Bolagsstämma i MultiSimplex AB (publ)

Bolagsstämma i MultiSimplex AB (publ) Aktieägarna i MultiSimplex AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 april 2000 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Stenbergsgränd 9, Karlskrona. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken den 31 mars, dels ha anmält sitt deltagande senast kl 12.00 den 6 april 2000. Anmälan görs till MultiSimplex AB, Sten- bergsgränd 9, 371 32 Karlskrona eller på telefon 0455 308010, telefax 0455 27922 eller epost info@multisimplex.com. Förslag till dagordning. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut angående: a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning; b) Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställ- da balansräkningen; c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman. 9. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsar- voden. 10. Föredragning av styrelsekandidaters uppdrag i andra bolag. 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Förslag till beslut. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1999 och omval av styrelsen. Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga på bolagets kontor minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna sänds till de ak- tieägare som begär det och uppger sin postadress. Karlskrona i mars 2000 MultiSimplex AB (publ) Styrelsen MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är program- varan OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® an- vänds inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bo- lagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar