Delårsrapport Januari – Juni 2011

MultiQ vänder till vinst i andra kvartalet

  • Intäkterna för första halvåret uppgick till 45,9 Mkr (61,1 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,2 Mkr (-2,4 Mkr)
  • Resultat per aktie för första halvåret blev -0,08 kr (-0,09 kr)
  • Orderingången för första halvåret uppgick till 51,1 Mkr (61,0 Mkr)
  • Orderstocken uppgick den 30 juni till 10,4 Mkr (42,5 Mkr)
  • Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,3 Mkr
  • Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (33,0 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0,3 Mkr)
  • Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,02 kr (0,01 kr)

VD-kommentar
MultiQ förbättrar sitt resultat under årets andra kvartal och redovisar för första gången på länge vinst i kvartalet. Vi rör oss i positiv riktning, men den generella marknadsutvecklingen är fortfarande långsam. Det är därför positivt att vi hade en bra orderingång och en god bruttomarginal baserad på en gynnsam produktmix. Vi når lönsamhet trots en fortsatt något hög kostnadsnivå, som förväntas sjunka ytterligare något under kommande kvartal.

Marknaden präglas fortfarande av den försiktighet som rått under lång tid. Återhämtningen går långsamt. Samtidigt upplever vi att konkurrensen blir hårdare inom framför allt bildskärmar. För Digital Signage och kioskapplikationer börjar utvecklingen visa tecken på mognad och vi märker en större kunskap och förståelse bland kunderna. Generellt har antalet förfrågningar ökat och flera projekt håller ett tempo som indikerar att kunderna snart är redo att komma till beslut. Vi märker en större nyfikenhet från marknaden och har särskilt noterat ett ökat intresse för våra nya videoprodukter.

Under kvartalet har beslut tagits i flera nyckelprojekt, vilket inneburit att vi fått nya kunder och order inom framför allt spelbranschen. Vi har tecknat ramavtal med en ledande aktör inom den europeiska spelmarknaden och ett stort nordamerikanskt spelbolag valde MultiQ som leverantör efter en stor upphandling med omfattande tester och utvärderingar. Kvartalet har gett oss bekräftelse på att vårt utbud är rätt för branschen och att våra lösningar möter spelbolagens krav och önskemål.

Anders Laurin,
verkställande direktör

Intäkter
Intäkterna för perioden januari – juni uppgick till 45,9 Mkr (61,1 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 25% jämfört med samma period förra året. För andra kvartalet uppgick intäkterna till 26,3 Mkr (33,0 Mkr), en minskning med 20%.

Rörelseresultat
Under perioden januari - juni uppgick rörelseresultatet till -1,9 Mkr (-2,6 Mkr), vilket är bättre än motsvarande period föregående år. Periodens resultat är belastat med engångskostnader avseende besparingsplan och förlikning om sammanlagt 1,3 Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 41,7% (37,2%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 0,7 Mkr (0 Mkr).

Orderingång
Orderingången för perioden uppgick till 51,1 (61,0 Mkr) vilket är en minskning med 16%. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 28,4 Mkr, jämfört med 19,8 Mkr för 2010, en ökning med 43%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 10,4 Mkr (42,5 Mkr) vilket är 76% lägre än vid samma tidpunkt föregående år. I föregående års siffra ingår en stor order om 26 Mkr. Denna annulerades i oktober 2010 varvid orderstocken reducerades med motsvarande belopp. Av den utgående orderstocken kommer 10,4 Mkr att levereras under de närmaste 12 månaderna.

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2011
MultiQ har via partnern Misco fått en order av Abu Garcia värd cirka 1 Mkr. Abu Garcia, som är en ny nordisk slutkund, har beställt interaktiva informationskiosker som under andra kvartalet installerades hos företagets återförsäljare i Danmark och Sverige.

MultiQ har tecknat ett ramavtal värt drygt 16 Mkr med ett stort europeiskt spelbolag. Avtalet avser Digital Signage-system till bolagets spelombud och omfattar skärmar, mediespelare och servermjukvara. Under perioden har MultiQ fått två avropsorder värda cirka 4 Mkr vardera, för leverans under andra respektive tredje kvartalet.

Ett stort nordamerikanskt spelbolag, tillika ny slutkund, har efter en omfattande upphandling lagt en order hos MultiQ värd drygt 3 Mkr. Ordern, som lades via en av MultiQs större globala partners, avser kundanpassade bildskärmar och levererades under andra kvartalet.

MultiQ har fått en order värd drygt 6 Mkr från Svenska Spel. Ordern är en fortsättningsorder inom det projekt som syftar till att installera interaktiva bildskärmar hos Svenska Spels spelombud. Ordern är värd drygt 6 Mkr och levereras under andra och tredje kvartalet.

Framtid
Vår främsta målsättning är att snabbt uppnå en långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Vi ser fortfarande rimligt positivt på 2011, även om det råder en fortsatt osäkerhet. Vi är starkt närvarande på våra nyckelmarknader i kraft av våra över 100 partners, vi har flera ramavtal som löpande genererar nya order och ett antal relativt nyinkomna projekt där vi ser goda möjligheter till fortsättningsorder. Tendenserna till återhämtning på marknaden håller i sig och det går åt rätt håll, om än långsamt. Den starkt projektorienterade verksamheten gör dock att faktureringen kan fluktuera ordentligt mellan kvartalen.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 15,0 Mkr (14,7 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2011, varav 14,8 Mkr (14,5 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 56,2% (58,7%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (1,1 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -4,0 Mkr (1,6 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 0 Mkr (-5,9 Mkr).

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,7 Mkr (-1,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,7 Mkr (-1,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0 Mkr (0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2011.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2010, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2010 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2010, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2010 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 2011. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

Nya eller omarbetade standarder

Förbättringar av IFRS-standarder
I maj 2010 gav IASB ut sin tredje samling av tillägg till nuvarande standarder, huvudsakligen i syfte att ta bort inkonsekvenser samt klargöra formuleringar. Det finns separata övergångsregler för varje tillägg, men vanligen ska dessa tillämpas med början 1 januari 2011. Förbättringarna förväntas inte ha någon påverkan på koncernen.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september          1 november 2011
Bokslutskommuniké 2011                    14 februari 2012

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 11 augusti 2011

Lennart Pihl                    Anders Laurin
Styrelseordförande Verkställande direktör
   
Charlotta Falvin Mats Lindoff
Styrelseledamot Styrelseledamot
   
Lotta Lundén
Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2011 kl 8:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Anders Laurin, VD
Tel: 0730-80 25 15
E-mail: anders.laurin@multiq.com

Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tel: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar