Delårsrapport januari - mars 2018

MultiQ summerar ett mycket väsentligt kvartal med ökade intäkter, flera vunna upphandlingar och tecknade avtal

Första kvartalet

 >  Intäkterna uppgick till 36,4 Mkr (33,2 Mkr)
 >  Resultatet efter skatt uppgick till -0,2 Mkr (0,0 Mkr)
 >  Resultat per aktie för första kvartalet blev -0,00 kr (-0,00 kr)

VD KOMMENTERAR
Det har varit en mycket väsentlig period för MultiQ där vi har rapporterat vunna upphandlingar och tecknade avtal i en lång rad: Region Skåne Skånetrafiken, Svenska Spel, SJ, Danska trafiksällskapet Sydtrafik, Danska butikskedjan Normal. Dessa kommer nu att leda till beställningar och leveranser.

Flera av upphandlingarna har skett i totalt öppen konkurrens med mycket långtgående krav enligt lag om offentlig upphandling vilket vi tar som ett bevis på att MultiQ har branschens bästa pris-kvalitet kombination.

Resultatet för kvartalet blev -0,2 Mkr vilket återigen är nära ett nollresultat. Omsättningen ökade dock igen till drygt 36 Mkr vilket är mer i linje med tidigare kvartal. Fortsatt tillväxt och kostnadskontroll krävs för att förbättra resultatet.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och resultat.

INTÄKTER
Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 36,4 Mkr (33,2 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 9,6% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 42,2% (45,8%), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Under perioden uppgick rörelseresultatet till -0,7 Mkr (-0,1 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2018

 > MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Region Skåne Skånetrafikens Infotainment upphandling
Region Skåne Skånetrafiken har under hösten och vintern genomfört en omfattande upphandling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Upphandlingens omfattning är 54 MSEK under en period om 6 år.

 > Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,8 MSEK på digitala skärmar. Via interaktiva skärmar hos ombuden får kunden tillgång till både speltips, odds och resultat.

 > MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Svenska Spels upphandling för Digital Skyltning
Svenska Spel har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning. Tilldelningsbeslut har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Upphandlingens utvärderingspris är drygt 13 Mkr under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ett ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop vilka kan ge ett uppskattat ordervärde på 6-20 Mkr under perioden. 

 > SJ investerar i digital skyltning från MultiQ
SJ väljer att investera i digitala skärmar för både intern och extern kommunikation. MultiQ erbjuder en webblösning som gör det snabbt och enkelt att styra all information. Skärmarna kommer att placeras ut vid naturliga samlingsplatser runt om i verksamheten. Inledande ordervärde beräknas till cirka 5 Mkr. Leverans sker med start våren 2018 och pågår sedan under en femårsperiod. 

 > MultiQ tecknar avtal med Svenska Spel efter upphandling av Digital Skyltning
Som tidigare nämnts har Svenska Spel genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslut. Processen fortlöpte därefter med överklagandeperiod och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 > MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter upphandling av "Infotainment"
Som tidigare meddelats har Region Skåne och Skånetrafiken genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagandeperiod och avtalsförberedelse, vilket nu har utmynnat i undertecknat avtal. Upphandlingens utvärderingspris ca 54 MSEK under en period av 6 år.

 > MultiQ vinner Sydtrafiks upphandling ”Informationsskärmar för trafikinformation”
Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning. Avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingens utvärderingspris är drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop på avtalet, vilket kan ge ett uppskattat ordervärde på 5-30 MSEK under perioden.

 > Danska butikskedjan Normal beställer digital skyltning av MultiQ
Den snabbt växande danska butikskedjan Normal satsar nu på digitala skärmar i butikerna. Skärmar som ska skapa en attraktiv och spännande butiksmiljö. Avtal är nu tecknat mellan Normal och MultiQ. Ordervärdet beräknas till 4-5 MSEK med leverans från sommaren 2018 och löpande under 2019.

 > MultiQ tecknar avtal med Sydtrafik efter upphandlingen Trafikinformation
Som tidigare nämnts har Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagande period och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal.

FRAMTID

Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 20,8 Mkr (22,1 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 mars 2018, varav 8,6 Mkr (9,1 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 59,8 (56,7%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,5 Mkr (1,1 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 2,2 Mkr (2,5 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 1,2 Mkr (1,1 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -0,4 Mkr (-0,5 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,4 Mkr (-0,5 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per den 31 mars 2018.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2017, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2017. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2018, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den 1 januari 2018. MultiQ har identifierat att det finns två typer av prestationsåtaganden nämligen leverans av varor respektive tjänster, och har även en uppdelning av transaktionspriset på dessa. MultiQ redovisar den intäkt som allokerats till varje prestationsåtagande när varan och/eller tjänsten överförts till kunden, vilket kan ske point-in-time eller over-time. Sammanfattningsvis har MultiQ utvärderat effekterna av standarden med slutsatsen att IFRS 15 inte fått någon påverkan på koncernens intäktsredovisning jämfört med tidigare principer.

IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. Standarden avser redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder. MultiQ har utvärderat effekterna av standarden med bedömningen att denna inte fått någon väsentlig påverkan på koncernen.

IFRS 16 Leasingavtal träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17. Under innevarande år kommer MultiQ utreda hur IFRS 16 kommer att påverka de finansiella rapporterna för koncern och moderföretag.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-juni           augusti 2018

Delårsrapport januari-sept          november 2018

Bokslutskommuniké 2018           februari 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 22 maj 2018

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdes-pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2018 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Tfn: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ 
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com. 

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera