeiskt spelbolag lade en order värd 1,5 Mkr, och denna levererades under första halvåret. En stor statlig aktör i Storbritannien lade, via samarbetspartnern ASM Technologies Ltd, en order på informationsskärmar för offentliga miljöer. Ordervärdet var 1,4 Mkr och skärmarna levererades under andra kvartalet.

Under året har ett antal helt nya Digital Signage-system levererats och därutöver har många aktörer visat intresse för och en vilja att utvärdera MultiQs system. Ett tjugotal pilotinstallationer är i drift ute hos kund och responsen är positiv. MultiQ har under året även fortsatt att leverera till befintliga kunder som utökar sina satsningar på Digital Signage. Bland annat förser MultiQ Clas Ohlson-kedjan med hård- och mjukvara till informationskioskerna ute i butik.

Ett antal nya produkter har lanserats under året. I februari lanserades en 42" monitor med full HD och möjlighet till montering i både landskaps- och porträttläge. Under våren lanserades Public View Monitor (PVM) och Touch Security Monitor (TSM), två produkter riktade till säkerhetsmarknaden. PVM kombinerar övervakningsvideo med digital skyltning i en och samma skärm. Kommersiella budskap tillsammans med information om att besökaren befinner sig inom videoövervakat område kan reducera möjliga olustkänslor av att vara övervakad. TSM är en kompakt och effektiv övervakningskamera som monteras vid kassa- eller receptionsdisk och levererar realtidsvideo från publik miljö. I produktutvecklingen av befintliga produkter har bland annat ett nytt gränssnitt, som gör produkterna mer användarvänliga, implementerats. Fokus i arbetet har varit på förenkling och paketering av MultiQs erbjudanden, vilket har mottagits väl av marknaden.

Den 29 september 2009 informerades marknaden via en pressrelease om att MultiQ genom skiljedom tillerkänts skadestånd med ett kapitalbelopp om cirka 2,1 Mkr jämte ränta på beloppet och full ersättning för sina kostnader i det skiljeförfarande som MultiQ tidigare under 2009 drivit mot en kund, DigiPoS Store Solutions Inc, Kanada. Som tidigare har kommunicerats klandrade DigiPoS skiljedomen inför Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten har sedermera avvisat DigiPoS klandertalan. Eftersom DigiPoS har vägrat att efterkomma skiljedomen pågår för närvarande verkställighetsåtgärder mot dem i Kanada.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
MultiQ mottog en annullering på delar av en stororder från 2008, vilket innebar att orderstocken minskade med 26 Mkr. Annulleringen avsåg den order om ca 45 Mkr som marknaden informerades om via en pressrelease den 14 april 2008. Delar av ordern levererades under 2008 och 2009. MultiQ har accepterat annulleringen.

MultiQ fick en fortsättningsorder order värd 10 Mkr av Svenska Spel. Ordern levererades till största del 2010.

En brittisk myndighet lade, via en samarbetspartner, en order värd 2 Mkr på 12-tums LED-skärmar. Leverans sker under första kvartalet 2011 och möjligheterna till uppföljningsorder är goda. Myndigheten valde MultiQ som leverantör på grund av bildskärmarnas höga upplösning.

MultiQ väckte under våren 2010 talan vid Malmö tingsrätt mot Torex Retail Solutions (UK) Ltd med ett krav på valutakompensation. Efter diskussioner mellan parterna träffades en överenskommelse som innebar att Torex ersätter MultiQ med ett belopp om GBP 125.000 som slutlig reglering av MultiQ:s krav. Torex har erlagt betalning i enlighet med parternas överenskommelse.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I början av januari fick MultiQ, via Visma Retail AB, en fortsättningsorder värd 1,2 Mkr från en apotekskedja. Ordern avser skärmlösningar till kassasystem och ska levereras under första kvartalet 2011.

Framtid
Marknadsutvecklingen har visat sig vara betydligt trögare än vad vi räknat med, även om utvecklingen under slutet av 2010 har visat tendenser på viss återhämtning. Vi tror på en positiv utveckling och ett ökat intresse för våra bildskärmslösningar under 2011, och tron på Digital Signage som en tillväxtmarknad är intakt, om än med ett lägre tempo än vad marknadsundersökningar tidigare har prognostiserat.

Vi går in i det nya året med en kraftigt reducerad kostnadsmassa och med starkt fokus på lönsamhet. Det kostnadsbesparingsprogram som vi genomfört under 2010 kommer vi att kunna se full effekt av efter första kvartalet 2011. Detta i kombination med en stark närvaro på våra nyckelmarknader, med över 100 partners, ger goda förutsättningar för framtida försäljning. Till detta ska adderas en väsentlig befintlig kundstock med löpande ramavtal, vilka regelbundet genererar nya order i projekt som ständigt utvecklas. Den förväntade utvecklingen inom befintliga affärer är positiv, då flertalet nyinkomna projekt under 2010 har goda möjligheter att utvecklas med fortsättningsorder.

Den närmaste framtiden är fortsatt svårbedömd. MultiQs verksamhet är delvis projektorienterad varför faktureringen kan variera kraftigt mellan olika kvartal. Osäkerheten kommer därför även att prägla inledningen av 2011 och bedömningen är att första kvartalet kommer att bli svagt. Målsättningen är att snarast skapa en lönsam tillväxt.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 14,9 Mkr (20,5 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2010, varav 14,8 Mkr (20,4 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 61,8% (55,0%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,3 Mkr (3,4 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 4,7 Mkr (3,4 Mkr) och det totala kassaflödet uppgick till -5,5 Mkr (8,7 Mkr).

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -3,2 Mkr (-3,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,2 Mkr

(4,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0,1 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0 Mkr (0 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2010.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2009, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2009 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2009 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 2010. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

Nya eller omarbetade standarder

IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
IFRS 3R inför ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill och rapporterat resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade resultat. IAS 27R kräver att förändringar i ägarandelar i ett dotterbolag, där majoritetsägaren inte förlorar bestämmande inflytande, redovisas som eget kapital-transaktioner. Detta innebär att dessa transaktioner inte längre ger upphov till goodwill, eller leder till några vinster eller förluster. Vidare förändrar IAS 27R redovisningen för förluster som uppstår i dotterbolag och redovisningen när det bestämmande inflytandet över ett dotterbolag upphör. Förändringarna i IFRS 3R och IAS 27R kommer att påverka redovisningen av framtida förvärv och avyttringar och transaktioner med minoritetsägare.

Förbättringar av IFRS-standarder
I april 2009 gav IASB ut sin andra samling av tillägg till nuvarande standarder, huvudsakligen i syfte att ta bort inkonsekvenser samt klargöra formuleringar. Det finns separata övergångsregler för varje tillägg, men vanligen ska dessa tillämpas med början den 1 januari 2010. Förbättringarna kommer inte att få någon påverkan på koncernen.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2010 kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 21 april 2011 och kommer att sändas ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen kommer också att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma hålls onsdagen den 5 maj 2011 kl 16.00 i Malmö. Plats meddelas senare. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-mars                  5 maj 2011
Årsstämma                                       5 maj 2011
Delårsrapport januari-juni                  12 augusti 2011
Delårsrapport januari-september        26 oktober 2011
Bokslutskommuniké 2011                     februari 2012

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 10 februari 2011

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl 8:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Anders Laurin, VD                                                       Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 0730-80 25 15                                                       Tfn: 070-594 68 66
E-mail: anders.laurin@multiq.com                                 E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar