Kallelse till extra bolagsstämma i MultiQ International AB (publ)

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdag den 6 maj 2015 klockan 09.00 hos MultiQ, Scheelevägen 17, Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2015, dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 29 april 2015.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.

I bolaget finns totalt 102.610.217 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till MultiQ International AB (publ), att: Therese Högberg, Scheelevägen 17, 223 70 Lund (märk kuvertet ”bolagsstämma”), per telefon 010-211 66 00, via e-post
info@multiq.se.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på
www.multiq.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande:

8. Avslutning

Huvudsakliga innehållet i förslaget enligt punkt 7 är enligt följande:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare av högst 23 000 000 st aktier. Nyemissionen skall beslutas för det fall att bolaget utnyttjar sina optioner att förvärva aktier i Mermaid AS samt lägger bud på resterande aktier i Mermaid AS. Nyemissionen är en apportemission riktad till Mermaids AS:s aktieägare varvid två aktier i MultiQ skall erläggas för en aktie i Mermaid AS. Totala antalet aktier i Mermaid AS är 11 419 359.  

DOKUMENTATION
Information hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.multiq.se

För ytterligare information kontakta:

Magnus Forsbrand, VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 22
E-post:
magnus.forsbrand@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande enligt rubrik ovan.

MultiQ är Nordens största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Taggar:

Om oss

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Köpenhamn, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Prenumerera

Dokument & länkar