DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet

• Omsättningen för perioden ökade med 24 % till 75,5 Mkr (61,0 Mkr) Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 26 % till 25,2 Mkr (20,0)

• Resultatet efter skatt för perioden blev -1,7 Mkr (-9,8 Mkr, exklusive engångsersättning från EssNet om 13 Mkr). Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (-1,5 )

• Resultat per aktie för perioden uppgick till - 0,02 kr (0,13 kr, inklusive engångsersättning från EssNet)

Efter periodens utgång

• MultiQ förvärvar Apara

• Inbrytning på den amerikanska marknaden

Omsättning och resultat

Såväl omsättning som resultat för tredje kvartalet utvecklades bättre än under det andra kvartalet.
Under årets första nio månader nådde bolaget en omsättning på 75,5, Mkr (61,0) vilket innebär en
ökning med 24 % jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 5,2 Mkr
eller 26 % jämfört med föregående år.

Orderingången för perioden var 66 Mkr (62,2) vilket är en ökning med 6 %. Orderingången för tredje kvartalet var 24 Mkr vilket är ökning med 3 % jämfört med föregående år.

Resultatet efter skatt för perioden blev -1,7 Mkr, vilket är 8,1 Mkr bättre än motsvarande period föregående år, exklusive uppgörelsen med EssNet. Uppgörelsen med EssNet gav under andra kvartalet 2006 bolaget en ersättning om 17 Mkr. Av dessa redovisades 13 Mkr som övriga rörelseintäkter och 4 Mkr reserverades för framtida, till EssNet/Aristocrat utlovade rabatter i syfte att säkerställa fortsatt goda affärsrelationer.
Resultatet efter skatt för årets tredje kvartal var positivt och uppgick till 0,4 Mkr (-1,5) vilket är 1,9 Mkr bättre än motsvarande period föregående år.
Orderstocken minskade till 14 Mkr (16,2)


Verksamheten

Bolaget har under tredje kvartalet integrerat det under andra kvartalet förvärvade bolaget Bokks AB, som nu utgör basen i det nya affärsområdet MultiQ Media Solutions.
Genom att kombinera Bokks produkter och lösningar för s.k ”content management” inom den snabb-
växande Digital Signage-marknaden med MultiQ’s sedan länge upparbetade kundstock och erfarenhet
av publika miljöer förbättras konkurrenssituationen och kunderbjudandet avsevärt. Integrationen har gått enligt plan och ett betydande antal projekt är under bearbetning.
Den av Svenska Spel valda lösningen och det ramavtal som tecknades i juli 2007, innehåller programvara och annan utrustning från Bokks.
Under perioden har förhandlingar förts avseende förvärv av det stockholmsbaserade Apara Digital
Signage AB och en överenskommelse om förvärv av bolaget nåddes den 3:e oktober. MultiQ stärker
därmed ytterligare sin position, som en av de ledande leverantörerna i Sverige inom området för digital kundkommunikation.
Apara är ett relativt ungt företag som under de senaste åren utvecklat ett nytt koncept för Digital Signage. Bolagets befintliga och potentiella kunder finns främst inom detaljhandel, tjänste- och upplevelseindustrin.
De tre delägarna och grundarna av Apara har en bakgrund som framgångsrika entreprenörer inom såväl webb-applikationer som Digital Signage. Tillsammans har de en bred och dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling i digitala medier, teknik, användbarhet och interaktionsdesign.
Genom förvärvet utökar MultiQ sitt erbjudande och stärker sin position som ledande leverantör av tjänster och kompletta system för digital kundkommunikation, en marknad som väntas växa kraftigt under de närmaste åren.

Den initiala köpeskillingen för Apara uppgick till 3 miljoner kronor och betalades med hälften i
kontanter och hälften i aktier. Tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå baserat på Apara's uppnådda resultat för 2007 respektive 2008 och kan komma att uppgå till betydande belopp vid en god resultatutveckling. Förvärvet av Apara beräknas medföra en ökning av MultiQs vinst per aktie redan under 2007.


Marknaden

MultiQ verkar inom två affärsområden; MultiQ Media Solutions och MultiQ Monitor Solutions.
MultiQ Media Solutions erbjuder lösningar för digitala media i publika miljöer, s.k. digital kund-
kommunikation (DCC) eller Digital Signage. Detta är en relativt ny marknad som enligt konservativa bedömare förväntas öka med mer än 40 % per år de närmaste 2-3 åren. Inom MultiQ Media Solution ryms hårdvara (mediaspelare), mjukvara samt tjänster.
MultiQ Monitor Solutions levererar skärmlösningar till publika miljöer med höga krav på design,
hållbarhet, driftssäkerhet och service.
MultiQs prioriterade marknader utgörs av stora och medelstora företag samt organisationer med
verksamhet inom publika miljöer och industri.

Publika Miljöer

Media Solutions
Genom förvärvet av Bokks AB och Apara Digital Signage AB kan bolaget nu erbjuda en helhets-
lösning som omfattar såväl produkter, programvara samt olika typer av tjänster.
Under det senaste kvartalet har BMW efter en testperiod lagt tilläggsbeställningar på DCC-lösningar från MultiQ Media Solutions. Vidare har Lunds Universitet beställt digitala informationstavlor.
Axfoodägda Willys har för sin nya konceptbutik i Rissne, utanför Stockholm, valt MultiQs DCC-lösning både med och utan interaktivitet i syfte att öka kundupplevelsen.
Under perioden har ett antal pilotinstallationer genomförts, bl. a testas skärmar för promotioninformation i ett antal av ATGs spelombud.

Monitor Solutions
Bolaget har startat en pilot avseende kassalösningar i partnerskap med IBM, Tyskland. Slutkund
är Kaufland, en av Tysklands största detaljhandelskedjor. MultiQ har också startat ett samarbete med Metro Future Stores i Tyskland.
I Storbritannien har MultiQ ingått partnerskap med Access IS, leverantör av informationsutrustning till främst flygplatser, finansinstitut och detaljhandel. Samarbetet innebär att MultiQs bildskärmar kommer att ingå som ett viktigt nytillskott i Access erbjudande inom flygplats-segmentet.
Efter kvartalets utgång har MultiQ fått sin första order ämnad direkt för den Amerikanska marknaden.
I Norge har bolaget fått en beställning avseende skärmar för butiksinformation i Telenors butiker, med och utan interaktivitet.

Industri

Media Solutions
Media solutions vänder sig i dagsläget främst till publika miljöer, så som dagligvaruhandel och detaljhandel.
Det finns emellertid en rad applikationer som även skulle skapa stor kundnytta inom industri segmentet.

Monitor Solution
På den tyska marknaden fortsätter industrikunderna med löpande beställningar inom ramavtalen.


Koncernens resultat

MultiQs rörelseresultat för årets första nio månader uppgick till -1,5 Mkr (-9,8 Mkr exklusive
engångsersättning från Essnet) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,5 Mkr (-9,8 Mkr exklusive engångsersättning från Essnet).

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernen genererade, efter viss lageruppbyggnad och förändrad logistik, under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -12,8 Mkr (12,1 Mkr) och det totala kassaflödet uppgick till -1,2 Mkr (1,2 Mkr).

Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 13,5 Mkr (24 Mkr) per den
30 september 2007. Koncernens likvida medel uppgick till 11,1 Mkr (12,1 Mkr).
Soliditeten uppgick till 57,3 % (62,7 %).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,25 Mkr (1,2 Mkr).

Framtidsutsikter

Bolagets bedömning är att marknaden för digital kundkommunikation (även kallad Digital Signage) nu på allvar börjat ta fart. Ett betydande antal projekt pågår och bolaget har på kort tid fått förtroendet från flera stora, välrenommerade företag om att leverera en MultiQ-lösning.
MultiQs förvärv av Bokks och Apara, vilka bidrar med programvara och tjänster, positionerar MultiQ högre upp i värdekedjan och stärker möjligheterna att framgångsrikt konkurrera på denna intressanta framtidsmarknad.
Mot bakgrund härav bedöms bolagets framtida tillväxt- och resultatmöjligheter som mycket goda.

Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,4 Mkr (-2,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-2,7 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), exkl. förvärv av dotterföretag. Investeringar i dotterföretag uppgick till 7.2 Mkr.
Likvida medel per den 30 juni 2007 uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Inga händelser av väsentlig betydelse för bedömning av utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer har förekommit under perioden, ej heller väsentliga närstående transaktioner.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner.

Tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) har skett från och med 1 januari 2005. Redovisningsprinciperna överensstämmer med principerna i 2006 års årsredovisning.

Eftersom MultiQ endast har en rörelsegren, platta bildskärmar, överensstämmer nettoomsättning och rörelseresultat för segmentet med motsvarande uppgifter i resultaträkningen.

Moderbolaget, MultiQ International AB, tillämpar redovisningsprinciperna enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer.


Risk- och osäkerhetsfaktorer

Beträffande risk- och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför hänvisas till motsvarande avsnitt i Årsredovisning 2006. Inga väsentliga förändringar har här skett under perioden.

Valberedning

Till valberedning inför årsstämman 2008 har utsetts Lennart Pihl, Hans Skeppner och Claes Nordström.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista sedan den 7 december 1999.


Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 14 februari 2008

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Thomas Keifer, VD
Tfn: 040-14 35 38, 0735-45 25 28
E-mail: thomas.keifer@multiQ.se

Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiQ.se

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar