DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

• Omsättningen för första halvåret ökade med 23% till 50,3 Mkr (41,0 Mkr)

• Resultat efter skatt för perioden blev -2,1 Mkr (4,7 Mkr inklusive engångsersättningen från EssNet på 13 Mkr )

• Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (0,19 kr)

• Förvärv av Bokks AB. Startpunkt för satsning inom Digital Kundkommunikation (DCC)

• Ramavtal med Svenska Spel ger stor försäljningspotential


Omsättning och resultat

Såväl omsättning som resultat för andra kvartalet utvecklades sämre än under det första. Anledningen härtill är dels att säljarvakanser uppstått på några av de viktigare distrikten och dels att bolagets samarbetspartner i England, Torex Ltd, fick finansiella problem och därför inte kunde fullfölja planerade leveranser/inköp till ett antal projekt. Samtliga säljdistrikt är nu bemannade och Torex har omfinansierats i ny ägarregi.
Under första halvåret nådde bolaget en omsättning på 50,3 Mkr (41,0) vilket innebär en ökning med 23 % jämfört med föregående år. Under andra kvartalet isolerat minskade omsättningen med 2,4 Mkr vilket motsvarar -11 %.
Orderingången för halvåret var 42 Mkr jämfört med 38,9 Mkr för motsvarande period föregående år vilket är en ökning med 8 %. Orderingången för andra kvartalet var 22 Mkr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
Resultatet för perioden blev -2,1 Mkr efter skatt, vilket är 6,2 Mkr bättre än motsvarande period föregående år, exklusive uppgörelsen med EssNet. Uppgörelsen med EssNet gav under andra kvartalet 2006 bolaget en ersättning om 17 Mkr. Av dessa redovisades 13 Mkr som övriga rörelseintäkter och 4 Mkr reserverades för framtida, till EssNet/Aristocrat utlovade rabatter i syfte att säkerställa fortsatt goda affärsrelationer.
Orderstocken ökade till 16,2 Mkr (14,2) vilket är en ökning med 14 %.

Verksamheten

Förvärvet av Bokks AB slutfördes under andra kvartalet och verksamheten har flyttat in i bolagets nya lokaler i Malmö.
Efter att förvärvet avslutats har arbetet med att positionera det nya affärsområdet Media Solutions intensifierats, bl.a. genom att exponera företagets totala erbjudande på Retail Solution mässan i Birmingham första veckan i juni.
Verksamheten i Tyskland har genom rekryteringen av ny landsansvarig fått ökat fokus på framförallt
lösningar för Digital Kundkommunikation inom Publika miljöer.
Samarbetet med Torex har fördjupats och omfattar nu även Tyskland och Frankrike. Torex är en av de
ledande aktörerna för kassasystemlösningar avsedda för butiker och dagligvaruhandel.

Ramavtal med Svenska Spel
Efter periodens utgång tecknades ett ramavtal med Svenska Spel om leveranser av system för Digital
Kundkommunikation till deras ombud. Svenska Spel har ca 6.000 ombud varav ca 3.000 beräknas kunna
vara potentiella köpare av systemet. MultiQ erhöll en första order av Svenska Spel i juli med ett värde om ca 10 MSEK omfattande leveranser till ca 120 ombud. Införsäljning till övriga ombud kommer att intensifieras under hösten och leveranser beräknas komma att ske under en två-tre års period. MultiQ bedömer potentialen i affären som mycket betydande.

Marknaden
MultiQ fokuserar på marknader där det ställs stora krav på specialanpassningar, hållbarhet, driftssäkerhet och service. MultiQs prioriterade marknader utgörs av stora och medelstora företag och organisationer med verksamhet inom publika miljöer och industri.
Utöver detta är media i butik, så kallad Digital Kundkommunikation (DCC), ett av bolaget identifierat tillväxtområde. I och med fokuseringen på DCC och förvärvet av Bokks AB, ökar också bolagets utbud av tjänster. Bolagets hårdvarudel som omfattar bildskärmslösningar samlas i affärsområde MultiQ Monitor Solutions medan DCC organiseras i MultiQ Media Solutions.

Publika miljöer
Genom förvärvet av Bokks AB kan bolaget nu erbjuda en helhetslösning som omfattar såväl produkter
som olika typer av tjänster.
Intresset för bolagets nya erbjudande är stort och det har under andra kvartalet levererat ett antal s.k. pilotinstallationer till nya kunder, för test och utvärdering.
De löpande affärerna med befintliga avtalskunder utvecklas som planerat.

Industri
Scientific Games, som är en av bolagets samarbetspartners, har under kvartalet beställt ca 2000 enheter som levereras som en del av Scientific Games lösning till spelbolag i Australien och Ungern. Det samlade ordervärdet är drygt 5 Mkr. Ytterligare projekt förväntas under det kommande halvåret.

Koncernens resultat

MultiQs rörelseresultat för första halvåret uppgick till -2,0 Mkr (5,0 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,0 Mkr (4,8 Mkr). Resultatet efter skatt för första halvåret var -2,1 Mkr (4,2 Mkr).

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 24 Mkr (25 Mkr) per den 30 juni 2007.
Koncernens likvida medel uppgick till 12,8 Mkr (15,4 Mkr). Soliditeten uppgick till 62,7% (65,7%).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,2 Mkr (1,0 Mkr), exkl. förvärv av dotterföretag. Investeringar i dotterföretag uppgick till 7,2 Mkr.

Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med
0,8 Mkr (12,1 Mkr) och det totala kassaflödet uppgick till 0,6 Mkr (1,7 Mkr).

Framtidsutsikter

Det finns ett stort intresse för bolagets nya lösningar inom Digital Kundkommunikation från befintliga kunder så väl som från nya företag. Detta i kombination med att Svenska Spel, efter omfattande test och utvärdering slutligen under juli 2007 valt MultiQs lösning till sina ombud, gör att bolaget ser mycket positivt på utvecklingen under de närmaste åren.
DCC lösningarna ger även bolaget en ny typ av intäkter, licensintäkter och supportintäkter, som skapar ett stabilare intäktsflöde.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,4 Mkr (-2,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-2,7 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), exkl. förvärv av dotterföretag. Investeringar i dotterföretag uppgick till 7.2 Mkr. Likvida medel per den 30 juni 2007 uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Inga händelser av väsentlig betydelse för bedömning av utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer har förekommit under perioden, ej heller väsentliga närståendetransaktioner.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner.

Tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) har skett från och med 1 januari 2005. Redovisningsprinciperna överensstämmer med principerna i 2006 års årsredovisning.

Eftersom MultiQ endast har en rörelsegren, platta bildskärmar, överensstämmer nettoomsättning och
rörelseresultat för segmentet med motsvarande uppgifter i resultaträkningen.

Moderbolaget, MultiQ International AB, tillämpar redovisningsprinciperna enligt Redovisningsrådets
rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Beträffande risk- och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför hänvisas till motsvarande avsnitt i Årsredovisning 2006. Inga väsentliga förändringar har här skett under första halvåret.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Rapport kvartal 3 24 oktober 2007
Bokslutskommuniké 14 februari 2008

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Thomas Keifer, VD
Tfn: 040-14 35 38, 0735-45 25 28
E-mail: thomas.keifer@multiQ.se

Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiQ.se

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar