Delårsrapport Januari – September 2015

Svagare försäljning och temporärt högre kostnader i samband med sammanslagning

Tredje kvartalet

  • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 27,7 Mkr (31,0 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -5,5 Mkr (4,9 Mkr)
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet blev   -0,04 kr (0,05 kr)

Perioden Januari-September

  • Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 81,3 Mkr (95,5 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till -3,0 Mkr (14,1 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden januari- september blev -0,03 kr (0,14 kr)

VDs kommentar

Genom förvärvet av Mermaid, som skedde under maj månad, skapar vi nu Nordeuropas största helhetsleverantör inom Digital Signage med sju kontor i fem länder. Detta ger oss ännu starkare möjligheter att utveckla innovativa digitala lösningar och större närhet till våra kunder.

Kvartalets resultat är det första som innefattar det nya dotterbolaget Mermaid A/S under hela perioden. Försäljningen är lägre jämfört med förra året, i huvudsak beroende på en mycket stor hårdvaruleverans vid samma tid föregående år. Kostnaderna är högre eftersom nu även Mermaid A/S kostnader inkluderas. I koncernens samordning satsar vi för högre intäkter och sänker löpande våra kostnader men större synergieffekter kommer inte att synas förrän nästa år.

Magnus Forsbrand,Verkställande direktör

Vi har under kvartalet fått flera nya spännade kunder som vill utveckla sin digitala butik, bl.a. Intersport där vi anpassar kommunikationsmaterialet så att man enkelt kan köra samma kampanj i olika media, t.ex. webbutiken, tryckta medier och In-store TV, vilket ger en röd tråd i kundkommunikationen.

Under kvartalet har vi för första gången visat upp vårt nya erbjudande inom digital information för kollektivtrafiken, såväl för bussar och tåg som för hållplatser. Inom detta område gör vi stora investeringar då det väntas växa kraftigt de kommande åren.

Intäkter

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 27,7 Mkr (31,0 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 10,6% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 43,0% (45,2%), vilket är lägre än samma period föregående år.

Intäkterna för perioden januari - september uppgick till 81,3 Mkr (95,5 Mkr), vilket är en minskning med 14,9% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 45,6% (46,1%), vilket är lägre än föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -5,9 Mkr (4,9 Mkr). Under perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till -3,5 Mkr (13,9 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Periodens resultat har belastats med transaktionskostnader på 1,0 Mkr i samband med förvärvet, utanför den operativa verksamheten.

Väsentliga händelser under juli-september 2015

MultiQ International AB blir ägare till 90, 4 % och fullföljer bud på aktier i Mermaid A/S genom riktad apportemission.

MultiQ ’s dotterbolag Mermaid levererar In-store TV till Intersport. Mermaid och Intersport-butikerna har utökat ett befintligt avtal så att det framöver gäller för alla, ca 85 st, Intersport-butiker i Danmark.

MultiQ ’s dotterbolag Mermaid utökar avtalet med Super Dæk Service, som är en av Danmarks största däck- och bilverkstadskedjor. Det nya avtalet är en utökning av ett befintligt avtal som innebär att alla Super Dæks servicestationer nu ingår.

MultiQ får order på digitala skärmar till Tyskland. MultiQ har fått en order värd 1,25 miljoner kronor på digitala skärmar till ännu ett världsledande bolag inom hälsovård.

MultiQ får ny order från spelbolag. MultiQ har fått en order värd 3,6 miljoner kronor på digitala skyltar från en kund inom spelbranschen. De digitala skyltarna ska användas till att förbättra spelupplevelsen hos kundens spelombud.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

MultiQ får en order på digitala skärmar värd 1,1 MSEK från en kund inom industribranschen.

Framtid

Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del större bolag, som försöker växa in på denna marknad.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en abonnemangsbaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men också stora svängningar mellan kvartalen.

Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde

Koncernen hade totalt 23,9 Mkr (29,6 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 september 2015, varav 21,5 Mkr
(20,5 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 61,5% (61,3%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 3,4 Mkr (0,7 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 1,1 Mkr (11,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -4,9 Mkr (10,4 Mkr).

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,8 Mkr (-2,1 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,8 Mkr (-2,0 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr
(0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,3 Mkr (4,2 Mkr) i likvida medel per den 30 september 2015.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2014, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2014 finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2014, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2014.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2015                            17 februari 2016

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 20 november 2015

Lars Pålsson                                                            Magnus Forsbrand 

Styrelseordförande                                                  Verkställande direktör    

Lars-Göran Mejvik                                             Jonathan Nilsson                      

Vice Styrelseordförande                                   Styrelseledamot

Kristina Jarring Lilja                                                                                    

Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 kl 8:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Magnus Forsbrand, VD
Tfn: 010-211 66 22
E-mail: magnus.forsbrand@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.se
Org nr: 556458-6948

Om MultiQ

MultiQ är Nordeuropas största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: info@multiq.se
Org nr: 556458-6948

Om MultiQ

MultiQ är Nordeuropas största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar