Delårsrapport för perioden 1999-01-01- 1999-09-30

MultiSimplex AB (publ.) (556537-2439) Delårsrapport för perioden 1999-01-01 - 1999-09-30 *Rörelsens intäkter ökade med 100% till 1 826 tkr. *Orderingången ökade med 160% till 3 125 tkr. *Utestående orderstock ökade med 330% till 1 299 tkr. *Resultat efter finansnetto uppgick till - 2 472 tkr. Verksamheten MultiSimplex verksamhet har under perioden varit starkt inriktad på försälj- ning av OMM-projekt till förbränningsanläggningar. Fyra OMM-system har sålts under perioden. Beställare är Uppsala Energi AB, Stora Nymölla AB, Söderenergi AB och Stockholm Energi AB. Leveransen till Uppsala Energi AB genomfördes i februari 1999. En tidigare le- verans till samma anläggning har varit i kommersiell drift sedan i december 1998. Båda leveranserna uppvisar mycket goda driftsresultat och utgör referen- sanläggningar. Arbetet med de tre övriga leveranserna pågår fortfarande, men två av installationerna är redan i drift. Under våren har också utvärdering av OMM-system för andra industribranscher företagits. Ytterligare beställningar förutses under hösten. Utvecklingsarbe- tet av programvaran OMM har fullföljts. OMM version 2 lanserades i slutet av maj 1999, och ny teknik som ingår i den har patentsökts. Försäljningen av programvaran MultiSimplex® har fokuserats till specialister verksamma inom laboratorieverksamhet, samt inom forskning och utveckling, i och utanför Sverige. En omfattande insats pågår för att sprida information om metodiken via Internet. Utveckling av resultat och ställning Orderingången ökade med 160% till 3 125 (1 208) tkr. Utestående orderstock ökade med 330% till 1 299 (300) tkr. Rörelsens intäkter ökade med 100% till 1 826 (908) tkr. Rörelseresultatet upp- gick till -2 544 (-1 040) tkr, och resultatet efter finansnetto uppgick till - 2 472 (-1 172) tkr. Bolagets soliditet var vid periodens slut 93 (94) %. Likvida medel uppgick till 3 076 (6 876) tkr, och outnyttjad del av beviljade kreditlöften uppgick till 2 600 tkr. Bolagets utveckling och etablering på marknaden är i fas med vad som angavs i prospektet vid nyemissionen 1998. Investeringar och balanserade utvecklingskostnader Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 115 (433) tkr. Avskrivningar har genomförts enligt plan med 302 (18) tkr. Utvecklingskostnaderna under perioden har kostnadsförts löpande. Balanserade utvecklingskostnader från 1997 har börjat avskrivas. Utsikter Under 1999 förväntas ett flertal beställningar av OMM-system, och en avsevärt ökad omsättning. Resultaträkning Tkr jan-sept jan-sept 1999 1998 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1826 908 Summa intäkter 1826 908 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -257 -373 Övriga externa kostnader -1747 -863 Personalkostnader -2064 -694 Avskrivningar -302 -18 Summa rörelsens kostnader -4370 -1948 Rörelseresultat -2544 -1040 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter 93 26 Räntekostnader och liknande -21 -158 resultatposter Resultat efter finansiella poster -2472 -1172 Skatt på årets resultat Periodens resultat -2472 -1172 Balansräkning Tkr 1999-09- 1998-09-30 30 Immatriella anläggningstillgångar 1410 1576 Maskiner och inventarier 271 165 Kortfristiga fordringar 670 294 Likvida medel och kortfr plac 3076 6876 S:a Tillgångar 5427 8911 Eget kapital 5022 8415 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 405 496 S:a Eget kapital & skulder 5427 8911 Kassaflödesanalys Tkr jan-sept jan-sept 1999 1998 Självgenererat kassaflöde -2918 -1154 Investeringar -115 -433 Finansiering 306 7882 Förändring av likvida medel -2727 6295 Likvida medel vid periodens slut 3076 6876 Nyckeltal jan-sept jan-sept 1999 1998 Rörelsemarginal -139 -115 Balanslikviditet, ggr 7,6 14,5 Soliditet, % 93 94 Avkastn sysselsatt kapital, % -38 -19 Avkastn på just Eget kapital, % -37 -26 Vinst per aktie, SEK -0,13 -0,06 Eget kapital per aktie 0,26 0,43 Medelantal anställda 5 3 Bokslutskommuniké för 1999 kommer att lämnas den 15 februari 2000. Karlskrona den 10 november 1999 För Styrelsen Tomas Öberg, VD Jag har företagit en översiktlig granskning av denna delårsrapport. En över- siktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kra- ven enligt årsredovisningslagen. Karlskrona den 10 november 1999 Rolf Noresson Auktoriserad revisor ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar